Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

dangxuanchuon

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
26
20
6
13
Phú Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

code:

program khiem_tra_nguyen_to_update;
uses crt;
var n, i: longint;
m: byte;
qrt: real;
begin;
clrscr;
m:=1;
while m=1 do
begin
i:=2;
write(' nhap mot so doi 2^31-1 va tren -2^31+1 (tu -2147483648 toi 2147483647) : ');
readln(n);
if n<0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' la so am!');
if n=0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' chia het cho tat ca so khac no!');
if n=1 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi toan hoc (khong) thich the! (san tien, toi goi ', n, ' la n)');
if n>1 then
begin
qrt:=sqrt(abs(n));
if n<1000 then
begin
writeln(n, ' can khong chia het cho cac so tu 2 toi ', qrt:1:0 , '!');
delay(2000);
while (n mod i <> 0) and (i*i<n) do
begin
writeln(' ', n, ' khong chia het cho ', i,'!');
i:=i+1
end;
if i*i>n then writeln(' ', n, ' la so nguyen to!')
else
begin
writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' chia het cho ', i,'!');
writeln(' ', n, ' con co the chia het cho cac so khac nhung o day da tim duoc ', i, ' chia het cho ', n, ' nen co the');
writeln( 'ket luan ', n, ' khong phai so nguyen to');
end;
end
else
begin
if n<2147117569 then
begin
writeln(n, ' can khong chia het cho cac so tu 2 toi ', qrt:1:0 , '!');
delay(2000);
while (n mod i <> 0) and (n mod (i+1) <> 0) and (n mod (i+2) <> 0) and (n mod (i+3) <> 0) and (n mod (i+4) <> 0)
and (n mod (i+5) <> 0) and (n mod (i+6) <> 0) and (n mod (i+7) <> 0) and (n mod (i+8) <> 0) and (n mod (i+9) <> 0)
and (n mod (i+10) <> 0) and (n mod (i+11) <> 0) and (n mod (i+12) <> 0) and (n mod (i+13) <> 0) and (n mod (i+14) <> 0)
and (n mod (i+15) <> 0) and (n mod (i+16) <> 0) and (n mod (i+17) <> 0) and (n mod (i+18) <> 0) and (n mod (i+19) <> 0)
and (n mod (i+20) <> 0) and (n mod (i+21) <> 0) and (n mod (i+22) <> 0) and (n mod (i+23) <> 0) and (n mod (i+24) <> 0)
and (n mod (i+25) <> 0) and (n mod (i+26) <> 0) and (n mod (i+27) <> 0) and (n mod (i+28) <> 0) and (n mod (i+29) <> 0)
and (n mod (i+30) <> 0) and (n mod (i+31) <> 0) and (n mod (i+32) <> 0) and (n mod (i+33) <> 0) and (n mod (i+34) <> 0)
and (n mod (i+35) <> 0) and (n mod (i+36) <> 0) and (n mod (i+37) <> 0) and (n mod (i+38) <> 0) and (n mod (i+39) <> 0)
and (n mod (i+40) <> 0) and (n mod (i+41) <> 0) and (n mod (i+42) <> 0) and (n mod (i+43) <> 0) and (n mod (i+44) <> 0)
and (n mod (i+45) <> 0) and (n mod (i+46) <> 0) and (n mod (i+47) <> 0) and (n mod (i+48) <> 0) and (n mod (i+49) <> 0)
and (n mod (i+50) <> 0) and (n mod (i+51) <> 0) and (n mod (i+52) <> 0) and (n mod (i+53) <> 0) and (n mod (i+54) <> 0)
and (n mod (i+55) <> 0) and (n mod (i+56) <> 0) and (n mod (i+57) <> 0) and (n mod (i+58) <> 0) and (n mod (i+59) <> 0)
and (n mod (i+60) <> 0) and (n mod (i+61) <> 0) and (n mod (i+62) <> 0) and (n mod (i+63) <> 0) and (n mod (i+64) <> 0)
and (n mod (i+65) <> 0) and (n mod (i+66) <> 0) and (n mod (i+67) <> 0) and (n mod (i+68) <> 0) and (n mod (i+69) <> 0)
and (n mod (i+70) <> 0) and (n mod (i+71) <> 0) and (n mod (i+72) <> 0) and (n mod (i+73) <> 0) and (n mod (i+74) <> 0)
and (n mod (i+75) <> 0) and (n mod (i+76) <> 0) and (n mod (i+77) <> 0) and (n mod (i+78) <> 0) and (n mod (i+79) <> 0)
and (n mod (i+80) <> 0) and (n mod (i+81) <> 0) and (n mod (i+82) <> 0) and (n mod (i+83) <> 0) and (n mod (i+84) <> 0)
and (n mod (i+85) <> 0) and (n mod (i+86) <> 0) and (n mod (i+87) <> 0) and (n mod (i+88) <> 0) and (n mod (i+89) <> 0)
and (n mod (i+90) <> 0) and (n mod (i+91) <> 0) and (n mod (i+92) <> 0) and (n mod (i+93) <> 0) and (n mod (i+94) <> 0)
and (n mod (i+95) <> 0) and (n mod (i+96) <> 0) and (n mod (i+97) <> 0) and (n mod (i+98) <> 0) and (n mod (i+99) <> 0) and (i*i<n) do
begin
writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', i, ' toi ', i+99, '!');
i:=i+100
end;
if i*i>n then writeln(' ', n, ' la so nguyen to!')
else
begin
writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi cac li do sau :');
delay(1000);
if n mod i = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i, '!');
if n mod (i+1) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+1, '!');
if n mod (i+2) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+2, '!');
if n mod (i+3) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+3, '!');
if n mod (i+4) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+4, '!');
if n mod (i+5) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+5, '!');
if n mod (i+6) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+6, '!');
if n mod (i+7) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+7, '!');
if n mod (i+8) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+8, '!');
if n mod (i+9) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+9, '!');
if n mod (i+10) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+10, '!');
if n mod (i+11) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+11, '!');
if n mod (i+12) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+12, '!');
if n mod (i+13) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+13, '!');
if n mod (i+14) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+14, '!');
if n mod (i+15) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+15, '!');
if n mod (i+16) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+16, '!');
if n mod (i+17) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+17, '!');
if n mod (i+18) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+18, '!');
if n mod (i+19) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+19, '!');
if n mod (i+20) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+20, '!');
if n mod (i+21) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+21, '!');
if n mod (i+22) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+22, '!');
if n mod (i+23) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+23, '!');
if n mod (i+24) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+24, '!');
if n mod (i+25) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+25, '!');
if n mod (i+26) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+26, '!');
if n mod (i+27) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+27, '!');
if n mod (i+28) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+28, '!');
if n mod (i+29) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+29, '!');
if n mod (i+30) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+30, '!');
if n mod (i+31) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+31, '!');
if n mod (i+32) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+32, '!');
if n mod (i+33) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+33, '!');
if n mod (i+34) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+34, '!');
if n mod (i+35) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+35, '!');
if n mod (i+36) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+36, '!');
if n mod (i+37) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+37, '!');
if n mod (i+38) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+38, '!');
if n mod (i+39) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+39, '!');
if n mod (i+40) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+40, '!');
if n mod (i+41) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+41, '!');
if n mod (i+42) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+42, '!');
if n mod (i+43) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+43, '!');
if n mod (i+44) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+44, '!');
if n mod (i+45) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+45, '!');
if n mod (i+46) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+46, '!');
if n mod (i+47) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+47, '!');
if n mod (i+48) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+48, '!');
if n mod (i+49) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+49, '!');
if n mod (i+50) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+50, '!');
if n mod (i+51) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+51, '!');
if n mod (i+52) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+52, '!');
if n mod (i+53) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+53, '!');
if n mod (i+54) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+54, '!');
if n mod (i+55) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+55, '!');
if n mod (i+56) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+56, '!');
if n mod (i+57) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+57, '!');
if n mod (i+58) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+58, '!');
if n mod (i+59) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+59, '!');
if n mod (i+60) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+60, '!');
if n mod (i+61) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+61, '!');
if n mod (i+62) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+62, '!');
if n mod (i+63) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+63, '!');
if n mod (i+64) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+64, '!');
if n mod (i+65) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+65, '!');
if n mod (i+66) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+66, '!');
if n mod (i+67) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+67, '!');
if n mod (i+68) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+68, '!');
if n mod (i+69) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+69, '!');
if n mod (i+70) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+70, '!');
if n mod (i+71) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+71, '!');
if n mod (i+72) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+72, '!');
if n mod (i+73) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+73, '!');
if n mod (i+74) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+74, '!');
if n mod (i+75) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+75, '!');
if n mod (i+76) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+76, '!');
if n mod (i+77) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+77, '!');
if n mod (i+78) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+78, '!');
if n mod (i+79) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+79, '!');
if n mod (i+80) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+80, '!');
if n mod (i+81) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+81, '!');
if n mod (i+82) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+82, '!');
if n mod (i+83) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+83, '!');
if n mod (i+84) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+84, '!');
if n mod (i+85) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+85, '!');
if n mod (i+86) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+86, '!');
if n mod (i+87) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+87, '!');
if n mod (i+88) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+88, '!');
if n mod (i+89) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+89, '!');
if n mod (i+90) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+90, '!');
if n mod (i+91) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+91, '!');
if n mod (i+92) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+92, '!');
if n mod (i+93) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+93, '!');
if n mod (i+94) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+94, '!');
if n mod (i+95) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+95, '!');
if n mod (i+96) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+96, '!');
if n mod (i+97) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+97, '!');
if n mod (i+98) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+98, '!');
if n mod (i+99) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+99, '!');
writeln('co the ', n, ' chia het cho cac so khac nhung tren day chi tinh cac so tu ', i, ' toi ', i+99, '!');
end;
end
else
begin
writeln(n, ' can khong chia het cho cac so tu 2 toi ', 46337 , '!');
delay(2000);
while (n mod i <> 0) and (n mod (i+1) <> 0) and (n mod (i+2) <> 0) and (n mod (i+3) <> 0) and (n mod (i+4) <> 0)
and (n mod (i+5) <> 0) and (n mod (i+6) <> 0) and (n mod (i+7) <> 0) and (n mod (i+8) <> 0) and (n mod (i+9) <> 0)
and (n mod (i+10) <> 0) and (n mod (i+11) <> 0) and (n mod (i+12) <> 0) and (n mod (i+13) <> 0) and (n mod (i+14) <> 0)
and (n mod (i+15) <> 0) and (n mod (i+16) <> 0) and (n mod (i+17) <> 0) and (n mod (i+18) <> 0) and (n mod (i+19) <> 0)
and (n mod (i+20) <> 0) and (n mod (i+21) <> 0) and (n mod (i+22) <> 0) and (n mod (i+23) <> 0) and (n mod (i+24) <> 0)
and (n mod (i+25) <> 0) and (n mod (i+26) <> 0) and (n mod (i+27) <> 0) and (n mod (i+28) <> 0) and (n mod (i+29) <> 0)
and (n mod (i+30) <> 0) and (n mod (i+31) <> 0) and (n mod (i+32) <> 0) and (n mod (i+33) <> 0) and (n mod (i+34) <> 0)
and (n mod (i+35) <> 0) and (n mod (i+36) <> 0) and (n mod (i+37) <> 0) and (n mod (i+38) <> 0) and (n mod (i+39) <> 0)
and (n mod (i+40) <> 0) and (n mod (i+41) <> 0) and (n mod (i+42) <> 0) and (n mod (i+43) <> 0) and (n mod (i+44) <> 0)
and (n mod (i+45) <> 0) and (n mod (i+46) <> 0) and (n mod (i+47) <> 0) and (n mod (i+48) <> 0) and (n mod (i+49) <> 0)
and (n mod (i+50) <> 0) and (n mod (i+51) <> 0) and (n mod (i+52) <> 0) and (n mod (i+53) <> 0) and (n mod (i+54) <> 0)
and (n mod (i+55) <> 0) and (n mod (i+56) <> 0) and (n mod (i+57) <> 0) and (n mod (i+58) <> 0) and (n mod (i+59) <> 0)
and (n mod (i+60) <> 0) and (n mod (i+61) <> 0) and (n mod (i+62) <> 0) and (n mod (i+63) <> 0) and (n mod (i+64) <> 0)
and (n mod (i+65) <> 0) and (n mod (i+66) <> 0) and (n mod (i+67) <> 0) and (n mod (i+68) <> 0) and (n mod (i+69) <> 0)
and (n mod (i+70) <> 0) and (n mod (i+71) <> 0) and (n mod (i+72) <> 0) and (n mod (i+73) <> 0) and (n mod (i+74) <> 0)
and (n mod (i+75) <> 0) and (n mod (i+76) <> 0) and (n mod (i+77) <> 0) and (n mod (i+78) <> 0) and (n mod (i+79) <> 0)
and (n mod (i+80) <> 0) and (n mod (i+81) <> 0) and (n mod (i+82) <> 0) and (n mod (i+83) <> 0) and (n mod (i+84) <> 0)
and (n mod (i+85) <> 0) and (n mod (i+86) <> 0) and (n mod (i+87) <> 0) and (n mod (i+88) <> 0) and (n mod (i+89) <> 0)
and (n mod (i+90) <> 0) and (n mod (i+91) <> 0) and (n mod (i+92) <> 0) and (n mod (i+93) <> 0) and (n mod (i+94) <> 0)
and (n mod (i+95) <> 0) and (n mod (i+96) <> 0) and (n mod (i+97) <> 0) and (n mod (i+98) <> 0) and (n mod (i+99) <> 0) and (i<46337) do
begin
writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', i, ' toi ', i+99, '!');
i:=i+100
end;
if i>46337 then writeln(' ', n, ' la so nguyen to!')
else
begin
writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi cac li do sau :');
delay(1000);
if n mod i = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i, '!');
if n mod (i+1) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+1, '!');
if n mod (i+2) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+2, '!');
if n mod (i+3) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+3, '!');
if n mod (i+4) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+4, '!');
if n mod (i+5) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+5, '!');
if n mod (i+6) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+6, '!');
if n mod (i+7) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+7, '!');
if n mod (i+8) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+8, '!');
if n mod (i+9) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+9, '!');
if n mod (i+10) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+10, '!');
if n mod (i+11) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+11, '!');
if n mod (i+12) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+12, '!');
if n mod (i+13) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+13, '!');
if n mod (i+14) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+14, '!');
if n mod (i+15) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+15, '!');
if n mod (i+16) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+16, '!');
if n mod (i+17) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+17, '!');
if n mod (i+18) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+18, '!');
if n mod (i+19) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+19, '!');
if n mod (i+20) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+20, '!');
if n mod (i+21) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+21, '!');
if n mod (i+22) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+22, '!');
if n mod (i+23) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+23, '!');
if n mod (i+24) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+24, '!');
if n mod (i+25) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+25, '!');
if n mod (i+26) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+26, '!');
if n mod (i+27) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+27, '!');
if n mod (i+28) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+28, '!');
if n mod (i+29) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+29, '!');
if n mod (i+30) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+30, '!');
if n mod (i+31) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+31, '!');
if n mod (i+32) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+32, '!');
if n mod (i+33) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+33, '!');
if n mod (i+34) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+34, '!');
if n mod (i+35) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+35, '!');
if n mod (i+36) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+36, '!');
if n mod (i+37) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+37, '!');
if n mod (i+38) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+38, '!');
if n mod (i+39) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+39, '!');
if n mod (i+40) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+40, '!');
if n mod (i+41) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+41, '!');
if n mod (i+42) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+42, '!');
if n mod (i+43) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+43, '!');
if n mod (i+44) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+44, '!');
if n mod (i+45) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+45, '!');
if n mod (i+46) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+46, '!');
if n mod (i+47) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+47, '!');
if n mod (i+48) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+48, '!');
if n mod (i+49) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+49, '!');
if n mod (i+50) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+50, '!');
if n mod (i+51) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+51, '!');
if n mod (i+52) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+52, '!');
if n mod (i+53) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+53, '!');
if n mod (i+54) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+54, '!');
if n mod (i+55) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+55, '!');
if n mod (i+56) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+56, '!');
if n mod (i+57) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+57, '!');
if n mod (i+58) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+58, '!');
if n mod (i+59) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+59, '!');
if n mod (i+60) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+60, '!');
if n mod (i+61) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+61, '!');
if n mod (i+62) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+62, '!');
if n mod (i+63) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+63, '!');
if n mod (i+64) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+64, '!');
if n mod (i+65) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+65, '!');
if n mod (i+66) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+66, '!');
if n mod (i+67) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+67, '!');
if n mod (i+68) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+68, '!');
if n mod (i+69) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+69, '!');
if n mod (i+70) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+70, '!');
if n mod (i+71) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+71, '!');
if n mod (i+72) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+72, '!');
if n mod (i+73) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+73, '!');
if n mod (i+74) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+74, '!');
if n mod (i+75) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+75, '!');
if n mod (i+76) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+76, '!');
if n mod (i+77) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+77, '!');
if n mod (i+78) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+78, '!');
if n mod (i+79) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+79, '!');
if n mod (i+80) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+80, '!');
if n mod (i+81) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+81, '!');
if n mod (i+82) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+82, '!');
if n mod (i+83) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+83, '!');
if n mod (i+84) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+84, '!');
if n mod (i+85) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+85, '!');
if n mod (i+86) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+86, '!');
if n mod (i+87) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+87, '!');
if n mod (i+88) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+88, '!');
if n mod (i+89) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+89, '!');
if n mod (i+90) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+90, '!');
if n mod (i+91) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+91, '!');
if n mod (i+92) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+92, '!');
if n mod (i+93) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+93, '!');
if n mod (i+94) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+94, '!');
if n mod (i+95) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+95, '!');
if n mod (i+96) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+96, '!');
if n mod (i+97) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+97, '!');
if n mod (i+98) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+98, '!');
if n mod (i+99) = 0 then writeln(' ', n, ' chia het cho ', i+99, '!');
writeln('co the ', n, ' chia het cho cac so khac nhung tren day chi tinh cac so tu ', i, ' toi ', i+99, '!');
end;
end;
end;
end;
write(' ban co muon tiep tuc? muon chon 1, khong thi chon cac so khac 1 duoi 256 tren -1! chon so : ');
readln(m)
end;
delay(1000);
writeln('ok');
delay(1000);
end.
*phầm mền là Free Pascal (Compiler)
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,239
2,917
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
  • Like
Reactions: lan30052006

dangxuanchuon

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
26
20
6
13
Phú Yên

khanhduy2311

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tám 2020
25
21
21
Bình Định
Trường Trung học cơ sở An Hòa
hàm kiểm tra nguyên tố dài v :))
 

dangxuanchuon

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
26
20
6
13
Phú Yên
hàm kiểm tra nguyên tố dài v :))
khanhduy2311*được sinh ra để hiển thị kết quả và hỗ trợ tính các số dài (100 lần kiểm tra cùng một lúc khi số quá 1000)
(vì một lỗi mà ney61 số quá lớn sẽ gây tràn dữ liệu nên phải copy để tính riêng số quá 2147117569)
 

khanhduy2311

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tám 2020
25
21
21
Bình Định
Trường Trung học cơ sở An Hòa
*được sinh ra để hiển thị kết quả và hỗ trợ tính các số dài (100 lần kiểm tra cùng một lúc khi số quá 1000)
(vì một lỗi mà ney61 số quá lớn sẽ gây tràn dữ liệu nên phải copy để tính riêng số quá 2147117569)
dangxuanchuondùng c++ là khỏi tràn :D
 

khanhduy2311

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tám 2020
25
21
21
Bình Định
Trường Trung học cơ sở An Hòa
bạn dùng kiểu int64 cũng đc do biến đếm thì chỉ kiểu longint thôi vì chỉ chạy tới căn n
 

lan30052006

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2022
26
12
21
Bảo ktra số nguyên tố thì lại đi chia cho hợp số?
 
View previous replies…

dangxuanchuon

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
26
20
6
13
Phú Yên

lan30052006

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2022
26
12
21
dangxuanchuon
Mã:
program kiem_tra_nguyen_to;

uses crt;

var n,i,t,c: longint;

begin;

clrscr;

i:=0;n:=0;t:=0;c:=0;

write('nhap so tu nhien n: '); readln(n);

if n<0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' la so am!')

else if n=0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' chia het cho tat ca so khac no!')
else

begin

c:=n-1;

for i:= 1 to c do

begin

if (n mod i = 0)then

begin

writeln('n chia het cho', i, '!');

t:=t+1;

end;

if (t=0) then writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', 1, ' toi ', n-1, '!');

end;
end;

end.
code mẫu của mình đây, nhỡ ghi nguồn khi chia sẻ nhé :D
 

dangxuanchuon

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
26
20
6
13
Phú Yên
Mã:
program kiem_tra_nguyen_to;

uses crt;

var n,i,t,c: longint;

begin;

clrscr;

i:=0;n:=0;t:=0;c:=0;

write('nhap so tu nhien n: '); readln(n);

if n<0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' la so am!')

else if n=0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' chia het cho tat ca so khac no!')
else

begin

c:=n-1;

for i:= 1 to c do

begin

if (n mod i = 0)then

begin

writeln('n chia het cho', i, '!');

t:=t+1;

end;

if (t=0) then writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', 1, ' toi ', n-1, '!');

end;
end;

end.
code mẫu của mình đây, nhỡ ghi nguồn khi chia sẻ nhé :D
lan30052006*tự làm, không hề sao chép, cux ko biết cái này*
(tại sao không phải writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', 1, ' toi ', roundup(✓n), '!'); (cố tình ✓n dù bik pascal không hỗ trợ và ✓ không phải căn và sqrt tồn tại trong pascal )
(tại sao không làm nhiều số cùng 1 lúc? (đang ngiêm cứu làm tới qword)
)
tab và xóa enter thừa please
(ủa, [ và ] có thể làm pascal bỏ qua à?
thế array [1..3141592653589793238462643383] bỏ à?)
 
Last edited:

lan30052006

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2022
26
12
21
Mã:
program kiem_tra_nguyen_to;

uses crt;

var n,i,t,c,a: longint;

begin;

clrscr;

i:=0;n:=0;t:=0;c:=0;a:=0;
while a=0 do
begin
write('nhap so tu nhien n: '); readln(n);

if n<0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' la so am!')

else if n=0 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi ', n, ' chia het cho tat ca so khac no!')
else if n=1 then writeln(' ', n, ' khong phai so nguyen to vi moi so deu chia het cho',n )
else

begin

c:=n-1;

for i:= 1 to c do

begin

if (n mod i = 0)then

begin

writeln('n chia het cho: ', i, ' !');

t:=t+1;

end;

if (t=0) then writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', 1, ' toi ', n-1, '!');

end;
end;
end;

end.
code mẫu của mình nè (đã thêm cái dòng th n=1), nhỡ ghi nguồn khi chia sẻ nhé :D
 
Last edited:

huydiu2022

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng chín 2022
5
8
6
16
Nghệ An
program kiem_tra_nguyen_to;
uses crt;
var x,i:integer;
begin
clrscr;
writeln('nhap so:'); readln(x);
if x<= 1 then write(x,' khong phai la so nguyen to')
else
begin
if x<4 then write(x,' la so nguyen to');
i:=2;
while (i<round(sqrt(x))) and ( x mod i<>0) do i:=i+1;
if i> round(sqrt(x)) then write(x,' la so nguyen to') else write(x,' khong phai la so nguyen to');
end;
readln;
end.

bạn tham khảo nhé!
Bạn tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 

Nam-Nguyễn

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng chín 2022
19
6
6
14
Vĩnh Phúc
program kiem_tra_nguyen_to;
uses crt;
var x,i:integer;
begin
clrscr;
writeln('nhap so:'); readln(x);
if x<= 1 then write(x,' khong phai la so nguyen to')
else
begin
if x<4 then write(x,' la so nguyen to');
i:=2;
while (i<round(sqrt(x))) and ( x mod i<>0) do i:=i+1;
if i> round(sqrt(x)) then write(x,' la so nguyen to') else write(x,' khong phai la so nguyen to');
end;
readln;
end.

bạn tham khảo nhé!
Bạn tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
huydiu2022//C++
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string nt(int n)
{
if (n<2)
return "NO";
for (int i=2;i<=n;i++)
if (n%2==0)
return "NO";
return "YES";
}
int main()
{
int n;
cin>>n;
cout<<nt(n);
return 0;
}
 
Top Bottom