candyiukeo2606

  1. P

    Toán 10 tập hợp

    Cho các nửa khoảng A=(a,a+1],B=[b;b+1) a. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó b. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó
  2. Linhkhanhss

    Toán Đại số

Top Bottom