Recent Content by tieuneymar99

  1. T

    Phương trình

    Xét x=0 không là nghiệm của pt Xét x khác 0 chia cả 2 vế của pt cho x sau đó đặt ẩn phụ là ra nhé :):):)
Top Bottom