Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

VânHà.D
VânHà.D
Hic, văn học VN phân tích bằng tiếng Việt còn chưa xong. Bây giờ phải phân tích văn học Anh- Mỹ bằng tiếng Anh mới đau chứ
Khóc 7749 dòng sông.
VânHà.D
VânHà.D
Nhưng phải cố gắng hết mình để vượt qua môn này.
Không có gì là không thể
Top Bottom