chuathichdatten

Chữ ký

2009-02-28-146550.jpg


Em là vậy đó!​

Mạnh mẽ nhưng yếu mền​

Lạnh lùng nhưng nồng ấm

Dễ giận nhưng dễ quên​
Top Bottom