Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Vật lí 7] Ôn tập học kì I

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi 0973573959thuy, 3 Tháng mười hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 9,900

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Nhanh thật đấy! Thời gian trôi qua nhanh quá các mem nhỉ ? Chỉ còn 1, 2 tuần nữa là các mem nhà ta đã bước vào kì thi cuối HKI rồi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn ôn tập HKI, khu vực học tập sẽ phối hợp tạo ra các pic ôn tập ở tất cả các box. Mong góp phần nào đó giúp các bạn làm thật tốt bài kiểm tra cuối học kì I. Nội dung pic ôn tập sẽ gồm:


  1. Tổng hợp các dạng bài trong đề kiểm tra.
  2. Đề thi do các mod trên diễn đàn biên soạn, tổng hợp.
  3. Chữa các bài tập trong đề thi


  Chúc các bạn học tập thật tốt với hocmai.vn nhé!
  :)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười hai 2012


 2. I.Các dạng bài tập sẽ có trong đề thi :

  (*) 1. Giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến : sự truyền ánh sáng, ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (giải thích các hiện tượng xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, hiện tượng Nhật thực - Nguyệt thực ...); định luật phản xạ ánh sáng ; ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng trong đời sống thường ngày, ...

  (*) 2. Vẽ ảnh ảo của gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi.

  (*) 3. Xác định vị trí đặt gương phẳng thỏa mãn các điều kiện đề bài cho.

  (*) 4. Xác định vùng nhìn thấy của các loại gương.

  (*) 5. Vẽ tia tới, tia phản xạ nếu cho biết điều kiện về góc tới hoặc góc phản xạ hoặc góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ ...

  (*) 6. Giải thích một số hiện tượng trong thiên nhiên và trong đời sống hàng ngày liên quan đến nguồn âm, độ to của âm, độ cao của âm, tiếng vang, môi trường truyền âm ...

  (*) 7. Tính tần số dao động của vật dao động khi cho biết một vài điều kiện cần thiết.

  (*) 8. Ước lượng gần đúng độ to của âm thanh. (muốn làm tốt dạng bài tập này thì các bạn nên học thuộc bảng 2 (Sgk Vật lí 7, T35)

  (*) 9. Phân biệt vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

  (*) 10. Tính quãng đường truyền âm, thời gian truyền âm, khoảng cách ngắn nhất từ nguồn âm đến mặt chắn, ... khi biết một vài điều kiện cần thiết. ( muốn làm tốt dạng bài tập này, các bạn nên học thuộc các công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian truyền âm và học thuộc cả vận tốc truyền âm trong các môi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí ở Sgk Vật lí 7, T39.)

  (*) 11. Nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn phù hợp trong từng trường hợp.


  Đây là toàn bộ những dạng bài tập thông dụng trong 2 chương : ÂM HỌC VÀ QUANG HỌC.
  Nếu các bạn chăm chỉ ôn tập, chịu khó làm các dạng bài tập mình vừa nêu trên + giải các đề thi mình sẽ post trong các trang sau thì mình đảm bảo rằng các bạn sẽ đạt điểm giỏi môn vật lí 7 trong kì thi cuối học kì I là điều chắc chắn.


  Ngoài ra, nếu các bạn có những câu hỏi gì chưa thật hiểu hay còn thắc mắc thì cứ hỏi ngay tại pic này. Mình và các mod + mem box Vật lí sẽ giải thích cho bạn.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười hai 2012

 3. II. Một số đề thi tham khảo học kì I môn Vật lí 7 :

  Đề 1:


  I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)
  Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong những câu sau.
  Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø
  A. maët nöôùc.

  B. maët traêng.

  C. maûnh giaáy traéng.

  D. maët trôøi.
  Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng
  A. truyền từ moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröng trong suoát khaùc.
  B. truyền từ moâi tröôøng ñoàng tính
  C. truyền từ moâi tröôøng trong suoát
  D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.
  Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø
  A. lôùn hôn vaät.

  B. baèng vaät.

  C. nhoû hôn vaät.

  D. gaáp ñoâi vaät.
  Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø
  A. göông phaúng. C. göông caàu loõm.
  B. göông caàu loài. D. gương soi.
  Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp
  A. ít nhaát 1/15 giaây. B. trước 1/15 giaây. C. sau 1/15 giaây. D. baèng 1/15 giaây.
  Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
  A. bieân ñoä dao ñoäng. B. taàn soá. C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. D. moâi tröôøng.
  Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø
  A. tang troáng. C. maët troáng.
  B. duøi troáng. D. khoâng khí quanh maët troáng .
  Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm
  A.duøng laøm göông soi trong nhaø. B. duøng laøm thieát bò nung noùng.
  C. duøng laøm göông chieáu haäu. D. duøng laøm göông cöùu hoä.
  Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
  A. không bằng vật. B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.
  Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :

  A. mieáng xoáp. B. gheá ñeäm muùt. C. gaïch men. D. aùo len.
  Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi
  A. trái đất bị mặt trăng che khuất. B. không có ánh sáng
  C. mặt trăng bị trái đất che khuất. D. mặt trời bị trái đất che khuất.
  Caâu 12.Taàn soá laø
  A. soá dao ñoäng trong moät giôø. C. soá dao ñoäng trong moät giaây.
  B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.
  Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø
  A.180DB. B.120dB C.130dB D. 60dB.
  Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
  A. 50Hz B. 2500Hz C. 500Hz D.10.000Hz
  Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là
  A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.
  Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là
  A. i’ = 200. B. i’ = 300. C. i’ = 400. D. i’ = 500
  Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
  A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.
  B. taàn soá dao ñoäng.
  C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.
  D. bieân ñoä dao ñoäng.
  Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi
  A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng.
  B. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.
  Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng
  A. gương phng B. gương cu loõmC. mt loi gương khaùc D. gương cu li.
  Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
  A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén
  B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí

   

 4. II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
  Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)  Caâu2 2 (1,25ñ’)
  Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao ?
  Caâu2 3 (0.75ñ’)
  Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười hai 2012

 5. II. Một số đề thi tham khảo học kì I môn Vật lí 7 :

  Đề 1:  I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)


  Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong những câu sau.


  Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø


  A. maët nöôùc.  B. maët traêng.  C. maûnh giaáy traéng.  D. maët trôøi.


  Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng


  A. truyền từ moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröng trong suoát khaùc.


  B. truyền từ moâi tröôøng ñoàng tính


  C. truyền từ moâi tröôøng trong suoát


  D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.


  Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø


  A. lôùn hôn vaät.  B. baèng vaät.  C. nhoû hôn vaät.  D. gaáp ñoâi vaät.


  Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø


  A. göông phaúng. C. göông caàu loõm.


  B. göông caàu loài. D. gương soi.


  Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp


  A. ít nhaát 1/15 giaây(ch ém bừa)
  . B. trước 1/15 giaây. C. sau 1/15 giaây. D. baèng 1/15 giaây.


  Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo


  A. bieân ñoä dao ñoäng.
  B. taàn soá. chị không nhớ kĩ nhưng chị nghĩ là phụ thuộc vào tần số dao động
  C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. D. moâi tröôøng.


  Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø


  A. tang troáng. C. maët troáng.


  B. duøi troáng. D. khoâng khí quanh maët troáng .--->chém bừa
   

 6. Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm


  A.duøng laøm göông soi trong nhaø. B. duøng laøm thieát bò nung noùng.


  C. duøng laøm göông chieáu haäu. D. duøng laøm göông cöùu hoä.


  Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo


  A. không bằng vật. cái này chắn chắn lên lớp 9 các em học thấu kính sẽ hiểu rõ hơn
  B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.


  Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :  A. mieáng xoáp. B. gheá ñeäm muùt. C. gaïch men. D. aùo len.


  Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi


  A. trái đất bị mặt trăng che khuất. B. không có ánh sáng


  C. mặt trăng bị trái đất che khuất.(chị không chắc lắm có thể là D)
  D. mặt trời bị trái đất che khuất.


  Caâu 12.Taàn soá laø


  A. soá dao ñoäng trong moät giôø. C. soá dao ñoäng trong moät giaây.


  B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.


  Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø


  A.180DB. B.120dB C.130dB D. 60dB. không chắc lắm


  Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø


  A. 50Hz B. 2500Hz C. 500Hz D.10.000Hz


  Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là


  A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.


  Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là


  A. i’ = 200. B. i’ = 300. C. i’ = 400. D. i’ = 500


  Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo


  A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.


  B. taàn soá dao ñoäng.


  C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.


  D. bieân ñoä dao ñoäng.


  Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi


  A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng.


  B. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.


  Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng


  A. gương phng B. gương cu loõmC. mt loi gương khaùc D. gương cu li.


  Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø


  A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén


  B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí

   

 7. II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
  Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)
  trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng  Caâu2 2 (1,25ñ’)
  Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao ?
  những vật có bề mặt gồ ghề , sần sùi thường hấp thụ âm tốt phản xạ âm kém nên trong các rạp hát đặc biệt là phòng hòa nhạc người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi để giảm tiếng vang .
  Caâu2 3 (0.75ñ’)
  Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
  chị quên khá nhiều về phần âm nên không giải thích câu này chính xát bằng tụi em đc
   

 8. Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)
  -Hiện tương tia sáng sau khi chiếu tới mặt của gương phẳng bị hắt trở lại theo một hướng xác định , được gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
  - Tia sáng SI chiếu tới gương gọi là tia tới
  -Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi là tia phản xạ.
  Câu 2.2 :
  Trong rạp hát ñặc biệt là các phòng hòa nhạc, người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi, trần nhà hình vòm.làm như vậy có tác dụng gì ? Vì sao
  Vì Làm vậy để hấp thụ âm tốt hơn nên giảm tiếng vang. Âm nghe rõ hơn.
  Câu 2.3:
  Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
  Con muỗi vỗ cánh nhiều hơn.
   

 9. trả lời đúng

  câu 21:tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới,só mấy bạn trả lời tùm lum
   

 10. Chữa đề 1:


  I.Traéc nghieäm :

  Caâu1. Trong nhöõng vaät sau nguoàn saùng laø :
  D. maët trôøi.

  Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng khi ánh sáng :

  D. truyền từ moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính.

  Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài có đặc điểm laø :


  C. nhoû hôn vaät.


  Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc gươngphaúng, göông cầu lồi, göông cầu lõm và gương soi. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø :
  B. göông caàu loài.

  Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp :
  A. ít nhaát 1/15 giaây.

  Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
  B. taàn soá.


  Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø :
  C. maët troáng.


  Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm
  B. duøng laøm thieát bò nung noùng.


  Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo :
  A. không bằng vật.
  Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø :
  C. gaïch men.
  Caâu 11.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi

  C. mặt trăng bị trái đất che khuất.

  Caâu 12.Taàn soá laø
  C. soá dao ñoäng trong moät giaây.


  Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø
  C.130dB

  Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10 000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
  C. 500Hz

  Caâu 15.Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là
  B.10cm.

  Caâu 16.Khi tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc $40^0$ thì độ lớn góc phản xạ có giá trị là
  D. $i’ = 50^0
  $
  Caâu 17.Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo

  D. bieân ñoä dao ñoäng.
  Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi
  A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét.
  Caâu 19. Để quan saùt mt vt coù kích thước nh mt caùch d daøng nhaát ta duøng
  B. gương cu loõm
  Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
  A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí
  B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng mười hai 2012

 11. Câu 21 : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25đ)

  Định luật phản xạ ánh sáng :
  - Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
  - Góc phản xạ bằng góc tới.

  Câu 22 :

  Những vật có bề mặt gồ ghề, mấp mô thường hấp thụ âm tốt phản xạ âm kém nên trong các rạp hát đặc biệt là phòng hòa nhạc người ta thường thiết kế các bức tường sần sùi để giảm tiếng vang, giúp âm nghe rõ hơn.
  Câu 23 :
  Con muổi vỗ cánh nhiều hơn con ong đất.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng mười hai 2012

 12. ĐỀ 2: ​  A. Trắc nghiệm (2 điểm)
  I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau.
  Câu 1. Ảnh của một vật qua gương phẳng:
  A. Luôn nhỏ hơn vật
  B. Luôn lớn hơn vật
  C. Luôn bằng vật
  D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tuỳ thuộc vào vật ở gần hay xa gương.
  Câu 2. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng.
  $A. 30^o$
  $B. 45^o$
  $C. 60^o$
  $D. 90^o$
  Câu 3. Â m có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?
  A. Chất lỏng
  B. Chất khí
  C. Chất rắn
  D. Chất lỏng, khí và rắn
  Câu 4. Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần :
  A.Làm giảm độ to của tiến ồn phát ra
  B. Ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn
  C.Làm cho tiếng ồn bị phản xạ theo đường khác
  D. Cả 3 biện pháp trên
  II. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.
  a. Gương . . . . . . . . . . . . có thể cho ảnh . . . . . . . . . lớn hơn vật, không hứng được trên màn chắn.
  b.Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ . . . . . . . . Hz đến . . . . . . . . Hz

  B. Tự luận (8 điểm)
  Câu 1: (3đ)
  Vì sao khi nói chuyện trên bờ ao, bờ hồ ta nghe được âm rõ hơn so với khi nói chuyện trong phòng kín ?

  Câu 2: (2đ)
  Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng bao xa?(Tính ra đơn vị mét và km) Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s.

  Câu 3.(3 đ)
  Vì sao trong đêm yên tĩnh, khi đi bộ ở ngõ hẹp ở hai bên tường cao, ngoài tiếng chân ra ta còn nghe thấy một âm thanh khác giống như có người đang theo sát?
   

 13. câu 3 đó là do âm phản xạ lại với lời nói của chúng ta khiến ta cảm nhận như có người nhái lại chúng ta

  câu 2 dễ
  lập luận: các bạn tự lập

  [TEX]340*5=1700[/TEX](m)
  =1,7km
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng mười hai 2012

 14. ĐỀ 2: ​  A. Trắc nghiệm (2 điểm)
  I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau.
  Câu 1. Ảnh của một vật qua gương phẳng:
  A. Luôn nhỏ hơn vật
  B. Luôn lớn hơn vật
  C. Luôn bằng vật
  D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tuỳ thuộc vào vật ở gần hay xa gương.
  Câu 2. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc tới bằng.
  $A. 30^o$
  $B. 45^o$
  $C. 60^o$
  $D. 90^o$
  Câu 3. Â m có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?
  A. Chất lỏng
  B. Chất khí
  C. Chất rắn
  D. Chất lỏng, khí và rắn
  Câu 4. Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần :
  A.Làm giảm độ to của tiến ồn phát ra
  B. Ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn
  C.Làm cho tiếng ồn bị phản xạ theo đường khác
  D. Cả 3 biện pháp trên
  II. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.
  a. Gương . . . .cầu lõm . . . . . . . . có thể cho ảnh . . . . .ảo . . . . lớn hơn vật, không hứng được trên màn chắn.
  b.Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ . . . . . . . . Hz đến . . . . . . . . Hz (cái này tỏng sách có các em tự tìm phần âm học ấy nhé ! c quen bén mất )

  B. Tự luận (8 điểm)
  Câu 1: (3đ)
  Vì sao khi nói chuyện trên bờ ao, bờ hồ ta nghe được âm rõ hơn so với khi nói chuyện trong phòng kín ?
  mặt ao hồ phẳng (giả sự không gợn sóng ) chúng có khả năng phản xạ [SIZE=4]âm t[SIZE=4]ốt ---> [SIZE=4]đ[SIZE=4]ccm [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  Câu 2: (2đ)
  Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng bao xa?(Tính ra đơn vị mét và km) Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s.

  [TEX]S=320*5=1600m[/TEX]

  Câu 3.(3 đ)
  Vì sao trong đêm yên tĩnh, khi đi bộ ở ngõ hẹp ở hai bên tường cao, ngoài tiếng chân ra ta còn nghe thấy một âm thanh khác giống như có người đang theo sát?

  trong ngõ hẹp hai bên tường cao , mặt tường phẳng ... ---> phản xạ âm tốt + trong đêm yên tĩnh nên ta sẽ nghe đc tiếng bước chân
  vào ban ngày vẫn có tiếng bước chân do bức tường phản xạ lạ nhưng ta không nghe đc bởi vì những âm thanh khác lấn ác nó
   
 15. heomani2000

  heomani2000 Guest


  khi bay con ong đập cách 5200 lần trong 1.5 giây. Tính tần số dao động của con ong khi bay
   

 16. Khi bay con ong đập cánh 5200 lần trong 1.5 giây. Tính tần số dao động của con ong khi bay ?

  B.g :

  Tần số dao động của con ong khi bay là : 5200 : 1,5 [TEX]\approx[/TEX] 3466, 7 Hz
   
 17. linhngaoop

  linhngaoop Guest


  phần trắc nghiệm em không đọc đk chữ chị ạ khó đọc lắm
   

 18. Các bạn tham khảo đề kiểm tra học kì I năm học 2012 - 2013 môn Vật lí 7 trường tớ nhé!
  ĐỀ 3:
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
  Hãy chọn đáp án em cho là đúng nhất.
  Câu 1 : Trong những thông tin sau đây, thông tin nào không liên quan đến việc làm giảm ô nhiễm tiếng ồn ?
  A. Nghe nhạc trong phòng.
  B. Xây dựng tường chắn xung quanh nhà trường.
  C. xây dựng tường hai lớp.
  D. Cấm bóp còi ở nơi có bệnh viện.
  Câu 2: Đặt một vật trước gương thấy ảnh của vật trong gương có kích thước nhỏ hơn vật. Gương đó là gương gì ?
  A. Gương cầu lồi.
  B. Gương cầu lõm.
  C. Gương phẳng.
  D. Các nhận định trên đều đúng.
  Câu 3 : Khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần thì những người đứng ở đâu trên Trái đất có thể quan sát được ?
  A. Tất cả mọi người đứng trên trái đất.
  B. Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối.
  C. Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.
  D. Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối và bóng nửa tối.
  Câu 4 : Phát biểu nào dưới đây sai với định nghĩa về chùm sáng song song ?
  A. Trong chùm sáng song song, các tia sáng không thể xuất phát từ một điểm.
  B. Trong chùm sáng song song, các tia sáng không giao nhau.
  C. Trong chùm sáng //, các tia sáng luôn song song với nhau.
  D. Trong chùm sáng //, các tia sáng luôn vuông góc với nhau.
  Câu 5: Trong 10 giây, một lá thép thực hiện được 6000 dao động. Hỏi tần số dao động của lá thép có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?
  A. 10 Hz
  B. 6000 Hz
  C. 600 Hz
  D. 60 000 Hz
  Câu 6: Ý kiến nào sau đây đúng nhất về các môi trường truyền âm :
  A. Khi âm truyền trong không khí nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.
  B. Trong những điều kiện như nhau chất rắn truyền âm tốt nhất.
  C. Trong những điều kiện như nhau chất khí truyền âm kém nhất.
  D. Các ý kiến A, B, C đều đúng.

  Phần tự luận tớ sẽ post sau nhé! :D