Vật lí mắc nguồn thành bộ

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,487
349
25
Tụ điện không được xem là vật dẫn điện, câu a , câu b em bỏ hết tụ ra khỏi mạch và giải bình thường. Khi đó mạch chỉ có 2 nguồn, 1 bóng đèn và 1 điện trở.

Câu C. Tính UAN, UNB, UAB

UAN = E - I(r + Rd)

UNB = E - I.r

UAB = I.R1

I ở đây là cường độ dòng điện mạch chính, tính như ở câu a và b.

Ta có UAN = UAM + UMN

UNB = UNM + UMB = UMB - UMN

UAB = UAM + UMB

Thay 3 giá trị vào, tính được UAM, UMN, UMB

Có hiệu điện thế hai đầu các tụ, đện dung các tụ, tính được điện tích.
 
Top Bottom