detulynguyen

  1. www.ngocanh@gmail.com

    Toán 10 tích của 1 véc tơ đối với 1 số

    cho 2 điểm A, B phân biệt, và I thỏa mãn 2\underset{IA}{\rightarrow} +3\underset{IB}{\rightarrow}= \underset{0}{\rightarrow} a) tìm K \underset{AI}{\rightarrow}=k.\underset{AB}{\rightarrow} b) CMR với mọi M...
Top Bottom