English THCS Word formation

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,857
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
24. Power-politics
25. land-locked
26. preparation
28. materialism (dialectical materialism: duy vật biện chứng)
29. substantiated
30. controverting
31. officiated
32. caffeine-low
33. habitat
 
Top Bottom