Recent Content by Quangtruo

  1. Quangtruo

    Vật lí 11 Tìm điện tích

    Cảm ơn chị nhiều ạ.
  2. Quangtruo

    Vật lí 11 Tìm điện tích

    Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 10cm trong không khí. Ban đầu chúng hút nhau bằng lực F1=1,6.10^-2 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau bằng lực F2=9.10^-3 . Xác định q1 và q2 trước khi tiếp xúc.
Top Bottom