Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Đắc Tầm
Đắc Tầm
- I'm 14 years old.
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
oh,So called?
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Kazy, call me Kazy.
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Why do you want to call yourself Kazy?
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- That's the name of a friend who gave me.
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
oh, So I call you Kazy
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Sorry, I have some work.
Đắc Tầm
Đắc Tầm
- Okay.
Top Bottom