Recent Content by Dung 135

  1. D

    Sử 12 Các chiến dịch (1945-1975)

    Những chiến dịch nào mà quân t đã đánh vào cơ quan đầu não kẻ thù (1945-1975)
  2. D

    Sử 12 Hội liên hiệp thuộc địa

    Ngày 26/6/1921, tại Paris, Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí là người của các thuộc địa Pháp như Algerie, Tunisie, Madagascar… họp bàn việc thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa. Vậy hội liên hiệp thuộc địa có tên gọi khác không nếu có có thì gọi là j ? thank
Top Bottom