hóa sinh

  1. H

    Sinh Hoá Sinh và Covid-19

    :Rabbit72 Vừa qua mình đã gặp được một bài viết khá hay về những câu hỏi liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và thú vị hơn là những vấn đề có thể áp dụng lý thuyết của của chúng ta trong lĩnh vực Hoá Sinh để giải quyết những câu hỏi đó. :eek::eek::eek: Mình hy vọng qua bài viết này, mọi người sẽ có...
Top Bottom