Phương trình chứa căn

hdiemht

Cựu Mod Toán
Thành viên
11 Tháng ba 2018
1,813
4,024
506
19
Quảng Trị
$Loading....$
[tex]\sqrt{x^{3}-5}-\sqrt{x^{3}-8}[/tex] =1
Đặt: [tex]\sqrt{x^{3}-5}=a;\sqrt{x^{3}-8}=b[/tex]
Khi đó ta có $HPT$:
[tex]\left\{\begin{matrix} a-b=1 & & \\ a^2-b^2=3 & & \end{matrix}\right.[/tex]
Khi đó dễ dàng tìm ra $a;b$ sau đó thay vào tìm $x$ nhé!
 
Top Bottom