Recent Content by thanh cúc

  1. thanh cúc

    Ngoại ngữ Dịch câu thành ngữ

    dịch:Từ tận đáy lòng của tôi
  2. thanh cúc

    Sử 6 [Sử 6]Nước Vạn Xuân.

    Theo mình thì ý nghĩa của nước Vạn Xuân : -Từ “Vạn Xuân” đặt cho tên nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. -Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân
Top Bottom