cho đi là nhận lại nhá >..<

  1. M

    Toán Chứng minh hai đồ thị hs vuông góc

    (1) y=ax+b (2) y=a'x+b' (1) vuông (2) <=> a.a'=1 chú ý khi và chỉ khi nhé !!!!!!! *********thanks########
Top Bottom