unit 5 bài tập điền từ

Cao Bá Duy

Học sinh
Thành viên
12 Tháng năm 2017
49
11
44
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

  1. We will be sitting for our final examination in the last week _______ May.
A. in B. on C. for D. of
2 These are requirements _____ those who want to become a pharmacist.
A. of B. in C. about D. for
3 The A-level (short for Advanced Level) is a General Certificate of Education set of exams_ in the U.K.
A. taken B. spent C. met D. indicated
4 In all cases, applicants must meet the course requirements _______ by the admitting institution.
A. written B. listed C. typed D. valued
5 Most universities _______ students who want to attend the university to pass three A-Levels.
A. receive B. tell C. require D. ask
6 An _______ is a student at a university or college who is studying for his or her first degree.
A. undergraduate B. application C. insurance D. exam
7 Entry to university is competitive so some_____ with the minimum entrance qualifications will find themselves without a place.
A. tutors B. professors C. teachers D. applicants
8 Students also have the opportunity to choose from a wide range of _______ courses in the university.
A. compulsory B. optional C. required D. limited
9 Mr. Pike provided us with an _______ guide to the full-time and part-time programs on offer to a range of candidates drawn from schools and colleges.
A. inform B. informative C. informed D. information
10 Not many places at the universities are left, so choice is on a severe _______.
A. limiting B. limitation C. delimitation D. limited
11 Higher education _______ have risen this year for the first time in more than a decade.
A. applies B. applications C. applicable D. applicants
12 If you get _____ A as a mark for a piece of work or in ____ exam, your work is extremely good.
A. an / an B. the / Ø C. a / an D. Ø / a
13 It is _______ education that can make life of people in developing countries less miserable.
A. a B. an C. the D. Ø
14 After leaving high school, a student can apply for a position either university ___ a vocational college.
A. with B. and C. nor D. or
15 English or French, you can choose _______.
A. not B. either C. both D. so

giúp mình với! giải thích chi tiết cho mình với ạ , mình đội ơn *@*
 

lehongli

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười hai 2013
186
134
61
1. The Last week of May
2. Requirements for?
3. Taken tại có cụm take an exam
4. Listed này dịch đi bạn
5. Require dịch
6. Undergraduate dịch
7. Applicants chỉ người chỗ này phải chọn
8. Optional dịch
9. Informative chọn tính từ mang nghĩa này
10.Limitation cần danh từ
11. Applications
12. An, An, tại cả hai đều là bất kì, chưa xác định nên dùng an
13 không cần chọn gì, ta không dùng an edu, hay the edu vì edu nào, education này nói chung chung.
14. Or, dịch ra là biết
15. Either, tại chỗ đầu là or, ý là chỉ dc chọn 1 trong hai. Dịch ra sẽ thấy
 
  • Like
Reactions: diemlinhphuong

Cao Bá Duy

Học sinh
Thành viên
12 Tháng năm 2017
49
11
44
21
1. The Last week of May
2. Requirements for?
3. Taken tại có cụm take an exam
4. Listed này dịch đi bạn
5. Require dịch
6. Undergraduate dịch
7. Applicants chỉ người chỗ này phải chọn
8. Optional dịch
9. Informative chọn tính từ mang nghĩa này
10.Limitation cần danh từ
11. Applications
12. An, An, tại cả hai đều là bất kì, chưa xác định nên dùng an
13 không cần chọn gì, ta không dùng an edu, hay the edu vì edu nào, education này nói chung chung.
14. Or, dịch ra là biết
15. Either, tại chỗ đầu là or, ý là chỉ dc chọn 1 trong hai. Dịch ra sẽ thấy
mình không biết dịch câu ở trang nào sát nghĩa ? bạn cho mình ví dụ một số trang bạn hay dịch được không?
 
  • Like
Reactions: lehongli

lehongli

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười hai 2013
186
134
61
Nhờ mấy ông tây á bạn ^^
Và nếu không được thì tự thân vận động thôi,
Không bao giờ dùng google dịch và các trang khác dịch, no no no,
 
Top Bottom