electron

  1. L

    Vật lí 11 Tìm độ lớn của lực tương tác

    Hai quả cầu kim loại giống nhau tích điện cùng dấu, hòn bi này có điện tích bằng 5 lần hòn bi kia. Cho xe dịch hai hòn bi chạm vào nhau rồi quay lại vị trí cũ. Độ lớn của lực tương tác biến đôi như thế nào ? Mọi người giúp với
  2. D

    Vật lí 12 Tỉ số chu kì chuyển động

    Theo mẫu nguyên tử Bo , r_{n}=n^{2}r_{0} , n = 1,2,3,4 . Coi chuyển động của các electron trên quỹ đạo dừng là chuyển động tròn đều . Tỉ số giữa chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo N và chu kì chuyển động của electron quỹ đạo L là ?
Top Bottom