bạch đằng phú

  1. Vũ Thị Hồng Ánh

    Hóa 9 Hóa 9

    bài 1 : trong các chất sau , cặp chất nào tác dụng được với nhau , nếu có viết pt phản ứng a) dung dịch HCL và dd KOH b) dd NaCl2 và dd NAOH c) dd CUCL2 và dd HCl d) dd BACL2 và dd NA2SO4 Bài 2 : trình bày các phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch sau : NAOH , HCL , NA2CO3, NACL
  2. RioRanz

    Văn [Lớp 10] Phú sông Bạch Đằng

Top Bottom