màu kết tủa?

C

chichi_huahua

có ai biết màu của các kết tủa sau ko?
KẾT TỦA CỦA ION [TEX]CrO_4^2-,SO_3^2-,Mn(OH)_2,Zn(OH)_2,SrSO_4,PbSO_4,[/TEX]
[TEX]CrO_4^2-[/TEX] : vàng

[TEX]SO_3^2-[/TEX] : trăngs

màu ion là thế nhưng màu của hợp chất đc tạo thành từ nó thì lại khác :) such as:[tex]Ag_2CrO_4[/tex]: ĐỎ GẠCH,
[tex]Hg_2CrO_4 [/tex]: MÀU ĐỎ,

[TEX]Mn(OH)_4[/TEX] : nâu

[TEX]Zn(OH)_2, SrSO_4, PbSO_4[/TEX] : trắng
 
Last edited by a moderator:
C

chichi_huahua

bổ sung cho cậu một số chất:
MnCl2 :- DUNG DỊCH:XANH LỤC
-TINH THỂ :ĐỎ NHẠT
MnO2 : KẾT TỦA MÀU ĐEN
KMnO4: TINH THỂ MÀU ĐỎ TÍM
Cu(OH)2: TINH THỂ XANH DA TRỜI
Cu(OH)2.CuCO3: MÀU LỤC,
CuCl2 : TINH THỂ MÀU NÂU, DUNG DỊCH:XANH LÁ CÂY.
CuSO4: DUNG DỊCH :XANH LAM
Cu2O: ĐỎ GẠCH ,CuO: KẾT TỦA ĐEN .
Ag2O: MÀU NÂU ĐEN
AgO: MÀU ĐEN
Au2O: MÀU TÍM ,
AuCl: MÀU VÀNG,
ZnO,CdO: MÀU TRẮNG
HgO : MÀU ĐỎ - VÀNG,
HgF2,HgCl2,HgBr2: TINH THỂ KHÔNG MÀU
HgI2: MÀU ĐỎ
Zn(OH)2 ,Cd(OH)2 : MÀU TRẮNG
ZnCl2 : BỘT TRẮNG
Fe3O4 VÀ Co3O4: MÀU XANH ĐEN,
Fe2O3: MÀU ĐỎ NÂU
Co2O3: MÀU ĐEN,
FeO : MÀU ĐEN,CoO
NiO: MÀU LỤC,
Fe(OH)2 : KẾT TỦA TRẮNG XANH
Co(OH)2: MÀU HỒNG
Ni(OH)2:MÀU LỤC
Fe(OH)3: ĐỎ NÂU
Co(OH)3:MÀU NÂU
Al2O3 MÀU TRẮNG
Au2O3: MÀU NÂU ĐEN
Au(OH)3:BỘT NÂU ĐỎ
AuCl3 CHẤT TINH THỂ MÀU ĐỎ NGỌC
AgCl: KẾT TỦA TRẮNG
AgBr: KẾT TỦA MÀU VÀNG
AgI: KẾT TỦA DA CAM
AgF2: TINH THỂ MÀU NÂU.
CuS ,FeS ,Fe2S3 ,Ag2S ,PbS ,HgS: MÀU ĐEN .
K2[HgS2]: MÀU VÀNG
GeS : MÀU ĐỎ NÂU,
GeS2: MÀU TRẮNG,SnS2: MÀU VÀNG
MnS: MÀU HỒNG
SnS: MÀU NÂU
ZnS: MÀU TRẮNG
CdS: MÀU VÀNG
 
Top Bottom