bài tập về thì

  1. Thiên Thuận

    Ngoại ngữ [Lý thuyết] Các thì cơ bản - HMF

    Với mục đích xây dựng một chương trình phù hợp với tất cả mọi học sinh, đặc biệt là các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng của cuộc đời, team nội dung chúng mình cùng sự hợp tác của các bạn team beta đã soạn thảo một hệ thống tài liệu bám sát khung thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đảm...
  2. Unomiya Tenma

    Bài ngữ pháp về thì, mời cao thủ giúp đỡ!!!

    Ex 1. Underline the most suitable time expression. 1. I haven't seen Gerry for / since a long time. How is he? 2. It's ages ago / since I last went to a football match. 3. I've written to Deborah last week / recently. 4. What have you been doing today / yesterday? 5. Have you eaten...
Top Bottom