Trắc nghiệm

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,547
12,535
996
Nam Định
In the sky
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Giúp em với ạ:
Bài 40. Choose the best answer to complete these sentences
His relatives say that he is an adopted child. He is said ___an adopted child
A. to be B. to being C. to been D. to have been
Bài 41. I found that what he said was incorrect.What he said ___ incorrect
A. was found B. was found to be C. was founded D. has been found
Bài 42. We consider him the best speaker of the debate. He_____________ the best speaker of
the debate
A. is considered to be B. is considering. C. was considered D. was considering
Bài 43. We thought you were serious when you said you were leaving.
You were thought ___________when you said you were leaving
A. to have been serious B. to being serious C. to be serious D. to have been seriously
Bài 44. The castle ………………… in the 16th century.
A. built B. has built C. was built D. had built
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 47. I ……………………… but I went anyway.
A. wasn’t invited B. haven’t invited C. wasn’t being invited D. hadn’t invited
Bài 48. Young babies need to ……………………
A. take care of B. be taken care of C. have taken care of D. are taken care of
Bài 49. I didn’t know why I …………………
A. have been chosen B. had been chosen C. had chosen D. had chosen
Bài 50. I …………………… about her reaction.
A. am worried B. am being worried C. have worried D. worried
Thanks
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,146
176
18
Thái Bình
THCS
Giúp em với ạ:
Bài 40. Choose the best answer to complete these sentences
His relatives say that he is an adopted child. He is said ___an adopted child
A. to be B. to being C. to been D. to have been
Bài 41. I found that what he said was incorrect.What he said ___ incorrect
A. was found B. was found to be C. was founded D. has been found
Bài 42. We consider him the best speaker of the debate. He_____________ the best speaker of
the debate
A. is considered to be B. is considering. C. was considered D. was considering
Bài 43. We thought you were serious when you said you were leaving.
You were thought ___________when you said you were leaving
A. to have been serious B. to being serious C. to be serious D. to have been seriously
Bài 44. The castle ………………… in the 16th century.
A. built B. has built C. was built D. had built
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 47. I ……………………… but I went anyway.
A. wasn’t invited B. haven’t invited C. wasn’t being invited D. hadn’t invited
Bài 48. Young babies need to ……………………
A. take care of B. be taken care of C. have taken care of D. are taken care of
Bài 49. I didn’t know why I …………………
A. have been chosen B. had been chosen C. had chosen D. had chosen
Bài 50. I …………………… about her reaction.
A. am worried B. am being worried C. have worried D. worried
Thanks
Bài 40. Choose the best answer to complete these sentences
His relatives say that he is an adopted child. He is said ___an adopted child
A. to be B. to being C. to been D. to have been
Bài 41. I found that what he said was incorrect.What he said ___ incorrect
A. was found B. was found to be C. was founded D. has been found
Bài 42. We consider him the best speaker of the debate. He_____________ the best speaker of
the debate
A. is considered to be B. is considering. C. was considered D. was considering
Bài 43. We thought you were serious when you said you were leaving.
You were thought ___________when you said you were leaving
A. to have been serious B. to being serious C. to be serious D. to have been seriously
Bài 44. The castle ………………… in the 16th century.
A. built B. has built C. was built D. had built
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 47. I ……………………… but I went anyway.
A. wasn’t invited B. haven’t invited C. wasn’t being invited D. hadn’t invited
Bài 48. Young babies need to ……………………
A. take care of B. be taken care of C. have taken care of D. are taken care of
Bài 49. I didn’t know why I …………………
A. have been chosen B. had been chosen C. had chosen D. had chosen
Bài 50. I …………………… about her reaction.
A. am worried B. am being worried C. have worried D. worried
 

thuyhax9

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2009
147
319
126
Nghệ An
THCS Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
Bài 40. Choose the best answer to complete these sentences
His relatives say that he is an adopted child. He is said ___an adopted child
A. to be B. to being C. to been D. to have been
Bài 41. I found that what he said was incorrect.What he said ___ incorrect
A. was found B. was found to be C. was founded D. has been found
Bài 42. We consider him the best speaker of the debate. He_____________ the best speaker of
the debate
A. is considered to be B. is considering. C. was considered D. was considering
Bài 43. We thought you were serious when you said you were leaving.
You were thought ___________when you said you were leaving
A. to have been serious B. to being serious C. to be serious D. to have been seriously
Bài 44. The castle ………………… in the 16th century.
A. built B. has built C. was built D. had built (không rõ)
Bài 45. French …………………… in many parts of Europe.
A. is being spoken B. is spoken C. has been spoken D. has spoken
Bài 47. I ……………………… but I went anyway.
A. wasn’t invited B. haven’t invited C. wasn’t being invited D. hadn’t invited
Bài 48. Young babies need to ……………………
A. take care of B. be taken care of C. have taken care of D. are taken care of
Bài 49. I didn’t know why I …………………
A. have been chosen B. had been chosen C. had chosen D. had chosen
Bài 50. I …………………… about her reaction.
A. am worried B. am being worried C. have worried D. worried
Bạn tham khảo nhé!~~
 
Top Bottom