Recent Content by Duc.K - Phy

  1. Duc.K - Phy

    Toán đề lớp 6

    Bài 1: a/ Đều là bội của 5 b/ Đều là bội của 111 c/ Đều chia 3 dư 1 Bài 2: A={14; 23; 32; 41;50} Bài 3: C1: A={1; 2; 3;....9} C2: A={ x | 0<x<10 } Bài 8: 2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009 => ...4 + ...0 = ...4 vậy chữ số tận cùng là số 4
Top Bottom