@oahahaha

  1. Vũ Thị Hồng Ánh

    Hóa 9 Hóa 9

    bài 1 : trong các chất sau , cặp chất nào tác dụng được với nhau , nếu có viết pt phản ứng a) dung dịch HCL và dd KOH b) dd NaCl2 và dd NAOH c) dd CUCL2 và dd HCl d) dd BACL2 và dd NA2SO4 Bài 2 : trình bày các phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch sau : NAOH , HCL , NA2CO3, NACL
  2. Phammai26

    Sinh [Sinh 9] Bài tập nâng cao về lai và NST

    Câu 1: Ở ngô hạt phấn, tế bào noãn của cây tứ bội và lưỡng bội có khả năng thụ tinh còn hạt phấn của cây dị bội có dạng n+1 không có khả năng thụ tinh trong khi đó noãn của cây dị bội n+1 lại có khả năng thụ tinh bình thường. Nếu gen B quy định hạt màu vàng, b hạt màu trắng . Hãy xác định tỉ...
Top Bottom