Recent Content by dangphanduy

  1. D

    Văn 10 Nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo

    Mọi người giúp e nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của 2 đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ và trao duyên ạ. E cảm ơn.
  2. D

    Hóa 10 Oxi hóa khử

    Mọi người cho e hỏi tại sao số oxh của S trong H2S là -2 nhưng vẫn vừa có tính oxh và tính khử ạ? E cảm ơn.
Top Bottom