bt hay và khó

  1. nguoiyeu198@gmail.com

    Toán Tích của 1 vectơ với 1 số

    Bài 1 : Cho tứ giác ABCD .M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD, CDA, DAB,ABC.Chứng minh rằng: a) vtAM +vtBN+vtCP+ vtDQ= vt0. b) AM,BN,CP,DQ là các đường thẳng đồng quy tại G. c) vtGA+ vtGB +vtGC +vtGD= vt0. d) Tìm tập hợp các điểm L sao cho 2vtLB+vtLC=2vtLA.
  2. T

    Sinh [Sinh 12] Di truyền học quần thể

    Bệnh galactozơ huyết do không chuyển hóa được đường galactozơ. Bệnh do gen lặn hiếm gặp nằm trên NST thường gây nên. Một quần thể người cân bằng di truyền có 51% người có khả năng chuyển hóa được đường galactozơ. Một người đàn ông bình thường có ông nội bị bệnh galactozơ huyết. Người đàn ông...
Top Bottom