Sử 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1925 - 1930)

tranphuongdinh080@gmail.com

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười 2021
123
94
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM (1925 - 1930)
I. Nhận biết
Câu 46.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 47. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến tay sai làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
Câu 48. Lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
B. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
C. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
D. công nhân, nông dân, địa chủ yêu nước, trung, tiểu và tầng lớp đại địa chủ.
Câu 49. Những tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Câu 50. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm 1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 51. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929)?
A. Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 52. Sự kiện nào dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long - Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
D. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.
Câu 53. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) đã chứng tỏ điều gì?
A. Không tiếp tục hoạt động và gây ảnh hưởng ở Bắc kì.
B. Đi vào hoạt động bí mật chờ thời cơ để tiếp tục khởi nghĩa.
C. Sự thoả hiệp với Pháp chống lại phong trào cách mạng của ta.
D. Việt Nam Quốc dân Đảng chấm dứt quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 54. Tháng 6 năm 1925 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Tổ chức Tâm tâm xã ra đời.
B. Thành lập tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập.
D. Sự ra đời và phát triển của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng.
Câu 55. Ấn phẩm nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Báo Thanh Niên.
B. Đường Kách Mệnh.
C. Báo Người cùng khổ.
D. Bản án chế độ thực dân.
Câu 56. Tác phẩm nào dưới đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu?
A. Vi Hành.
B. Nhật kí trong tù.
C. Đường Kách mệnh.
D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 57. Thành phần cơ bản nào dưới đây là nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925-1927)?
A. Trung, tiểu địa chủ có tinh thần dân tộc.
B. Tiểu thương, tiểu chủ, thanh niên nghèo thành thị.
C. Học sinh, sinh viên, trí thức Việt Nam yêu nước.
D. Học sinh, sinh viên, viên chức, trí thức Việt Nam.
II. Thông hiểu
Câu 58
. Nguyễn Ái Quốc vai trò gì trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 1-1930?
A. Đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
C. Soạn thảo Luận cương chính trị để hội nghị thông qua.
D. Chủ trì hội nghị, soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Câu 59. Đại diện của tổ chức cộng sản nào dưới đây không tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
A. An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 60. Lực lượng chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, tư sản mại bản, địa chủ.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, trung tiểu địa chủ.
D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
Câu 61. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
A. Thành lập An Nam Cộng sản đảng (8-1929).
B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1-1930).
C. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929).
D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).
Câu 62. Cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) nổ ra trong hoàn cảnh nào dưới đây?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chuẩn bị khởi nghĩa.
B. Bị động nhiều đảng viên của đảng bị thực dân Pháp bắt, tù đày.
C. Tổ chức chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thực dân Pháp còn mạnh.
D. Tân Việt đang gây ảnh hưởng lớn để lôi kéo phong trào cách mạng.
Câu 63. Mục tiêu hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng (27-12-1927) là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp xoá bỏ ngôi vua.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp thiếp lập dân quyền.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 64. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt thành các tổ chức cộng sản nào dưới đây?
A. Tân Việt và Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
C. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 65. Chủ trương đấu tranh nào dưới đây của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Chủ trương đấu tranh theo xu hướng cách mạng vô sản.
B. Tiến hành đánh đuổi thực dân Pháp thiết lập dân quyền, dân chủ.
C. Tiến hành bạo lực cách mạng, binh lính Việt giác ngộ làm chủ lực.
D. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp để cứu lấy mình.
Câu 66. Nội dung nào dưới đây là mục đích hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
A. Tập hợp quần chúng đấu tranh.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin.
C. Xây dựng cơ sở trong quần chúng.
D. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp, tay sai.
Câu 67. Hoạt động tiêu biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới ra đời là
A. tập hợp lực lượng.
B. xây dựng cơ sở trong nước.
C. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.
D. xây dựng các cơ sở trong kiều bào.
Câu 68. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đã đề ra chủ trương nào dưới đây?
A. Tiến hành cách mạng bằng bạo lực, xây dựng chính thể Cộng hòa.
B. Thực hiện phong trào “vô sản hóa” đoàn kết dân tộc chống đế quốc thực dân.
C. Liên lạc các dân tộc bị áp bức thực hiện phong trào cách mạng, đánh đổ đế quốc.
D. Lãnh đạo quần chúng trong nước liên lạc các dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 69. Sau khi dự lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu, số học viên ưu tú Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gì dưới đây?
A. Xây dựng cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm.
B. Được cử đi học ở một số trường tại Trung Quốc, Liên Xô.
C. Bí mật về Việt Nam truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.
D. Tập hợp xây dựng lực lượng cho cuộc đấu tranh chống Pháp.
Câu 70. Lí luận nào dưới đây được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá về Việt Nam?
A. Lí luận Mác-Lênin.
B. Lí luận đấu tranh giai cấp.
C. Lí luận cách mạng vô sản.
D. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc
Câu 71. Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tâm tâm xã.
B. Tân việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
III. Vận dụng
Câu 72.
Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) thất bại?
A. Đế quốc Pháp còn mạnh.
B. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
Câu 73. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập tháng 12/1927 là chính đảng của giai cấp nào dưới đây?
A. Tư sản Việt Nam
B. Vô sản Việt Nam
C. Nông dân Việt Nam
D. Tiểu tư sản trí thức
Câu 74. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân ta với bè lũ cướp nước và tay sai.
B. Đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.
C. Thể hiện vai trò lành đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc.
D. Nối tiếp truyền thống yêu nước của giai cấp tư sản.
Câu 75. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là
A. bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam.
B. bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
C. xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
D. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản sau này.
Câu 76. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A. tự do và dân chủ.
B. độc lập và tự do.
C. ruộng đất cho dân cày.
D. đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 77. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
A. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.
B. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.
D. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.
Câu 78. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của nhân tố nào dưới đây?
A. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào đấu tranh của nhân dân.
D. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
Câu 79. Chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tài liệu nào dưới đây?
A. Đường cách mệnh.
B. Báo Người cùng khổ.
C. Bản án chế độ thực dân.
D. Tạp chí thư tín quôc tế.
Câu 80. Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng vai trò của phong trào “vô sản hóa” (1928) ở Việt Nam?
A. Thúc đẩy công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo.
B. Đưa phong trào công nhân từ tự phát chuyển sang tự giác.
C. Đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp công nhân.
D. Truyền bá lí luận cách mạng, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.
Câu 81. Tổ chức nào dưới đây hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản sớm nhất ở Việt Nam?
A. An Nam cộng sản đảng.
B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. Đông dương cộng sản liên đoàn.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 82. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian.
1. Chủ trương ”Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương cộng sản đảng thành lập.
A. 1,2,3,4.
B. 2,1,4,3.
C. 2,1,3,4.
D. 3,1,2,4.
Câu 83. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cơ bản nhất về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu 1930?
A. Mở ra một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.
B. Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
IV. Vận dụng cao
Câu 84.
Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (25-12-1927) chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào dưới đây?
A. Cách mạng dân chủ tư sản Nga.
B. Dân chủ tư sản của Tôn Trung Sơn.
C. Tư sản của Đảng Quốc Đại Ấn Độ.
D. Tư tưởng cải lương dân chủ tư sản.
Câu 85. Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp đấu tranh phù hợp, khoa học.
B. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện.
C. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, Pháp đang mạnh.
D. Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng.
Câu 86. Sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có hạn chế nào dưới đây?
A. Làm phong trào cách mạng Việt Nam chậm phát triển.
B. Ngăn cản sự đoàn kết lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Tranh giành phạm vi ảnh hưởng từ các tổ chức với nhau.
D. Gây mất đoàn kết, ảnh hưởng không tốt đến cách mạng Việt Nam.
Câu 87. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì
A. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp.
B. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.
C. giai cấp công nhân có tinh thần Cách mạng triệt để.
D. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.
Câu 88. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng đầu năm 1930?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam.
B. Hình thành nên khối liên minh công-nông, trở thành nồng cốt cách mạng.
C. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường giải phóng dân tộc.
D. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào yêu nước.
Câu 89. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.
B. Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.
C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.
Câu 90. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với cách mạng Việt Nam?
A. Góp phần thắng lợi cách mạng theo khuynh hướng vô sản.
B. Thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
C. Tập hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào đấu tranh ôn hòa chống Pháp.
D. Tích cực chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 91. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động của chủ trương “vô sản hóa” đối với phong trào công nhân?
A. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.
B. Phong trào công nhân đã chuyển biến mạnh mẽ về chất.
C. Phong trào công nhân có bước tiến mới tăng nhanh về số lượng.
D. Phong trào công nhân có bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự liên kết chặt chẽ hơn.
Câu 92. Tại sao khẳng định tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho các tầng lớp nhân dân?
A. Tuyên truyền tư tưởng đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội tự do, bình đẳng, bác ái.
B. Tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.
C. Thể hiện quan điểm và đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam.
D. Tuyên truyền giáo dục lí luận và xây dựng tổ chức cách mạng.
Câu 93. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế, giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
C. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.
D. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM (1925 - 1930)
I. Nhận biết
Câu 46.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 47.
Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến tay sai làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
Câu 48.
Lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
B. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
C. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
D. công nhân, nông dân, địa chủ yêu nước, trung, tiểu và tầng lớp đại địa chủ.
Câu 49. Những tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
Câu 50. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm 1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 51. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929)?
A. Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 52. Sự kiện nào dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long - Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
D. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.
Câu 53. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) đã chứng tỏ điều gì?
A. Không tiếp tục hoạt động và gây ảnh hưởng ở Bắc kì.
B. Đi vào hoạt động bí mật chờ thời cơ để tiếp tục khởi nghĩa.
C. Sự thoả hiệp với Pháp chống lại phong trào cách mạng của ta.
D. Việt Nam Quốc dân Đảng chấm dứt quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 54. Tháng 6 năm 1925 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Tổ chức Tâm tâm xã ra đời.
B. Thành lập tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập.
D. Sự ra đời và phát triển của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng.
Câu 55. Ấn phẩm nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Báo Thanh Niên.
B. Đường Kách Mệnh.
C. Báo Người cùng khổ.
D. Bản án chế độ thực dân.
Câu 56. Tác phẩm nào dưới đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu?
A. Vi Hành.
B. Nhật kí trong tù.
C. Đường Kách mệnh.
D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 57. Thành phần cơ bản nào dưới đây là nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925-1927)?
A. Trung, tiểu địa chủ có tinh thần dân tộc.
B. Tiểu thương, tiểu chủ, thanh niên nghèo thành thị.
C. Học sinh, sinh viên, trí thức Việt Nam yêu nước.
D. Học sinh, sinh viên, viên chức, trí thức Việt Nam.
II. Thông hiểu
Câu 58
. Nguyễn Ái Quốc vai trò gì trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 1-1930?
A. Đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
C. Soạn thảo Luận cương chính trị để hội nghị thông qua.
D. Chủ trì hội nghị, soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Câu 59.
Đại diện của tổ chức cộng sản nào dưới đây không tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
A. An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 60. Lực lượng chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, tư sản mại bản, địa chủ.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, trung tiểu địa chủ.
D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
Câu 61. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
A. Thành lập An Nam Cộng sản đảng (8-1929).
B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1-1930).
C. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929).
D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).
Câu 62. Cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) nổ ra trong hoàn cảnh nào dưới đây?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chuẩn bị khởi nghĩa.
B. Bị động nhiều đảng viên của đảng bị thực dân Pháp bắt, tù đày.
C. Tổ chức chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thực dân Pháp còn mạnh.
D. Tân Việt đang gây ảnh hưởng lớn để lôi kéo phong trào cách mạng.
Câu 63. Mục tiêu hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng (27-12-1927) là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp xoá bỏ ngôi vua.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp thiếp lập dân quyền.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 64. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt thành các tổ chức cộng sản nào dưới đây?
A. Tân Việt và Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
C. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 65. Chủ trương đấu tranh nào dưới đây của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Chủ trương đấu tranh theo xu hướng cách mạng vô sản.
B. Tiến hành đánh đuổi thực dân Pháp thiết lập dân quyền, dân chủ.
C. Tiến hành bạo lực cách mạng, binh lính Việt giác ngộ làm chủ lực.
D. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp để cứu lấy mình.
Câu 66. Nội dung nào dưới đây là mục đích hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
A. Tập hợp quần chúng đấu tranh.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin.
C. Xây dựng cơ sở trong quần chúng.
D. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp, tay sai.
Câu 67.
Hoạt động tiêu biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới ra đời là
A. tập hợp lực lượng.
B. xây dựng cơ sở trong nước.
C. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.
D. xây dựng các cơ sở trong kiều bào.
Câu 68. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đã đề ra chủ trương nào dưới đây?
A. Tiến hành cách mạng bằng bạo lực, xây dựng chính thể Cộng hòa.
B. Thực hiện phong trào “vô sản hóa” đoàn kết dân tộc chống đế quốc thực dân.
C. Liên lạc các dân tộc bị áp bức thực hiện phong trào cách mạng, đánh đổ đế quốc.
D. Lãnh đạo quần chúng trong nước liên lạc các dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 69. Sau khi dự lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu, số học viên ưu tú Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gì dưới đây?
A. Xây dựng cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm.
B. Được cử đi học ở một số trường tại Trung Quốc, Liên Xô.
C. Bí mật về Việt Nam truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.
D. Tập hợp xây dựng lực lượng cho cuộc đấu tranh chống Pháp.
Câu 70. Lí luận nào dưới đây được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá về Việt Nam?
A. Lí luận Mác-Lênin.
B. Lí luận đấu tranh giai cấp.
C. Lí luận cách mạng vô sản.
D. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc
Câu 71.
Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tâm tâm xã.
B. Tân việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
Trên đây là đáp án tham khảo của mình, bạn có thể xem qua. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới, mình sẽ hỗ trợ ạ.Bạn có thể tham khảo thêm: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 71. Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tâm tâm xã.
B. Tân việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
III. Vận dụng
Câu 72.
Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) thất bại?
A. Đế quốc Pháp còn mạnh.
B. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
Câu 73. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập tháng 12/1927 là chính đảng của giai cấp nào dưới đây?
A. Tư sản Việt Nam
B. Vô sản Việt Nam
C. Nông dân Việt Nam
D. Tiểu tư sản trí thức
Câu 74. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân ta với bè lũ cướp nước và tay sai.
B. Đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.
C. Thể hiện vai trò lành đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc.
D. Nối tiếp truyền thống yêu nước của giai cấp tư sản.
Câu 75. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là
A. bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam.
B. bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
C. xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
D. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản sau này.
Câu 76. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A. tự do và dân chủ.
B. độc lập và tự do.
C. ruộng đất cho dân cày.
D. đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 77. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
A. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.
B. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.
D. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.
Câu 78. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của nhân tố nào dưới đây?
A. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào đấu tranh của nhân dân.
D. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
Câu 79. Chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tài liệu nào dưới đây?
A. Đường cách mệnh.
B. Báo Người cùng khổ.
C. Bản án chế độ thực dân.
D. Tạp chí thư tín quôc tế.
Câu 80. Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng vai trò của phong trào “vô sản hóa” (1928) ở Việt Nam?
A. Thúc đẩy công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo.
B. Đưa phong trào công nhân từ tự phát chuyển sang tự giác.
C. Đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp công nhân.
D. Truyền bá lí luận cách mạng, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.
Câu 81. Tổ chức nào dưới đây hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản sớm nhất ở Việt Nam?
A. An Nam cộng sản đảng.
B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. Đông dương cộng sản liên đoàn.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 82. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian.
1. Chủ trương ”Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương cộng sản đảng thành lập.
A. 1,2,3,4.
B. 2,1,4,3.
C. 2,1,3,4.
D. 3,1,2,4.
Câu 83. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cơ bản nhất về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu 1930?
A. Mở ra một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.
B. Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
IV. Vận dụng cao
Câu 84.
Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (25-12-1927) chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào dưới đây?
A. Cách mạng dân chủ tư sản Nga.
B. Dân chủ tư sản của Tôn Trung Sơn.
C. Tư sản của Đảng Quốc Đại Ấn Độ.
D. Tư tưởng cải lương dân chủ tư sản.
Câu 85. Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp đấu tranh phù hợp, khoa học.
B. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện.
C. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, Pháp đang mạnh.
D. Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng.
Câu 86. Sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có hạn chế nào dưới đây?
A. Làm phong trào cách mạng Việt Nam chậm phát triển.
B. Ngăn cản sự đoàn kết lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Tranh giành phạm vi ảnh hưởng từ các tổ chức với nhau.
D. Gây mất đoàn kết, ảnh hưởng không tốt đến cách mạng Việt Nam.
Câu 87. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì
A. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp.
B. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.
C. giai cấp công nhân có tinh thần Cách mạng triệt để.
D. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.
Câu 88. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng đầu năm 1930?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam.
B. Hình thành nên khối liên minh công-nông, trở thành nồng cốt cách mạng.
C. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường giải phóng dân tộc.
D. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào yêu nước.
=> Câu này theo mình có 2 đáp án, đó là B và D nhé!
Giải thích: Câu B, hình thành khối liên minh công - nông, trở thành nòng cốt của cách mạng là ý nghĩa của phong trào 1930 - 1931.
Câu D, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.


Câu 89. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.
B. Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.
C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.
Câu 90. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với cách mạng Việt Nam?
A. Góp phần thắng lợi cách mạng theo khuynh hướng vô sản.
B. Thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
C. Tập hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào đấu tranh ôn hòa chống Pháp.
D. Tích cực chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 91. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động của chủ trương “vô sản hóa” đối với phong trào công nhân?
A. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.
B. Phong trào công nhân đã chuyển biến mạnh mẽ về chất.
C. Phong trào công nhân có bước tiến mới tăng nhanh về số lượng.
D. Phong trào công nhân có bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự liên kết chặt chẽ hơn.
Câu 92. Tại sao khẳng định tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho các tầng lớp nhân dân?
A. Tuyên truyền tư tưởng đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội tự do, bình đẳng, bác ái.
B. Tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.
C. Thể hiện quan điểm và đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam.
D. Tuyên truyền giáo dục lí luận và xây dựng tổ chức cách mạng.
Câu 93. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế, giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
C. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.
D. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.

Xin lỗi bạn về sự chậm trễ này. Trên đây là đáp án tham khảo của mình, vì số lượng câu hỏi khá nhiều nên lúc làm sẽ không tránh khỏi những sai sót, nên nếu có thắc mắc bạn có thể cmt ngay bên dưới topic ạ.

=> Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
31
TP Hồ Chí Minh
Câu 71. Tổ chức nào dưới đây được xem là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Tâm tâm xã.
B. Tân việt cách mạng đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng.
III. Vận dụng
Câu 72.
Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) thất bại?
A. Đế quốc Pháp còn mạnh.
B. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
Câu 73. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập tháng 12/1927 là chính đảng của giai cấp nào dưới đây?
A. Tư sản Việt Nam
B. Vô sản Việt Nam
C. Nông dân Việt Nam
D. Tiểu tư sản trí thức
Câu 74. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân ta với bè lũ cướp nước và tay sai.
B. Đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.
C. Thể hiện vai trò lành đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc.
D. Nối tiếp truyền thống yêu nước của giai cấp tư sản.
Câu 75. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 là
A. bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam.
B. bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
C. xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
D. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản sau này.
Câu 76. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A. tự do và dân chủ.
B. độc lập và tự do.
C. ruộng đất cho dân cày.
D. đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 77. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
A. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.
B. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.
D. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.
Câu 78. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của nhân tố nào dưới đây?
A. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào đấu tranh của nhân dân.
D. Chủ nghĩa Mac-Lê nin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
Câu 79. Chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tài liệu nào dưới đây?
A. Đường cách mệnh.
B. Báo Người cùng khổ.
C. Bản án chế độ thực dân.
D. Tạp chí thư tín quôc tế.
Câu 80. Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng vai trò của phong trào “vô sản hóa” (1928) ở Việt Nam?
A. Thúc đẩy công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo.
B. Đưa phong trào công nhân từ tự phát chuyển sang tự giác.
C. Đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp công nhân.
D. Truyền bá lí luận cách mạng, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.
Câu 81. Tổ chức nào dưới đây hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản sớm nhất ở Việt Nam?
A. An Nam cộng sản đảng.
B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. Đông dương cộng sản liên đoàn.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 82. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian.
1. Chủ trương ”Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương cộng sản đảng thành lập.
A. 1,2,3,4.
B. 2,1,4,3.
C. 2,1,3,4.
D. 3,1,2,4.
Câu 83. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa cơ bản nhất về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu 1930?
A. Mở ra một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.
B. Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
IV. Vận dụng cao
Câu 84.
Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (25-12-1927) chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào dưới đây?
A. Cách mạng dân chủ tư sản Nga.
B. Dân chủ tư sản của Tôn Trung Sơn.
C. Tư sản của Đảng Quốc Đại Ấn Độ.
D. Tư tưởng cải lương dân chủ tư sản.
Câu 85. Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp đấu tranh phù hợp, khoa học.
B. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện.
C. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, Pháp đang mạnh.
D. Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng.
Câu 86. Sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có hạn chế nào dưới đây?
A. Làm phong trào cách mạng Việt Nam chậm phát triển.
B. Ngăn cản sự đoàn kết lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Tranh giành phạm vi ảnh hưởng từ các tổ chức với nhau.
D. Gây mất đoàn kết, ảnh hưởng không tốt đến cách mạng Việt Nam.
Câu 87. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì
A. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp.
B. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo.
C. giai cấp công nhân có tinh thần Cách mạng triệt để.
D. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới.
Câu 88. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng đầu năm 1930?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam.
B. Hình thành nên khối liên minh công-nông, trở thành nồng cốt cách mạng.
C. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường giải phóng dân tộc.
D. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào yêu nước.
=> Câu này theo mình có 2 đáp án, đó là B và D nhé!
Giải thích: Câu B, hình thành khối liên minh công - nông, trở thành nòng cốt của cách mạng là ý nghĩa của phong trào 1930 - 1931.
Câu D, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.


Câu 89. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.
B. Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.
C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.
Câu 90. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với cách mạng Việt Nam?
A. Góp phần thắng lợi cách mạng theo khuynh hướng vô sản.
B. Thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
C. Tập hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào đấu tranh ôn hòa chống Pháp.
D. Tích cực chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 91. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động của chủ trương “vô sản hóa” đối với phong trào công nhân?
A. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.
B. Phong trào công nhân đã chuyển biến mạnh mẽ về chất.
C. Phong trào công nhân có bước tiến mới tăng nhanh về số lượng.
D. Phong trào công nhân có bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự liên kết chặt chẽ hơn.
Câu 92. Tại sao khẳng định tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho các tầng lớp nhân dân?
A. Tuyên truyền tư tưởng đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội tự do, bình đẳng, bác ái.
B. Tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.
C. Thể hiện quan điểm và đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam.
D. Tuyên truyền giáo dục lí luận và xây dựng tổ chức cách mạng.
Câu 93. Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế, giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
C. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.
D. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.
 
Top Bottom