Recent Content by victoriaprovip@gmail.com

  1. V

    Văn [VĂN 11] Văn nghị luận xã hội

    Đề : Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau của Girban :" Người lạc quan ngắm bông hồng mà quên đi gai nhọn, kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên đi bông hồng"
Top Bottom