adn-arn-protein-axitamin-h2o-peptit

  1. Học với học

    Sinh 12 Protein này có bao nhiêu nu?

    1. Khi tổng hợp 1 phân tử Protein đã có 298 phân tử nước được giải phóng để tạo thành các liên kết peptit. Phân tử mARN làm khuôn mẫu tổng hợp Protein này có bao nhiêu Nu: A) 897 Nu. B) 900 Nu. C) 903 Nu. D) 906 Nu 2. Với 4 loại Ribonucleotit : A, U, G, X sẽ có bao nhiêu bộ 3 có chứa một loại G...
Top Bottom