GDCD quyền học tập của công dân Việt Nam

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
513
903
121
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Học tập để nâng cao tri thức, tầm hiểu biết. Ngày xưa thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng thực hiện chính sách "ngu dân" để dễ bề cai trị. Khi đất nước ta được giải phóng, bên cạnh việc diệt "giặc đói" thì việc diệt "giặc dốt" cũng rất quan trọng. Từ đó các lớp bình dân học vụ ra đời, ban ngày lao động, sản xuất, chiến đấu, ban đêm học chữ. Khi học chữ viết rồi thì việc tiếp theo là học các tri thức khoa học, công nghệ để tiếp thu những tinh hoa văn hóa của dân tộc, của nhân loại để nâng cao tầm hiểu biết, từ đó ứng dụng trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; xây dựng đất nước ngày 1 phát triển.
 
Top Bottom