Phương pháp dồn biến trong việc chứng minh bất đắng thức

Thảo luận trong 'Bất đẳng thức. Bất phương trình' bắt đầu bởi tieubachlongpro, 3 Tháng bảy 2010.

Lượt xem: 1,166

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  mong các pro giải thích giúp cách chuẩn hóa trong phương pháp dồn biến với:D
  cơ sở của việc chuẩn hóa là gì?
  không cần chuẩn hóa có được không
  Thanks
   
 2. chuẩn hoá à?

  [FONT=&quot]Thùc gia viÖc chuÈn hãa bdt rÊt ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu, môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ t¹o thªm gi¶ thiÕt, vµ lµm cho lêi gi¶I cña bµi to¸n sÏ dÔ dµng ®Õn víi chóng ta h¬n. kh«ng chuÈn hãa còng ®­îc nh­ng cã thÎ lêi gi¶I cña bµi to¸n sÏ chë nªn phøc t¹p h¬n dÊt nhiÒu![/FONT]
  [FONT=&quot]VD: trong 1 bµi to¸n biÓu thøc , ph©n thøc hoÆc tö thøc cña c¸c biÓu thøc cã chøa 1 trong c¸c dang:a+b-c, a-b+c, -a+b+c, a+b-2a, a+c-2b, c+b-2a, …….vµ cßn rÊt nhiÒu….[/FONT]
  [FONT=&quot]Nh­ng cã lÏ ®Ò bµi chØ cho a,b,c lµ c¸c sè d­¬ng th«I chø kh«ng cho thªm ®iÒu kiÖn g×, khi ®ã ta cã thÓ sö dông c¸ch chuÈn hãa ®Ó lÊy thªm gi¶ thiÕt vµ nã sÏ gióp ta ®­a bdt cµn CM vÒ 1 trong c¸c d¹ng ®¬n gi¶n h¬n…[/FONT]
  [FONT=&quot]Trong vd trªn cã chøa a+b-c,….. khi ®ã ta sÏ cã nhiÒu c¸ch chuÈn hãa, vµ ®¬n gi¶n h¬n c¶ lµ chuÈn hãa a+b+c=1 hoÆc b»ng 3….. tïy theo ý ng­êi lµm vµ sù thuËn lîi cña bµi to¸n…[/FONT]è[FONT=&quot] a+b-c=1-2c, a-b+c=1-2b,-a+b+c=1-2a…..[/FONT]
  [FONT=&quot]Khi ®ã ta ®· lµm gi¶m5 ®é phøc t¹p cña bµi to¸n rïi ®ã?[/FONT]
  [FONT=&quot]Cô thÓ h¬n c¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: “®èi víi a+b+c,,, ta cã thÓ gi¶ sö a+b+c=m, víi m lµ 1 sè bÊt k×, m=…-2,-1,0,1,2,… khi ®ã víi m lµ 1 sè cô thÓ nµo mµ b¹n ®· chän ®I n÷a th× ®iÒu ®ã sÏ b¾t buéc b¹n ph¶I chøng minh bµi to¸n ®· cho theo ®óng gi¶ thiÕt mµ b¹n ®· chuÈn [/FONT]
   
 3. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest

  bạn nên tham khảo trong cuốn sáng tạo bđt của phạm kim hùng
   

CHIA SẺ TRANG NÀY