[Sinh 12]Quy luật di truyền

M

manhquanga1

Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

theo giả thiết cổ điển quy luật phân li độc lập là do các cặp nhan tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử
trong phép lai 2 tính trạng,menden đã xem xét sự phân li ở F2 bằng cách tách riêng từng tính trạng như sau:
+về màu hạt: 3/4 vàng và 1/4 nhăn --->vàng trội xanh lặn
+về hình dạng hạt: 3/4 trơn 1/4 nhăn--->trơn trội nhăn lặn
-kết quả phân tích cho thấy xác suất xuất hiện các KH F2 và mỗi loại KH F2 đều = tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó
như vậy tỉ lệ các loại KH F2 và từng loại KH F2 về cả 2 tính trạng biểu hiện hoàn toàn phù hợp với quy luật xác suất của 2 sự kiện độc lậ nen menden kết luận 2 tính trạng đem lai trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau
 
Top Bottom