phamthimai146's latest activity

 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Tìm m. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  @minhloveftu E: X,Y: CnH2n+2-2k a mol, và Z: CmH2m+4N2 b mol Mol Amin = mol N2 = b = 0,04 Mol Br2 = ak = 0,04 Mol O2 = a(1,5n+0,5-0,5k) + b(1,5m+1) = 0,73 => 1,5(na+mb) + 0,5a = 0,71 mE = a(14n+2-2k) + b(14m+32b) = 7,72 => 14(na+mb) + 2a =...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  X gồm gồm: C3H6O2, C4H6O2, CxHy Nếu bỏ nhóm COO ra => X là hydrocarbon CnHm Mol X = 0,25, Mol O2 = 0,895 và mol H2O = 0,69 => Mol CO2 = mol O2 - 0,5*mol H2O = 0,55 Mặt khác: mol CO2 - mol H2O = mol X*(K - 1) = mol Br2 - mol X => 0,55 - 0,69 = mol...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 H2SO4 Đặc. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  TH 1:16,5 gX + a mol H2SO4 đ,n cho 54,9 g rắn khan. TH 2: 16,5 g X +1,5a mol H2SO4 đ,n, cho 61,14 g rắn khan. => TH 1: X dư, H2SO4 hết => m rắn = mX + mSO4 = 54,9 => mSO4 = 54,9 - 16,5 = 38,4 => mol SO4 = mol SO2 = 0,4 Mol H2SO4 = a = 2*0,4 =...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Tính khối lượng ancol. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Bảo toàn khối lượng sai, vì thiếu mH2O
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Bài tập. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  @Quynhnhu090804 A: CuSO4 a mol, NaCl b mol, vì đoạn MN kéo dài nằm dưới đường Nx => NaCl hết Đoạn OM: NaCl hết CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4 0,02-----------0,04-------------0,02 Mol điện phân CuSO4 = n1 = 0,02 Thời gian điện phân t1...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định các chất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  C có nhóm HO- và -CHO => C: HO-CH2-CHO
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Hidrocacbon. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Đã chứng minh được H2 hết => Y2 không có H2
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Hidrocacbon. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  @Myfriend_FPT Vì số phân tử khí trong Y1 bằng Y2 => mol Y1 = mol Y2 và Y1, Y2 cháy đều cho 0,31 mol CO2 X: C3H4 a mol, 4,16 g (0,08 mol) C4H4 và H2 0,13 mol => mol X = a + 0,21 Bảo toàn mol C: 3a + 4*0,08 = 0,31 + 0,31 => a = 0,1 => mol X =...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Chia 9,6 gam hh A gồm FeS và Fe3O4 thành hai phần bằng nhau. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Phương trình bảo toàn e sai rồi Phải là 9x + y = 2*mol SO2
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Hỗn hợp X gồm Fe, FeS, Fe3O4. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  @The Ris Cần biện luận kim loại còn dư khi tác dụng với Axit, sau đó kim loại dư + H2O
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Hỗn hợp X gồm Fe, FeS, Fe3O4. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  @The Ris Dd X có ion OH- u = 0,08 mol do phản ứng nào sinh ra ?
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa [hóa 8] tính thành phần phần trăm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Tính V1 sai vì kim loại còn dư, kết quả này là V2 43,225 g phải là khối lượng rắn, không phải là khối lượng muối TN 1: HCl hết mCl = 43,225 - 16,6 = 26,625 => Mol Cl- = mol HCl = 0,75 => mol H2 = 0,375 => V1 = 22,4*0,375 = 8,4 lít
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Đốt cháy 2,688 lít hỗn hợp khí A gồm 1 anken và một ankin. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  A: CnH2n x mol và CmH2m-2 y mol Mol A = x + y = 0,12 Mol Ba(OH)2 = 0,3775 Mol kết tủa = 0,355 TH 1: Ba(OH)2 dư => Mol CO2 = mol kết tủa BaCO3 = 0,355 m bình tăng = mCO2 + mH2O = 23,36 => mH2O = 7,74 => mol H2O = 0,43 > mol CO2 => loại TH 2...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Một bình kín chỉ chứa hỗn hợp X gồm các chất sau:. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  X gồm: C2H2 0,2 mol, C4H4 0,3 mol, H2 0,25 mol mX = mY = 26*0,2 + 52*0,3 + 2*0,25 = 21,3 Mol X = 0,75 MY = 2*17,75 = 35,5 => mol Y = 21,3/35,5 = 0,6 Mol H2 phản ứng = mol X - mol Y = 0,15 Y gồm: a, b, c mol C2H2 dư, C4H4 dư butin-1, và 0,21 mol...
 • P
  phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 CO2 t/d với kiềm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Đây là phàn ứng hoàn toàn, k là số phần dd muối phản ứng với axit, axit hết và muối còn dư
Top Bottom