Toán toa do trong khong gian

tienlong142

Mr Cặp đôi mai mối được yêu thích nhất 2018
Thành viên
2 Tháng chín 2017
547
895
164
Hải Phòng
HaUI
(S) : (x+1)[tex]^{2}[/tex] +y[tex]^{2}[/tex] +(z-1)[tex]^{2}[/tex] = 2
=> (S) có tâm I(-1;0;1) và R=[tex]\sqrt{2}[/tex]
(a) tiếp xúc với (S) <=> d[(a);(S)]=[tex]\sqrt{2}[/tex] <=>[tex]\frac{\left | -4+0+m \right |}{\sqrt{4^{2}+3^{2}}}[/tex]=[tex]\sqrt{2}[/tex]
<=> m=4+5[tex]\sqrt{2}[/tex] hoặc m=4-5[tex]\sqrt{2}[/tex]
 
Top Bottom