Toán toa do trong khong gian

tienlong142

Mr Cặp đôi mai mối được yêu thích nhất 2018
Thành viên
2 Tháng chín 2017
547
895
164
Hải Phòng
HaUI
cho ba điểm A(-3,1,2), B(1,0,-4), C(1,-1,2) tính khoảng cách d(A;(BC)) và d(A;(OBC))
làm sao vậy các bạn?
+) tính d(A;(BC))
[tex]\overrightarrow{BC}[/tex] =(0;1;-6);[tex]\overrightarrow{BA}[/tex] =(-4;1;6)
d(A;(BC))=[tex]\frac{\left | [\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}] \right |}{\left | \overrightarrow{BC} \right |}[/tex]
+)pt mặt phẳng (OBC)
[tex]\overrightarrow{n}[/tex] =[[tex]\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}[/tex]]=(-4;-6;-1)
=>pt(OBC): 4.x+6.y+z=0
d(A;(OBC))=[tex]\frac{\left | 4.(-3)+6.1+2 \right |}{\sqrt{4^{2}+6^{2}+1^{2}}}[/tex]=[tex]\frac{4\sqrt{53}}{53}[/tex]
 
Top Bottom