Recent Content by Edgarnguyen

  1. Edgarnguyen

    Toán 9 Tìm giá trị lớn nhất

    Tìm giá trị lớn nhất: (3x - 3)/(8x + 4)
Top Bottom