nghiên cứu về hệ số hô hấp rq (co2/o2) ở một số cây và rút ra kết luận

  1. Y

    Sinh 11 Nghiên cứu về hệ số hô hấp RQ (CO2/O2) ở một số cây và rút ra kết luận?

    Nghiên cứu về hệ số hô hấp RQ (CO2/O2) ở một số cây: Nhóm câyRQ Hạt lúa mì mọc mầm1.0 Quả táo chín1.0 Hạt lanh nảy mầm0.65 Hạt lạc nảy mầm0.7 Hạt gai dầu nảy mầm 1.22 Quả chanh chín2.09 Từ bảng trên ta có thể rút ra được những kết luận gì? Cái này là bài tập nhóm cô em giao, mn giúp em hướng...
Top Bottom