English Lớp luyện thi vào lớp 10

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,245
5,866
801
Tuần sau sẽ có chị Thanh Vi đứng lớp dùm a 1 tháng nha,nên việc bầu chọn và phân chia team tụi em trao đổi lại với chị ấy luôn ,tức nhiên quyến quyết định là ở chị ấy @one_day
1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
14. Lê Minh Duyên ( Nghệ An ) @nhokcute1002
15. Trần Lê Quỳnh Anh ( Nghệ An ) @tienganh220403@gmail.com
16. Đỗ Minh Hòa ( Khánh Hòa ) @hoaminzi2701@gmail.com
 

Dương Hà Bảo Ngọc

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
382
337
76
20
TP Hồ Chí Minh
Cheonan Girls' High School
Tuần sau sẽ có chị Thanh Vi đứng lớp dùm a 1 tháng nha,nên việc bầu chọn và phân chia team tụi em trao đổi lại với chị ấy luôn ,tức nhiên quyến quyết định là ở chị ấy @one_day
1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
14. Lê Minh Duyên ( Nghệ An ) @nhokcute1002
15. Trần Lê Quỳnh Anh ( Nghệ An ) @tienganh220403@gmail.com
16. Đỗ Minh Hòa ( Khánh Hòa ) @hoaminzi2701@gmail.com
em ko có ý kiến quan trọng à kết quả học tập của em tốt là đc rồi
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
19
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Bài tập áp dụng :
1. I rarely ( go)……go……..out in the evening, but Mary often ( go)………goes………out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play)……plays………….……tennis, but he usually ( watch)……watches……..……....it on TV.

3. You ( like ) her?- ........................Do you like................................? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain)………………doesn't often rain …………………….in the dry-season.

5. The sun (rise)……rises………..in the East and ( set)………sets……….in the West.

6. The water ( boil)…………boils……………at 100 C.

7. Lan ( brush) ………brushes……………her teeth four times aday so they ( be)……are……….very white and beautiful.

8. Susan usually ( get)……gets………up early in the morrning. She often ( have)………has……. breakfast at 6.30 and her work ( start) ……starts………………at 7.00 and (finish)…………finishes……….….at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always)……………always tries………………. to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish)………doesn't usually finish…………………. her homework before going to play tennis.


Bài tập áp dụng
1. My son ( play)…………is playing……………games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep)…………aren't sleeping…………………..in the bedroom at present. They

(watch)………are watching………………TV in the next room.

3. While we ( repair)………are repairing…………….. the broken – tables, Long ( read )……is reading…………. books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit )…………is sitting…………………on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance )………is dancing…………….and the man ( sing )………is singing………………. Very beautifully.

6. What she ( do ) now? ……………is she doing……………………………………………………..

- She ( teach ) ………………is teaching………………the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now?.............................are you doing...................................?- We ( clean) ……………are cleaning…………the floor.

8. When he ( come)………is coming……….to visit my family, I ( write)……am writing………………a letter for my old classmate.

9. They ( have) ……………are having……………..lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be )………is………….really wonderful. The Sun ( shine)……is shining…………... The birds ( sing)……are singing……………beautifully. I (go)….....am going.......................to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.

III- THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT ):

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + have/has+ V3/ed + O

- Câu phủ định S + have/has + not + V3/ed + O

- Câu hỏi Have/Has + S + V3/ed + O ?

2) Cách dùng :Thì HTHT dùng để diễn tảû:

2.1 Một hành động sảy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời điểm.

Ex: Have you had breakfast? – No, I haven’t.

2.2 Một hành động sảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, một hành động bắt đầu trong quá khứ và dừng lại tại lúc nói.

Ex: My friend Nam has lived in HCMC since 1998.

2.3 Một hành động vừa mới sảy ra.

Ex: I have just finished my homework.

2.4 Trong cấu trúc:

Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed

Be + the SS nhất + N + S + have/has + V3/ed

Ex: This is the first time I have been to Paris.

She is the most honest person I have ever met.

3) Các trạng từ thường dùng với thì HTHT:

Just , recently/lately, ever, never, yet, already, several times, since + mốc thời gian/ clause( QKĐ), for + khoảng thời gian, for a long time/for ages, so far, until now/up to now/up to the present; during the last few days/weeks/months/years; all this week/month/year, ….
Bài tập áp dụng

1. I ( not/see)………haven't seen ………………..her since 2002, but I often ( write )……writes………… to her every weekend.

2. She ( finish) ………has finished………………her report since Monday.

3. It ( not/rain)……hasn't rained………………….here for a long times.

4. They ( not/ go)………haven't gone………………..to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write)………haven't written ……………..to you for a long times.

6. My mother ( watch )………has watched……………….that film three times,

7. How long have you ( learn )………learned…………English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever)……have ever eaten …………………

9. That is the first time he ( meet)…has met………………a beautiful girl such her.

10. He ( work)……has worked……………in this company since he ( leave)………left……….high school.

IV- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( SIMPLE PAST )

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định

S + V2/ed + O

S + was/were + O

- Câu phủ định

S + did + not + V- inf + O

S + was/were + not + O

- Câu hỏi

Did + S + V- inf + O?

Was/Were + S + O?

2) Cách dùng :

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian xác định rõ. Các trạng từ thường được dùng: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990

- Hành động xen vào của thì QKTD: When + S + V( QKĐ), S + V ( QKTD).

- Hành động sảy ra sau của một hành đông khác ở thì QKHT: S + V( QKĐ), S + V ( QKHT).

Ex: - He was a doctor in this hospital from 1997 to 2005.

- They finished the work two hours ago.

- He bought this villa last month.

3) Cách thêm đuôi “ ed” trong các động từ có qui tắc.

- Động từ tận cùng đã là “e + d”: hope – hoped, arrive – arrived,…

- Động từ tận cùng là “ y” thì “đổi y thành i + ed”: carry – carried,………….

- Động từ một âm tiết tận cùng là một phụ âm và trước nó là một nguyên âm ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed: stop – stopped, beg – begged,…

4) Cách phát âm đuôi “ ed”:

- /id/: Khi tận cùng của động từ có chứa “ t, d”: want – wanted, decide – decided,…

- /t/ : Khi động từ có tận cùng là: “ k, p, s, gh, ch, sh, f, ce ”: look – looked, stop – stopped,…

- /d/ : Tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại trừ hai trường hợp trên: arrive – arrived,…
Bài tập áp dụng
 1. When I (meet)....met............... Jane last year, she (be) a student.
 2. They (get).........got........... married when they (be) in Chicago.
 3. Teacher (recommend)......recommended............. that we always do our homework.
 4. Who (write)......wrote......... the song ‘How can I live without you’?
 5. She (have)........had........... a fight with her boyfriend last week.
 6. He (study).........studied........... Spanish when he was at University.
 7. My father (forget)........forgot........... his camera in the company yesterday.
 8. The thieves (steal).........stole............ the painting in 1998.
 9. Last week, my uncle (drive) .......drove.............me to the school by his new car.
 10. She (not/take)........didn't take..................... part in the contest three years ago
V- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS )

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + was/were + V-ing + O

- Câu phủ định S + was/were + not + V-ing + O

- Câu hỏi Was/Were + S + V-ing + O?

2) Cách dùng : Thì QKTD dùng để diễn tả:

2.1 Một hành động sảy ra ( và kéo dài) vào một thời điểm hoặc một thời gian trong quá khứ.

Ex: - She was studying her lesson at 7 last night.

- What were you doing from 3pm to 6pm yesterday?

- I was practising English at that time yesterday.

2.2 Một hành động đang xảy ra (V-ing) ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào( V2/ed).

Ex: - He was sleeping when I came.

- While my mother was cooking dinner, the phone rang.

2.3 Hai hành động diễn ra song song trong cùng một lúc trong quá khứ

Ex: While I was doing my homework, my younger brother was playing video games.
Bài tập áp dụng :
1. At this time last year, they (build).......were building......... this house.

2. I (drive)...was driving......... my car very fast when you called me.

3. I (chat)...was chatting........... with my friends while my teacher (teach)......was teaching..... the lesson yesterday.

4. My father (watch) ......was watching.........TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare).....was peparing.......... for my son’s birthday party.

6. What you (do)..were you doing................ at 8 pm yesterday?

7. Where you (go)....were you going........... when I saw you last weekend?

8. They (not go).....weren't going......... to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do).....wasn't doing........ the housework when my father came home.

10. My sister (read)....was reading.......... books while my brother (play)......was playing..............football yesterday afternoon.
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
899
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
em sẽ thay anh minh nhí khoảng 1 tháng vì anh ấy đang bận
lịch học :thứ 4,thứ7
nộp bài đầy đủ là được rồi trước ngày em up đáp án
. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi


A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)_____ (pay)_______ back the book.

2. Hardly he (take) ________ up the book when the phone (ring) ________.

3. Can you imagine what I (come) _______ across when I (roll) ________ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) __________because she (write) ______very well.

5. He resented (ask) ______ (wait) _______. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s_________. (imagine)

2. The factory has provided cheaper__________ lately. (produce)

3. Burning coal is an _______ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of_____. ( pollute)

5. She has one of the biggest art________ in Britain. ( collect)

6. __________ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. __________ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil________ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden________ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his___________ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1)____ Indian Government agreed to set ___(2)__ “Operation Tiger” – a campaign __(3)___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5)__ was quickly turning into a desert __(6)__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7)__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9)___ for tigers to hide in, and There are now at _(10)___ forty of them __(11)__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12)____ deer and monkeys than before. The people __(13)__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14)___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15)____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time____________________________________________________________

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s ____________________________________________________________

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished ____________________________________________________________

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although ___________________________________________________________

5.When did you start working in that factory?

How long ___________________________________________________________

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand ___________________________________________________________

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked ____________________________________________________

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted _________________________________________________________ 9. I advise you not to buy that car.

If _________________________________________________________________ 10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that _______________________________________________________
 
Last edited:

lynnkt1308@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười 2017
1
0
11
Xin chào tất cả các bạn,anh sẽ phụ trách lớp học này nhé
I- Danh sách lớp
1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
14. Lê Minh Duyên ( Nghệ An ) @nhokcute1002
15. Trần Lê Quỳnh Anh ( Nghệ An ) @tienganh220403@gmail.com
16. Đỗ Minh Hòa ( Khánh Hòa ) @hoaminzi2701@gmail.com
II-Nội dung học
+ Ôn luyện kiến thức theo từng chuyên đề ngữ pháp và từ vựng
+ Làm bài tập

+ Giai đề thi thử
III- Lịch học
Thứ 4 và thứ 7 ( từ 17h30 - 22h )
Ghi chú : Không phải các em phải có mặt suốt khung giờ này mà lựa lúc nào thích hợp nhất trong khoảng đó nhé,tương tác chủ yếu vào lúc 19h30-21h30

(Bắt đâu từ tuần sau nhé,tuần này chỉ em
Xin chào tất cả các bạn,anh sẽ phụ trách lớp học này nhé
I- Danh sách lớp
1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
14. Lê Minh Duyên ( Nghệ An ) @nhokcute1002
15. Trần Lê Quỳnh Anh ( Nghệ An ) @tienganh220403@gmail.com
16. Đỗ Minh Hòa ( Khánh Hòa ) @hoaminzi2701@gmail.com
II-Nội dung học
+ Ôn luyện kiến thức theo từng chuyên đề ngữ pháp và từ vựng
+ Làm bài tập

+ Giai đề thi thử
III- Lịch học
Thứ 4 và thứ 7 ( từ 17h30 - 22h )
Ghi chú : Không phải các em phải có mặt suốt khung giờ này mà lựa lúc nào thích hợp nhất trong khoảng đó nhé,tương tác chủ yếu vào lúc 19h30-21h30

(Bắt đâu từ tuần sau nhé,tuần này chỉ sinh em muốn tham gia
Em muốn tham gia :((
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)__made___ (pay)____to pay___ back the book.

2. Hardly he (take) ____had he taken____ up the book when the phone (ring) _____rang___.

3. Can you imagine what I (come) ____came___ across when I (roll) ____was rolling____ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) _____will be_____because she (write) ___writes___very well.

5. He resented (ask) __being asked____ (wait) ___to wait____. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s____imagination_____. (imagine)

2. The factory has provided cheaper_____products_____ lately. (produce)

3. Burning coal is an ___uneconomical____ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of__pollution___. ( pollute)

5. She has one of the biggest art____collections____ in Britain. ( collect)

6. _____Deforestation_____ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. _____Criers_____ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil___consumption_____ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden_____appearance___ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his_____upbringing______ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1) the____ Indian Government agreed to set ___(2) up__ “Operation Tiger” – a campaign __(3) to___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) so ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5) which__ was quickly turning into a desert __(6) because__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7) were__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) could __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9) enough___ for tigers to hide in, and There are now at _(10) least___ forty of them __(11) in__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12) more____ deer and monkeys than before. The people __(13) who__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14) from ___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15) a____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time you reviewed your lessons for the exam

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when I lived in New York

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished they would open the shops at lunch time

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice- cream, we don’t have it everyday

5.When did you start working in that factory?

How long have you been working in that factory?

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand of the beach was being slowly covered by oil

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked where the station car-park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted having said goodbye to her at the airport

9. I advise you not to buy that car.

If were you, I wouldn’t by that car

10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that you should ask her yourself
 

tienganh220403@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng hai 2016
363
320
121
19
Nghệ An
A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)__made___ (pay)____to pay___ back the book.

2. Hardly had he (take) ____taken____ up the book when the phone (ring) _____rang___.

3. Can you imagine what I (come) ____came___ across when I (roll) ____was rolling____ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) _____will be_____because she (write) ___writes___very well.

5. He resented (ask) __being asked____ (wait) ___to wait____. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s____imagination_____. (imagine)

2. The factory has provided cheaper_____products_____ lately. (produce)

3. Burning coal is an ___uneconomical____ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of__pollution___. ( pollute)

5. She has one of the biggest art____collections____ in Britain. ( collect)

6. _____Deforestation_____ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. _____Criers_____ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil___consumption_____ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden_____disappearance___ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his_____upbringing______ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1) the____ Indian Government agreed to set ___(2) up__ “Operation Tiger” – a campaign __(3) to___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) so ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5) that__ was quickly turning into a desert __(6) because__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7) were__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) could __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9) enough___ for tigers to hide in, and There are now at _(10) least___ forty of them __(11) in__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12) more____ deer and monkeys than before. The people __(13) who__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14) from ___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15) a____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time you reviewed your lessons for the exam

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when I lived in New York

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished they would open the shops at lunch time

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice- cream, we don’t have it everyday

5.When did you start working in that factory?

How long have you been working in that factory?

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand of the beach was being slowly covered by oil

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked me where the station car-park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted not saying goodbye to her at the airport

9. I advise you not to buy that car.

If were you, I wouldn’t buy that car

10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that you should ask her yourself
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
19
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)__made___ (pay)____to pay___ back the book.

2. Hardly he (take) ____had he taken____ up the book when the phone (ring) _____rang___.

3. Can you imagine what I (come) ____came___ across when I (roll) ____was rolling____ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) _____will be_____because she (write) ___writes___very well.

5. He resented (ask) __being asked____ (wait) ___to wait____. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s____imagination_____. (imagine)

2. The factory has provided cheaper_____products_____ lately. (produce)

3. Burning coal is an ___uneconomical____ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of__pollution___. ( pollute)

5. She has one of the biggest art____collections____ in Britain. ( collect)

6. _____Deforestation_____ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. _____Criers_____ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil___consumption_____ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden_____appearance___ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his_____upbringing______ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1.A B C D

2. A B C D

3.A B C D

4.A B C D

5. A B C D
C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1) the____ Indian Government agreed to set ___(2) up__ “Operation Tiger” – a campaign __(3) to___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) so ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5) which__ was quickly turning into a desert __(6) because__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7) were__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) could __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9) enough___ for tigers to hide in, and There are now at _(10) least___ forty of them __(11) in__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12) more____ deer and monkeys than before. The people __(13) who__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14) from ___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15) a____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time you reviewed your lessons for the exam

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when I lived in New York

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished they would open the shops at lunch time

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice- cream, we don’t have it everyday

5.When did you start working in that factory?

How long have you been working in that factory?

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand of the beach was being slowly covered by oil

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked where the station car-park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted having said goodbye to her at the airport

9. I advise you not to buy that car.

If were you, I wouldn’t by that car

10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that you should ask her yourself
 
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Dương Hà Bảo Ngọc

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
382
337
76
20
TP Hồ Chí Minh
Cheonan Girls' High School
em sẽ thay anh minh nhí khoảng 1 tháng vì anh ấy đang bận
lịch học :thứ 4,thứ7
nộp bài đầy đủ là được rồi trước ngày em up đáp án
. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi


A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)_____ (pay)_______ back the book.

2. Hardly he (take) ________ up the book when the phone (ring) ________.

3. Can you imagine what I (come) _______ across when I (roll) ________ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) __________because she (write) ______very well.

5. He resented (ask) ______ (wait) _______. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s_________. (imagine)

2. The factory has provided cheaper__________ lately. (produce)

3. Burning coal is an _______ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of_____. ( pollute)

5. She has one of the biggest art________ in Britain. ( collect)

6. __________ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. __________ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil________ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden________ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his___________ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1)____ Indian Government agreed to set ___(2)__ “Operation Tiger” – a campaign __(3)___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5)__ was quickly turning into a desert __(6)__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7)__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9)___ for tigers to hide in, and There are now at _(10)___ forty of them __(11)__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12)____ deer and monkeys than before. The people __(13)__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14)___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15)____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time____________________________________________________________

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s ____________________________________________________________

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished ____________________________________________________________

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although ___________________________________________________________

5.When did you start working in that factory?

How long ___________________________________________________________

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand ___________________________________________________________

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked ____________________________________________________

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted _________________________________________________________ 9. I advise you not to buy that car.

If _________________________________________________________________ 10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that _______________________________________________________
A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)__made___ (pay)____to pay___ back the book.

2. Hardly he (take) ____had he taken____ up the book when the phone (ring) _____rang___.

3. Can you imagine what I (come) ____came___ across when I (roll) ____was rolling____ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) _____will be_____because she (write) ___writes___very well.

5. He resented (ask) __being asked____ (wait) ___to wait____. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s____imagination_____. (imagine)

2. The factory has provided cheaper_____products_____ lately. (produce)

3. Burning coal is an ___uneconomical____ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of__pollution___. ( pollute)

5. She has one of the biggest art____collections____ in Britain. ( collect)

6. _____Deforestation_____ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. _____Criers_____ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil___consumption_____ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden_____appearance___ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his_____upbringing______ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1) the____ Indian Government agreed to set ___(2) up__ “Operation Tiger” – a campaign __(3) to___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) so ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5) which__ was quickly turning into a desert __(6) because__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7) were__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) could __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9) enough___ for tigers to hide in, and There are now at _(10) least___ forty of them __(11) in__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12) more____ deer and monkeys than before. The people __(13) who__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14) from ___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15) a____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time you reviewed your lessons for the exam

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when I lived in New York

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished they would open the shops at lunch time

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice- cream, we don’t have it everyday

5.When did you start working in that factory?

How long have you been working in that factory?

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand of the beach was being slowly covered by oil

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked where the station car-park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted having said goodbye to her at the airport

9. I advise you not to buy that car.

If were you, I wouldn’t by that car

10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that you should ask her yourself
 
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
899
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Srr .tối nay sửa nha ...tạm thời đi nhà thờ đã....
 

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,915
7
3,838
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
A. PHONETICS (10 POINTS)
I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)


1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable

d b a a d
B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (made)_____ (to pay)_______ back the book.

2. Hardly had he (take) ________ up the book when the phone (rang) ________.

3. Can you imagine what I (came) _______ across when I (was rolling) ________ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (will be) __________because she (writes) ______very well.

5. He resented (being asked) ______ (to wait) _______. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s_________. (imagination)

2. The factory has provided cheaper__________ lately. (products)

3. Burning coal is an _______ way of heating a house. Gas is much cheaper. (uneconomical)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of_____. ( pollution)

5. She has one of the biggest art________ in Britain. ( collections)

6. __________ has caused many so-called man-made disasters. (deforestation)

7. __________ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (criers)

8. Gas and oil________ always increases in cold weather. (consumption)

9. The police are interested in the sudden________ of the valuable painting. (disappearance)

10. He claimed that his___________ had caused him to become a criminal. (upbringing)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A B

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1)_the__ Indian Government agreed to set __up_(2)__ “Operation Tiger” – a campaign __(3)_to__ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5)_which_ was quickly turning into a desert __(6)_because_ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ___were_(7)__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) _could_ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9)_enough__ for tigers to hide in, and There are now at _(10)_least__ forty of them __(11)_in_ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12)_more___ deer and monkeys than before. The people __(13)_who_ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14)__from_ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15)__a__ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time for you to review....

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when I lived ....

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished they didn't close the....

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice-crea,we don't......

5.When did you start working in that factory?

How long have you worked in....

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand of the beach was being covered slowly
7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked me where the station car park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted not saying goodbye.....
9. I advise you not to buy that car.

If I were you,I wouldn't buy that car
10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that you should ask her yourself
 
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
899
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
A. PHONETICS(10pts)

I. Choose the word in each that has the underlined part pronounced differently from the others in each group.(5pts) ( mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. B

2. D

3. C

4. A

5. B



II. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.(5pts)

( mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. D

2. B

3. A

4. C

5. D

B. VOCABULARY AND GRAMMAR(35pts)



1. A

2. B

3. C

4. C

5. B

6. B

7. D

8. B

9. C

10. B

I. Choose the best answer to complete each sentence.(10pt)s( mỗi câu viết đúng được 1đ)



II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10pts)

(( mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. made - to pay 3. came – was rolling

2. had he taken – rang 4. will be – writes 5. being asked – to wait



III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence.(10pts)

( mỗi câu viết đúng được 1đ, nếu viết đượcc từ nhưng thiếu “s” thì từ đó vẫn không được tính điểm)

1. imagination

2. products

3. uneconomical

uneconomic

4. pollution

5. collections

6. Deforestation

7. Criers

8. consumption

9. disappearance

re - appearance

10. upbringing



IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten.(5pt) (mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. B

2. A

3. D

4. D

5. C



C. READING (30PTS)

I. The reading is followed by several questions about it. There are four possible answers (A, B, C, or D) for each question. Choose the best answer.(15pts) ( mỗi câu viết đúng được 3đ)

1. B

2. D

3. A

4. B

5. D


II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0) (15pts) (( mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. the

2. up

3. to

4.so

5. that/which

6. since/as/ because/for

7. were

8. might/could

9. enough

10. least

11. in

12. more

13. who/ that

14. from

15. a


C. WRITING (25pts)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase.(20pts( mỗi câu viết đúng được 2đ)

1. (It’s time) you reviewed your lessons for the exam.

2. (That’s) the man who used to work with me when I lived in New York.

3. (I wish) they would open the shops at lunch time/ Or. (I wished) they wouldn’t close the shops at lunch time.

4. (Although) we like ice- cream, we don’t have it everyday.

5. (How long) have you been working in that factory?

6. ( The sand) of the beach was being slowly covered by oil.

7. ( Mrs. Smith asked) (me) where the station car-park was.

8. (He regretted) not saying/ having said goodbye to her at the airport.

9. (If I) were you, I wouldn’t by that car.

10. (I suggest that) you (should) ask her yourself.



II. Make full sentences based on given cues. (5 points) ( mỗi câu viết đúng được 1đ)

 1. If you don’t go to the party, I won’t go either.
 2. Unless I have a quiet room, I will not/ won’t be able to do my homework/ any work.
 3. The nurse is /was kind enough to help him (to) walk.
 4. He would rather spend his holidays on a farm than at the seaside.
I have (just) returned from a visit to Japan. It was a wonderful trip
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
899
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
A. pronunciation (10 points).







BAND GRAMMAR (40 points).

I. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)

1. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.

A. separate

B. divided

C. individual

D. distinctive

2. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.

A. submerged

B. distracted

C. gripped

D. engrossed

3. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.

A. right

B. in time

C. on time

D. before time

4. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.

A. certificate

B. licence

C. paper

D. card

5. She tries to set ________ an hour a week for practice.

A. about

B. down

C. aside

D. in

6. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.

A. At all costs

B. By all means

C. In all

D. On the whole

7. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.

A. came round

B. came about

C. came down

D. came away

8. Each of the guests ________ a bunch of flowers.

A. are given

B. is given

C. were given

D. give

9. To everyone’s surprise, Mr Brown ________ at the Trade Union meeting.

A. turned in

B. turned over

C. turned up

D. turned round

10. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.

A. laughs

B. laughter

C. laughings

D. laugh

II. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)

1. I (meet) ________ John before I (be) ________ a fortnight in Paris.

2. The children were frightened because the lights suddenly (go) ________ out and they (sit) ________ in the dark.

3. What tune (play) ________ when we (come) ________ in?

4. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) ________ her seat belt, she (not hurt) ________ so badly.

5. Coming into the room he (see) ________ Mary where he (leave) ________ her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

1. We go to the restaurant for ________ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegestable)

2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the ________ to the pagoda . (enter)

3. The old theater of our city is being enlarged and ________. (modern)

4. Advertisements acount for three fourths of the ________ of the newspaper. (come)

5. What is the ________ of the adjective “solid”. ( oppose)

6. ________ should complain if they are not satisfied with the service they recieve. (Consume)

7. If your work is ________ you won’t get a raise. (satisfy)

8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(Conserve)

9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)

10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (predict)
 

Trần Kim Thi

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tư 2017
124
56
36
Hà Tĩnh
thpt trường chinh
A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)

1. A. climate B. comic C. hike D. website

2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked

3. A. cover B. category C. ancient D. decorate

4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate

5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb


II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)

1. A. comprise B. depend C. design D. novel

2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity

3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit

4. A. importing B. specific C . impolite D. important

5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)



I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)

1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?

A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.

C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.

A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.

A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.

A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.

A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.

A. we are followed B. we are being followed

C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?

A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.

C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?

A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.

A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.

A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of


II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)


1. My friend was (make)__made___ (pay)___to pay____ back the book.

2. Hardly he (take) ____had taken____ up the book when the phone (ring) ____rang____.

3. Can you imagine what I (come) _came______ across when I (roll) ___was rolling_____ up the carpet yesterday?

4. If she wins the prize, it (be) ______will be____because she (write) ___writes___very well.

5. He resented (ask) __being asked____ (wait) ___to wait____. He had expected the minister to see him at once.


III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)



1. A lot of toys encourage children’s_____imagination____. (imagine)

2. The factory has provided cheaper_____products_____ lately. (produce)

3. Burning coal is an ___uneconomic____ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)

4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of___pollution__. ( pollute)

5. She has one of the biggest art___collection_____ in Britain. ( collect)

6. __________ has caused many so-called man-made disasters. (forest)

7. _____criers_____ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)

8. Gas and oil________ always increases in cold weather. (consume)

9. The police are interested in the sudden________ of the valuable painting. (appear)

10. He claimed that his___________ had caused him to become a criminal. (bring up)


IV. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)

1. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A B C D

2. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A B C D

3. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A

students to practice speaking words.

C D

4. The injured man was taken to the hospital.

A B C D

5. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A B C D



C. READING (30 POINTS)






II. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)



SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1)the____ Indian Government agreed to set __up_(2)__ “Operation Tiger” – a campaign __(3)_to__ save this threatened creature. They started by creating nine special parks __so_ (4) ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region _which__(5)__ was quickly turning into a desert __(6)__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there __were__(7)__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land _could (8) __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall __enough_(9)___ for tigers to hide in, and There are now at _(10)___ forty of them __(11)_in_ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12)__of__ deer and monkeys than before. The people _who_(13)__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away _from_(14)___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks _more__ (15)____ little safer.


D. WRITING (25 POINTS)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)

1. You should review your lessons for the exam.

It’s time__to you to review your lessons for the exam__________________________________________________________

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s the man who used to work with me when i lived in New York_________________________________________________________

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wish they did't close the shops at lunch-time____________________________________________________________

4. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although we like ice - cream, we don't have it every day_________________________________________________________

5.When did you start working in that factory?

How long have you been working in that factory__________________________________________________________

6. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand _the beach was being slowly covered by Oil_________________________________________________________

7. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked me where the station car - park was

8. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted _________________________________________________________ 9. I advise you not to buy that car.

If _i were you, i wouldn't buy that car________________________________________________________________ 10. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that _you should ask her yourself____________________________________________________[/QUOTE]
 
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,915
7
3,838
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
A. pronunciation (10 points).
BAND GRAMMAR (40 points).


I. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)

1. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.

A. separate

B. divided

C. individual


D. distinctive

2. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.

A. submerged

B. distracted

C. gripped

D. engrossed

3. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.

A. right

B. in time

C. on time

D. before time

4. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.

A. certificate

B. licence

C. paper

D. card

5. She tries to set ________ an hour a week for practice.

A. about


B. down

C. aside

D. in

6. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.

A. At all costs

B. By all means

C. In all

D. On the whole

7. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.

A. came round

B. came about

C. came down

D. came away

8. Each of the guests ________ a bunch of flowers.

A. are given

B. is given

C. were given

D. give

9. To everyone’s surprise, Mr Brown ________ at the Trade Union meeting.

A. turned in

B. turned over

C. turned up

D. turned round

10. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.

A. laughs

B. laughter

C. laughings

D. laugh

II. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)

1. I (meet) had met John before I (be) was a fortnight in Paris.

2. The children were frightened because the lights suddenly (go)went out and they (sit) sat in the dark.

3. What was tune playing when we (came)in?

4. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) had worn her seat belt, she (not hurt) wouldn't have hurt so badly.

5. Coming into the room he (see) saw Mary where he (leave)had left her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

1. We go to the restaurant for ________ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegetarian)

2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the ________ to the pagoda . (entrance)

3. The old theater of our city is being enlarged and ________. (modernize)

4. Advertisements acount for three fourths of the ________ of the newspaper. (coming)

5. What is the ________ of the adjective “solid”. ( opposite)

6. ________ should complain if they are not satisfied with the service they receive. (Consumption)

7. If your work is ________ you won’t get a raise. (unsatisfied)

8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(conservation)

9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)

10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (unpredictable)

18đ/30
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Trần Kim Thi

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tư 2017
124
56
36
Hà Tĩnh
thpt trường chinh
BAND GRAMMAR (40 points).

I. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)

1. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.

A. separate

B. divided

C. individual

D. distinctive

2. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.

A. submerged

B. distracted

C. gripped

D. engrossed

3. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.

A. right

B. in time

C. on time

D. before time

4. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.

A. certificate

B. licence

C. paper

D. card

5. She tries to set ________ an hour a week for practice.

A. about

B. down

C. aside

D. in

6. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.

A. At all costs

B. By all means

C. In all

D. On the whole

7. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.

A. came round

B. came about

C. came down

D. came away

8. Each of the guests ________ a bunch of flowers.

A. are given

B. is given

C. were given

D. give

9. To everyone’s surprise, Mr Brown ________ at the Trade Union meeting.

A. turned in

B. turned over

C. turned up

D. turned round

10. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.

A. laughs

B. laughter

C. laughings

D. laugh

II. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)

1. I (meet) ___met _____ John before I (be) ___had been_____ a fortnight in Paris.

2. The children were frightened because the lights suddenly (go) ___went_____ out and they (sit) ___sat_____ in the dark.

3. What tune (play) ____was being played____ when we (come) ____came____ in?

4. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) ____had been wearing____ her seat belt, she (not hurt) ____wouldn't had been hurt____ so badly.

5. Coming into the room he (see) ___saw_____ Mary where he (leave) ___had left_____ her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

1. We go to the restaurant for ____vegetarians____ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegestable)

2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the __entrance______ to the pagoda . (enter)

3. The old theater of our city is being enlarged and _____modernized___. (modern)

4. Advertisements acount for three fourths of the ________ of the newspaper. (come)

5. What is the ____opposite____ of the adjective “solid”. ( oppose)

6. _____consumer___ should complain if they are not satisfied with the service they recieve. (Consume)

7. If your work is ________ you won’t get a raise. (satisfy)

8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(Conserve)

9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)

10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (predict)[/QUOTE]
19đ/30đ
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Vi Nguyen

Dương Hà Bảo Ngọc

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
382
337
76
20
TP Hồ Chí Minh
Cheonan Girls' High School
A. pronunciation (10 points).
BAND GRAMMAR (40 points).

I. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)

1. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.

A. separate

B. divided

C. individual


D. distinctive

2. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.

A. submerged

B. distracted

C. gripped

D. engrossed

3. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.

A. right

B. in time

C. on time

D. before time

4. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.

A. certificate

B. licence

C. paper

D. card

5. She tries to set ________ an hour a week for practice.

A. about


B. down

C. aside

D. in

6. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.

A. At all costs

B. By all means

C. In all

D. On the whole

7. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.

A. came round

B. came about

C. came down

D. came away

8. Each of the guests ________ a bunch of flowers.

A. are given

B. is given

C. were given

D. give

9. To everyone’s surprise, Mr Brown ________ at the Trade Union meeting.

A. turned in

B. turned over

C. turned up

D. turned round

10. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.

A. laughs

B. laughter

C. laughings

D. laugh

II. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)

1. I (meet) had met John before I (be) was a fortnight in Paris.

2. The children were frightened because the lights suddenly (go)went out and they (sit) sat in the dark.

3. What was tune playing when we (came)in?

4. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) had worn her seat belt, she (not hurt) wouldn't have hurt so badly.

5. Coming into the room he (see) saw Mary where he (leave)had left her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

1. We go to the restaurant for ________ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegetarian)

2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the ________ to the pagoda . (entrance)

3. The old

theater of our city is being enlarged and ________. (modernize)

4. Advertisements acount for three fourths of the ________ of the newspaper. (coming)

5. What is the ________ of the adjective “solid”. ( opposite)

6. ________ should complain if they are not satisfied with the service they receive. (Consumption)

7. If your work is ________ you won’t get a raise. (unsatisfied)

8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(conservation)

9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)

10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (unpredictable)

19/30đ


 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Vi Nguyen
Top Bottom