[lớp 9]bài tập

  1. WindyTA

    Toán [lớp 9]Bài tập

    Bài 1. a,cho x\geq 2.tìm Min A=x+\frac{1}{x} b,cho x,y >0 thỏa mãn x+y=1.Tìm Min A= x+\frac{y}{2}+\frac{1}{8x}+10 c,cho x,y >0 thỏa mãn x+2y>3.Tìm Min A =x+y+\frac{1}{2x}-200 (bt vận dụng BĐT côsi) Mong mọi người có thể giải cả 2 cách giúp mình :D @Nữ Thần Mặt Trăng @Ann Lee @kingsman(lht 2k2)...
  2. SunTa

    Vật lí [lớp 9]bài tập

    cho đoạn mạch như hình vẽ,bóng đèn dây tóc Đ sáng bt vôn kế chỉ 36V ampe kế chỉ 3A R=30 ôm tính a,Rđèn b,I1,I2 c,công xuất định mức của đèn d,tính lượng điện năng mà đoạn mạch MN sử dụng trong thời gian 5h
Top Bottom