Nguyễn Minh Sơn's latest activity

  • Nguyễn Minh Sơn
    Nguyễn Minh Sơn đã đăng chủ đề mới.
    Đường thẳng d đi qua trọng tâm G của tam giác ABC cắt cạnh AB tại M, cạnh AC tại N và tia CB tại P. Chứng minh rằng : \dfrac{AB^2}{AM.BM} + \dfrac{AC^2}{AN.CN} - \dfrac{BC^2}{BP.CP} =9
  • Nguyễn Minh Sơn
    Ta thấy \overline{PD} \cdot \overline{PA}=\overline{PE} \cdot \overline{PC} nên P thuộc trục đẳng phương của 2 đường tròn đường kính AB và BC. Mà trục đẳng phương của 2 đường tròn chính là tiếp tuyến chung tại B của 2 đường tròn nên PB là tiếp...
Top Bottom