lê phước

  1. nguoiyeu198@gmail.com

    Toán Tích của 1 vectơ với 1 số

    Bài 1 : Cho tứ giác ABCD .M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, CDA, DAB,ABC.Chứng minh rằng: a) vtAM +vtBN+vtCP+ vtDQ= vt0. b) AM,BN,CP,DQ là các đường thẳng đồng quy tại G. c) vtGA+ vtGB +vtGC +vtGD= vt0. d) Tìm tập hợp các điểm L sao cho 2vtLB+vtLC=2vtLA.
  2. Lê Hâm

    Toán Bất đẳng thức tam giác lớp 7 và chùm đg thẳng đồng quy

    MN trong page hộ chút nhé Bài 1 cho tam giác ABC,AM là trung tuyến CMR: AB+AC>2AM (3 cách nhé ) Bài 2 cho tam giác ABC M là điểm trên tia phân giác ngoài góc C .CMR: MA+MB>AC+BC Bài 3 cho tam giác ABC M nằm trong tam giác CMR: MB+MC<AB+AC Bài 4 cho tam giác ABC AH là đường cao ,trên nửa mặt...
Top Bottom