#218 #tamsunho

  1. C

    HMF Confess HMF Confession 218: Góc tâm sự nhỏ

    25/07/2019 21:57:53 Mình tính không đăng nhưng rồi lại đăng. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật mà 1 trong số những người trong đó là mình! --- Mình cảm giác rất hâm mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ giỏi giang như mẹ mình. Mẹ mình một thân một...
Top Bottom