Ngoại ngữ [Lớp 9] Lớp học Tiếng Anh

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
20
TP - HCM
Ex1: Listen and the write T (True) or F (False) for each sentence.

1. Linh enjoys learning the history of ethnic minorities. F

2. People may watch a water puppet show when they visit the Vietnam Museum of Ethnology. T

3. Many houses in Duong Lam ancient village were made of laterite and mud. T

4. Visitors can be told several historical stories about Hung King in Duong Lam ancient village. F

5. Van Phuc villagers don’t use traditional looms to weave the silk anymore. T
- Em phân vân T/F ở câu này quá, "local people" vẫn dùng cách kéo sợi truyền thống, không biết dân làng Vân Phúc có còn dùng nữa hay không

6. The silk products of Van Phuc village are so expensive that Mai and her sister cannot buy them. F

Ex2: Listen again and then fill in each blank with ONE WORD in the video to complete the following sentences.


1. Vietnam Museum of Ethnology exhibits a rich collection of artifacts relating to different ethnic groups of Viet Nam.

2. Phong cycled through Duong Lam ancient village and met the local people.

3. Duong Lam village has a history of more than one thousand years with lots of ancient houses.

4. Van Phuc village is well-known for its silk and silk products such as shirts, scarves, dresses and ties.

5. The prices of silk products in Van Phuc village are quite reasonable
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,745
879
18
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Ex1: Listen and the write T (True) or F (False) for each sentence.

1. Linh enjoys learning the history of ethnic minorities. F

2. People may watch a water puppet show when they visit the Vietnam Museum of Ethnology. T

3. Many houses in Duong Lam ancient village were made of laterite and mud. T

4. Visitors can be told several historical stories about Hung King in Duong Lam ancient village. F

5. Van Phuc villagers don’t use traditional looms to weave the silk anymore. T

6. The silk products of Van Phuc village are so expensive that Mai and her sister cannot buy them. F

Ex2: Listen again and then fill in each blank with ONE WORD in the video to complete the following sentences.

1. Vietnam Museum of Ethnology exhibits a rich collection of .....artifacts..................... relating to different ethnic groups of Viet Nam.

2. Phong .........cycled...................... through Duong Lam ancient village and met the local people.

3. Duong Lam village has a ...........history.................. of more than one thousand years with lots of ancient houses.

4. Van Phuc village is ........well-known........................ for its silk and silk products such as shirts, scarves, dresses and ties.

5. The prices of silk products in Van Phuc village are quite ............reasonable...........................
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
19
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Chào mọi người, do Minh Châu nghỉ phép đến 19/11 nên anh sẽ thay thế 2 tuần nhé,lịch học vẫn như cũ là thứ 6 ( sách cũ ) ,chủ nhật ( sách mới ) nhé
chào anh
anh ơi máy em đang bị hỏng loa nên em làm bài nghe này muộn hơn được không
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
19
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Ex1: Listen and the write T (True) or F (False) for each sentence.

1. Linh enjoys learning the history of ethnic minorities. F

2. People may watch a water puppet show when they visit the Vietnam Museum of Ethnology. T

3. Many houses in Duong Lam ancient village were made of laterite and mud. T

4. Visitors can be told several historical stories about Hung King in Duong Lam ancient village. F

5. Van Phuc villagers don’t use traditional looms to weave the silk anymore. F

6. The silk products of Van Phuc village are so expensive that Mai and her sister cannot buy them. F

Ex2: Listen again and then fill in each blank with ONE WORD in the video to complete the following sentences.

1. Vietnam Museum of Ethnology exhibits a rich collection of .....artifacts..................... relating to different ethnic groups of Viet Nam.

2. Phong .........cycled...................... through Duong Lam ancient village and met the local people.

3. Duong Lam village has a ...........history.................. of more than one thousand years with lots of ancient houses.

4. Van Phuc village is ........well-known........................ for its silk and silk products such as shirts, scarves, dresses and ties.

5. The prices of silk products in Van Phuc village are quite ............reasonable...............
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
Hello , hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập unit 5 nhé
Unit 5: The Media
I-Vocabulary
( Phần này các em có thể dùng từ điển để tự ôn rồi đúng không ? )
II-Grammar

* ĐỊNH NGHĨA: là một dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. Câu trả lời dạng YES/NO nhưng mang sắc thái ý nghĩa khác nhau.


+Nếu người hỏi xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự họ không muốn hỏi mà là đang trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói.

+Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự và bạn muốn nhận được câu trả lời.


*CÔNG THỨC

1. Động từ thườngCÔNG THỨC

S + V , don’t/doesn’t/didn’t/haven’t/won’t + S?

S + don’t/ doesn’t/didn’t/haven’t/won’t + V , do/does/did/have/will + S ?

Ví dụ:

1.You are a student, aren’t you?

2.They like me, don’t they?
3.She hasn’t bought a new bicycle, has she?
4.He didn’t come here, did he?

5.He was friendly, wasn't he?

6.He hadn’t met you before, had he ?

7.It will rain, won’t it?Lưu ý: Câu trả lời đối với câu hỏi phủ định

Ví dụ: You’re not going out today, are you? (Hôm nay bạn không đi chơi phải không?)

Yes. (=Yes, I am going out) Có. (=Có, tôi có đi chơi)

No. (=No, I am not going out) Không. (=Không, tôi không đi chơi)
2.Động từ khiếm khuyếtS + modal verb+V, modal verb + not + S?

S + modal verb + not+V, modal verb + S?


Ví dụ: 1.He can speak English, can’t he?

2.Lan will go to Can Tho next week, won’t she?

3.He can’t speak English, can he?

4.Lan won’t go to Can Tho next week, will she?

Lưu ý: “Must” có nhiều cách dùng

Ví dụ: 1.They must study hard, needn’t they?
2.You mustn’t come late, must you ?

3.He must be a very intelligent student, isn’t he?

4.You must have stolen my bike, haven’t you?3. Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” ,nhưng nếu là “I am not” thì câu hỏi đuôi là “am I”

Ví dụ: I am a teacher, aren’t I?4. Câu giới thiệu dùng Let’s /Let

+ Câu hỏi đuôi là “shall we” nếu câu giới thiệu (let’s) là lời mời,lời rủ

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

+ Câu hỏi đuôi là “will you “ nếu câu giới thiệu ( let) là lời xin phép

Ví dụ: Let us use the telephone, will you?

+ Câu hỏi đuôi “may I” nếu câu giới thiệu (let ) là lời đề nghị

Ví dụ: Let me help you do it, may I ?5.Chủ ngữ là những đại từ bất định

+Câu hỏi đuôi là “they “ nếu chủ ngữ là “Everyone, someone, anyone, no one, nobody”

Ví dụ: 1.Somebody wanted a drink, didn’t they?

2.Nobody phoned, did they?

+Câu hỏi đuôi là “ it” nếu chủ ngữ là “nothing”

Ví dụ: Nothing can happen, can it?6.Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định “never, seldom, hardly, scarely, little “ thì câu đó được xem như là câu phủ định , phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định

Ví dụ: He seldom drinks wine, does he? (Anh ta ít khi uống rượu đúng không)7. Câu giới thiệu “ It seems that + mệnh đề”,câu hỏi đuôi phụ thuộc vào mệnh đề

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?


8. Chủ ngữ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôi

Ví dụ: 1.What you have said is wrong, isn’t it ?
2.Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ?


9. Câu mệnh lệnh ,câu hỏi đuôi dùng “ will you”

Ví dụ: 1.Open the door, will you?

2.Don’t be late, will you?


10. Câu mong ước “ wish”,câu hỏi đuôi dùng “may”

Ví dụ: I wish to study English, may I ?

11.Chủ ngữ là “one “ , câu hỏi đuôi dùng dùng “you “ hoặc “one”

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?


12.Câu cảm thán ,câu hỏi đuôi dùng “ is, am, are”

Ví dụ: 1.What a beautiful dress, isn’t it?
2.How intelligent you are, aren’t you?


13.Câu giới thiệu “I+ think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ”, câu hỏi đuôi phụ thuộc vào mệnh đề phụ.

Ví dụ: 1.I think he will come here, won’t he?
2.I don’t believe Mary can do it, can she?14. Câu giới thiệu “S+used to +V “,câu hỏi đuôi dùng “did”

Ví dụ: She used to live here, didn’t she?


15. Câu giới thiệu “S+had better+V” ,câu hỏi đuôi dùng “had”
Ví dụ: He’d better stay, hadn’t he?


16.Câu giới thiệu “S+would rather “,câu hỏi đuôi dùng “would “
Ví dụ: You’d rather go, wouldn’t you?


III-EXERCISES
(I) Finish these sentences by adding a tag question with the correct form of the verb an the subject pronoun. (Hoàn thành những câu này bằng cách thêm vào tag question có dạng thức đúng của động từ cùng với đại từ chủ ngữ. )

1. You're going to church tomorrow, _____________?

2. Henry signed the petition, _____________?

3. There're a trip tomorrow, _____________?

4. Janet will be attending the college in September, _____________?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, _____________?


6. It sure is rainy today, _____________?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, _____________?

8. You can't play volley ball today, _____________?

9. There aren't any apples left, _____________?

10. We've seen that picture, _____________?

11. Ba wasn't angry, _____________?

12. Ben hasn't had lunch, _____________?

13. You won't tell anything, _____________?

14. I didn't wake him up, _____________?

15. Kerry doesn't like oysters, _____________?

16. His married couple don't want to sell the shop, _____________?

17. Your leg doesn't hurt, _____________?

18. People shouldn't drink and drive, _____________?

19. Margaret isn't going alone, _____________?

20. Peter couldn't pay the rent, _____________?

21. Mary doesn't agree with Bill, _____________?

22. There wasn't a lot to do, _____________?

23. He needn't stay anything, _____________?

24. That wasn't Hoe on the phone, _____________?

25. You didn't to it on purpose, _____________?

26. You take salt in soup, _____________?

27. But you don't take sugar in coffee, _____________?

28. The lift isn't working today, _____________?

29. It never works very well, _____________?

30. The erea was evacuated immediately, _____________?

31.There was a notice board on the wall, _____________?

32. Though everyone relized the danger, _____________?

33. There was a lot of noise in the hall, _____________?

34. But no one complained, _____________?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, _____________?
(II) Updating......
1. Trần Lê Quỳnh Anh - Nghệ An @tienganh220403@gmail.com
2. Lê Thuận An - Hưng Yên @Ann Lee
3. Mai Thị Phương Linh - Hải Phòng @Nhọ cute
4. Đỗ Thanh Tâm - Hà Nội @Scarlet Rosabella
5. Hồ Châu Thiên Thuận - Vĩnh Long @Thiên Thuận
6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phú Thọ @Anhnguyen252003
7. Trương Ngô Huyền Trâm - Hà Tĩnh @Huyentram2619
8. Nguyễn Trần Thành Đạt - Lâm Đồng @Ngọc Đạt
9. Lưu Thị Thanh Trúc - Hà Nội @Nữ Thần Mặt Trăng
10. Đỗ Minh Hòa - Khánh Hòa @hoaminzi2701@gmail.com
11. Lê Thị Minh Duyên - Nghệ An @nhokcute1002
12. Dương Ngọc Mai - Thái Nguyên @maithuy202@gmail.com
13. Đặng Phương Thanh - Hà Nội @bonechimte@gmail.com
14. Nguyễn Như Nam - Nghệ An @ngocsangnam12
15. Nguyễn Tấn Sương - Phú Yên @suongpro2k3
16. Nguyễn Tú Anh - Bắc Ninh @WindyTA
17. Phạm Thúy Hằng - Hà Nội @Phạm Thúy Hằng
18. Phạm Thị Bảo An - Nghệ An @tiểu thiên sứ
19. Nguyễn Thị Thảo - Nghệ An @Lý Dịch
20. Trần Kim Thi - Đắk Lắk @Trần Kim Thi
21. Lê Thị Lương Uyên - Nghệ An @Ocmaxcute
22. Nguyễn Thị Minh Phương - Hải Phòng @Tuệ Phương
23. Lê Nhật Hiền Nhi - Nghệ An @Hiền Còi
24. Đỗ Thùy Linh - Nam ĐỊnh @Một Nửa Của Sự Thật
25. Nguyễn Nga Hoàng - Bình Định @hoangnga2709
26. Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội @P L A N
27. Ngô Vân Anh - Nghệ An @angngo9c
28. Trần Diễm Quỳnh - Nghệ An @JinMin Young
29. Nguyễn Võ Hà Trang - Hà Tĩnh @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
30. Huỳnh Đức Nhật - Quảng Nam @nhat010105@gmail.com
31. Nguyễn Quang Trung - Hà Nội @Jotaro Kujo
32. Nguyễn Thị Trúc Vi - Bình Định @Vi Nguyen
33. Phạm Thị Hải Yến - Nam Định @shirona
34. Bùi Văn Mạnh - Thái Bình @Ven cơ
35. Sơn Trần Ngọc Anh - Nghệ An @Kar Kar
 

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,924
1
9,868
924
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. You're going to church tomorrow, aren't you?

2. Henry signed the petition, didn't he?

3. There're a trip tomorrow, isn't it?

4. Janet will be attending the college in September, won't he?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, hasn't she?

6. It sure is rainy today, isn't it?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, shouldn't they?

8. You can't play volley ball today, can you ?

9. There aren't any apples left, are there?

10. We've seen that picture, haven't we?

11. Ba wasn't angry, was he?

12. Ben hasn't had lunch, has he?

13. You won't tell anything, will you?

14. I didn't wake him up, did I?

15. Kerry doesn't like oysters, does he ?

16. His married couple don't want to sell the shop, do they?

17. Your leg doesn't hurt, does it?

18. People shouldn't drink and drive, should they?

19. Margaret isn't going alone, is he?

20. Peter couldn't pay the rent, could he?

21. Mary doesn't agree with Bill, does he?

22. There wasn't a lot to do, was there?

23. He needn't stay anything, need he?

24. That wasn't Hoe on the phone, was she?

25. You didn't to it on purpose, did you?

26. You take salt in soup, don't you?

27. But you don't take sugar in coffee, do you?

28. The lift isn't working today, is it?

29. It never works very well, does it?

30. The area was evacuated immediately, wasn't it?

(sai chính tả nha anh)
31.There was a notice board on the wall, wasn't there?

32. Though everyone realized the danger, didn't they?
sai nữa nè
33. There was a lot of noise in the hall, wasn't there?

34. But no one complained, did they?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, does she?
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
(I) Finish these sentences by adding a tag question with the correct form of the verb an the subject pronoun. (Hoàn thành những câu này bằng cách thêm vào tag question có dạng thức đúng của động từ cùng với đại từ chủ ngữ. )

1. You're going to church tomorrow, ______aren't you_______?

2. Henry signed the petition, ______didn't he_______?

3. There're a trip tomorrow, ______isn't there_______?

4. Janet will be attending the college in September, _______won't she______?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, _____hasn't she________?

6. It sure is rainy today, ______isn't it_______?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, ______shouldn't they_______?

8. You can't play volley ball today, _______can you______?

9. There aren't any apples left, ______are there_______?

10. We've seen that picture, ______haven't we_______?

11. Ba wasn't angry, _______was he______?

12. Ben hasn't had lunch, _______has he______?

13. You won't tell anything, ______will you_______?

14. I didn't wake him up, _______did I______?

15. Kerry doesn't like oysters, ________does he_____?

16. His married couple don't want to sell the shop, _______do they______?

17. Your leg doesn't hurt, ______does it_______?

18. People shouldn't drink and drive, ______should they_______?

19. Margaret isn't going alone, ______is she_______?

20. Peter couldn't pay the rent, ______could he_______?

21. Mary doesn't agree with Bill, ______does she_______?

22. There wasn't a lot to do, _______was there______?

23. He needn't stay anything, _______need he______?

24. That wasn't Hoe on the phone, _______was it______?

25. You didn't to it on purpose, _______did you______?

26. You take salt in soup, ______don't you_______?

27. But you don't take sugar in coffee, _______do you______?

28. The lift isn't working today, _______is it______?

29. It never works very well, _______doesn't it______?

30. The erea was evacuated immediately, _______wasn't it______?

31.There was a notice board on the wall, _____wasn't there________?

32. Though everyone relized the danger, ______didn't they_______?

33. There was a lot of noise in the hall, ______wasn't there_______?

34. But no one complained, _______did they______?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, ______does she_______?
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,147
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Exercise 1: Listen and the write T (True) or F (False) for each sentence.

1. Linh enjoys learning the history of ethnic minorities. F

2. People may watch a water puppet show when they visit the Vietnam Museum of Ethnology. T

3. Many houses in Duong Lam ancient village were made of laterite and mud. T

4. Visitors can be told several historical stories about Hung King in Duong Lam ancient village. F

5. Van Phuc villagers don’t use traditional looms to weave the silk anymore. F

6. The silk products of Van Phuc village are so expensive that Mai and her sister cannot buy them. F

Exercise 2: Listen again and then fill in each blank with ONE WORD in the video to complete the following sentences.

1. Vietnam Museum of Ethnology exhibits a rich collection of artefacts relating to different ethnic groups of Viet Nam.

2. Phong cycled.through Duong Lam ancient village and met the local people.

3. Duong Lam village has a history of more than one thousand years with lots of ancient houses.

4. Van Phuc village is well-known for its silk and silk products such as shirts, scarves, dresses and ties.

5. The prices of silk products in Van Phuc village are quite reasonable.
 

tienganh220403@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng hai 2016
363
320
121
19
Nghệ An
1. You're going to church tomorrow, _____won't you________?

2. Henry signed the petition, ______didn't he_______?

3. There're a trip tomorrow, _____isn't it________?

4. Janet will be attending the college in September, _____won't she________?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, _____hasn't she________?

6. It sure is rainy today, ______isn't it_______?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, ______shouldn't they_______?

8. You can't play volley ball today, ______can you_______?

9. There aren't any apples left, ______are there_______?

10. We've seen that picture, ______haven't we_______?

11. Ba wasn't angry, ______was he_______?

12. Ben hasn't had lunch, ______has he_______?

13. You won't tell anything, _____will you________?

14. I didn't wake him up, _____did I________?

15. Kerry doesn't like oysters, ____does she_________?

16. His married couple don't want to sell the shop, ______do they_______?

17. Your leg doesn't hurt, ______does it_______?

18. People shouldn't drink and drive, _____should they________?

19. Margaret isn't going alone, _____is he________?

20. Peter couldn't pay the rent, _____could he________?

21. Mary doesn't agree with Bill, ______does she_______?

22. There wasn't a lot to do, ______was there_______?

23. He needn't stay anything, ______need he_______?

24. That wasn't Hoe on the phone, ______was that_______?

25. You didn't to it on purpose, ______did you_______?

26. You take salt in soup, ______don't you_______?

27. But you don't take sugar in coffee, ______do you_______?

28. The lift isn't working today, _____is it________?

29. It never works very well, ______does it_______?

30. The erea was evacuated immediately, ______was it_______?

31.There was a notice board on the wall, ______wasn't there_______?

32. Though everyone relized the danger, _______didn't they______?

33. There was a lot of noise in the hall, ______wasn't there_______?

34. But no one complained, _____did they________?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, ______does she_______?
 

Phạm Thúy Hằng

Phụ trách BP Quản lí|Cựu Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Cu li diễn đàn
15 Tháng ba 2017
6,179
1
10,069
1,243
18
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. You're going to church tomorrow, aren't you?

2. Henry signed the petition, didn't he?

3. There're a trip tomorrow, isn't it?

4. Janet will be attending the college in September, won't he?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, hasn't she?

6. It sure is rainy today, isn't it?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, shouldn't they?

8. You can't play volley ball today, can you ?

9. There aren't any apples left, are there?

10. We've seen that picture, haven't we?

11. Ba wasn't angry, was he?

12. Ben hasn't had lunch, has he?

13. You won't tell anything, will you?

14. I didn't wake him up, did I?

15. Kerry doesn't like oysters, does he ?

16. His married couple don't want to sell the shop, do they?

17. Your leg doesn't hurt, does it?

18. People shouldn't drink and drive, should they?

19. Margaret isn't going alone, is he?

20. Peter couldn't pay the rent, could he?

21. Mary doesn't agree with Bill, does he?

22. There wasn't a lot to do, was there?

23. He needn't stay anything, need he?

24. That wasn't Hoe on the phone, was that?

25. You didn't to it on purpose, did you?

26. You take salt in soup, don't you?

27. But you don't take sugar in coffee, do you?

28. The lift isn't working today, is it?

29. It never works very well, does it?

30. The erea was evacuated immediately, wasn't it?

31.There was a notice board on the wall, wasn't there?

32. Though everyone relized the danger, didn't they?

33. There was a lot of noise in the hall, wasn't there?

34. But no one complained, didn't they?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, does she?
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,236
339
18
Bình Định
Hello , hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập unit 5 nhé
Unit 5: The Media
I-Vocabulary
( Phần này các em có thể dùng từ điển để tự ôn rồi đúng không ? )
II-Grammar

* ĐỊNH NGHĨA: là một dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. Câu trả lời dạng YES/NO nhưng mang sắc thái ý nghĩa khác nhau.


+Nếu người hỏi xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự họ không muốn hỏi mà là đang trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói.

+Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự và bạn muốn nhận được câu trả lời.


*CÔNG THỨC

1. Động từ thườngCÔNG THỨC

S + V , don’t/doesn’t/didn’t/haven’t/won’t + S?

S + don’t/ doesn’t/didn’t/haven’t/won’t + V , do/does/did/have/will + S ?

Ví dụ:

1.You are a student, aren’t you?

2.They like me, don’t they?
3.She hasn’t bought a new bicycle, has she?
4.He didn’t come here, did he?

5.He was friendly, wasn't he?

6.He hadn’t met you before, had he ?

7.It will rain, won’t it?Lưu ý: Câu trả lời đối với câu hỏi phủ định

Ví dụ: You’re not going out today, are you? (Hôm nay bạn không đi chơi phải không?)

Yes. (=Yes, I am going out) Có. (=Có, tôi có đi chơi)

No. (=No, I am not going out) Không. (=Không, tôi không đi chơi)
2.Động từ khiếm khuyếtS + modal verb+V, modal verb + not + S?

S + modal verb + not+V, modal verb + S?


Ví dụ: 1.He can speak English, can’t he?

2.Lan will go to Can Tho next week, won’t she?

3.He can’t speak English, can he?

4.Lan won’t go to Can Tho next week, will she?

Lưu ý: “Must” có nhiều cách dùng

Ví dụ: 1.They must study hard, needn’t they?
2.You mustn’t come late, must you ?

3.He must be a very intelligent student, isn’t he?

4.You must have stolen my bike, haven’t you?3. Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” ,nhưng nếu là “I am not” thì câu hỏi đuôi là “am I”

Ví dụ: I am a teacher, aren’t I?4. Câu giới thiệu dùng Let’s /Let

+ Câu hỏi đuôi là “shall we” nếu câu giới thiệu (let’s) là lời mời,lời rủ

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

+ Câu hỏi đuôi là “will you “ nếu câu giới thiệu ( let) là lời xin phép

Ví dụ: Let us use the telephone, will you?

+ Câu hỏi đuôi “may I” nếu câu giới thiệu (let ) là lời đề nghị

Ví dụ: Let me help you do it, may I ?5.Chủ ngữ là những đại từ bất định

+Câu hỏi đuôi là “they “ nếu chủ ngữ là “Everyone, someone, anyone, no one, nobody”

Ví dụ: 1.Somebody wanted a drink, didn’t they?

2.Nobody phoned, did they?

+Câu hỏi đuôi là “ it” nếu chủ ngữ là “nothing”

Ví dụ: Nothing can happen, can it?6.Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định “never, seldom, hardly, scarely, little “ thì câu đó được xem như là câu phủ định , phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định

Ví dụ: He seldom drinks wine, does he? (Anh ta ít khi uống rượu đúng không)7. Câu giới thiệu “ It seems that + mệnh đề”,câu hỏi đuôi phụ thuộc vào mệnh đề

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?


8. Chủ ngữ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôi

Ví dụ: 1.What you have said is wrong, isn’t it ?
2.Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ?


9. Câu mệnh lệnh ,câu hỏi đuôi dùng “ will you”

Ví dụ: 1.Open the door, will you?

2.Don’t be late, will you?


10. Câu mong ước “ wish”,câu hỏi đuôi dùng “may”

Ví dụ: I wish to study English, may I ?

11.Chủ ngữ là “one “ , câu hỏi đuôi dùng dùng “you “ hoặc “one”

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?


12.Câu cảm thán ,câu hỏi đuôi dùng “ is, am, are”

Ví dụ: 1.What a beautiful dress, isn’t it?
2.How intelligent you are, aren’t you?


13.Câu giới thiệu “I+ think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ”, câu hỏi đuôi phụ thuộc vào mệnh đề phụ.

Ví dụ: 1.I think he will come here, won’t he?
2.I don’t believe Mary can do it, can she?14. Câu giới thiệu “S+used to +V “,câu hỏi đuôi dùng “did”

Ví dụ: She used to live here, didn’t she?


15. Câu giới thiệu “S+had better+V” ,câu hỏi đuôi dùng “had”
Ví dụ: He’d better stay, hadn’t he?


16.Câu giới thiệu “S+would rather “,câu hỏi đuôi dùng “would “
Ví dụ: You’d rather go, wouldn’t you?


III-EXERCISES
(I) Finish these sentences by adding a tag question with the correct form of the verb an the subject pronoun. (Hoàn thành những câu này bằng cách thêm vào tag question có dạng thức đúng của động từ cùng với đại từ chủ ngữ. )

1. You're going to church tomorrow, _____________?

2. Henry signed the petition, _____________?

3. There're a trip tomorrow, _____________?

4. Janet will be attending the college in September, _____________?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, _____________?


6. It sure is rainy today, _____________?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, _____________?

8. You can't play volley ball today, _____________?

9. There aren't any apples left, _____________?

10. We've seen that picture, _____________?

11. Ba wasn't angry, _____________?

12. Ben hasn't had lunch, _____________?

13. You won't tell anything, _____________?

14. I didn't wake him up, _____________?

15. Kerry doesn't like oysters, _____________?

16. His married couple don't want to sell the shop, _____________?

17. Your leg doesn't hurt, _____________?

18. People shouldn't drink and drive, _____________?

19. Margaret isn't going alone, _____________?

20. Peter couldn't pay the rent, _____________?

21. Mary doesn't agree with Bill, _____________?

22. There wasn't a lot to do, _____________?

23. He needn't stay anything, _____________?

24. That wasn't Hoe on the phone, _____________?

25. You didn't to it on purpose, _____________?

26. You take salt in soup, _____________?

27. But you don't take sugar in coffee, _____________?

28. The lift isn't working today, _____________?

29. It never works very well, _____________?

30. The erea was evacuated immediately, _____________?

31.There was a notice board on the wall, _____________?

32. Though everyone relized the danger, _____________?

33. There was a lot of noise in the hall, _____________?

34. But no one complained, _____________?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, _____________?
(II) Updating......
1. Trần Lê Quỳnh Anh - Nghệ An @tienganh220403@gmail.com
2. Lê Thuận An - Hưng Yên @Ann Lee
3. Mai Thị Phương Linh - Hải Phòng @Nhọ cute
4. Đỗ Thanh Tâm - Hà Nội @Scarlet Rosabella
5. Hồ Châu Thiên Thuận - Vĩnh Long @Thiên Thuận
6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phú Thọ @Anhnguyen252003
7. Trương Ngô Huyền Trâm - Hà Tĩnh @Huyentram2619
8. Nguyễn Trần Thành Đạt - Lâm Đồng @Ngọc Đạt
9. Lưu Thị Thanh Trúc - Hà Nội @Nữ Thần Mặt Trăng
10. Đỗ Minh Hòa - Khánh Hòa @hoaminzi2701@gmail.com
11. Lê Thị Minh Duyên - Nghệ An @nhokcute1002
12. Dương Ngọc Mai - Thái Nguyên @maithuy202@gmail.com
13. Đặng Phương Thanh - Hà Nội @bonechimte@gmail.com
14. Nguyễn Như Nam - Nghệ An @ngocsangnam12
15. Nguyễn Tấn Sương - Phú Yên @suongpro2k3
16. Nguyễn Tú Anh - Bắc Ninh @WindyTA
17. Phạm Thúy Hằng - Hà Nội @Phạm Thúy Hằng
18. Phạm Thị Bảo An - Nghệ An @tiểu thiên sứ
19. Nguyễn Thị Thảo - Nghệ An @Lý Dịch
20. Trần Kim Thi - Đắk Lắk @Trần Kim Thi
21. Lê Thị Lương Uyên - Nghệ An @Ocmaxcute
22. Nguyễn Thị Minh Phương - Hải Phòng @Tuệ Phương
23. Lê Nhật Hiền Nhi - Nghệ An @Hiền Còi
24. Đỗ Thùy Linh - Nam ĐỊnh @Một Nửa Của Sự Thật
25. Nguyễn Nga Hoàng - Bình Định @hoangnga2709
26. Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội @P L A N
27. Ngô Vân Anh - Nghệ An @angngo9c
28. Trần Diễm Quỳnh - Nghệ An @JinMin Young
29. Nguyễn Võ Hà Trang - Hà Tĩnh @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
30. Huỳnh Đức Nhật - Quảng Nam @nhat010105@gmail.com
31. Nguyễn Quang Trung - Hà Nội @Jotaro Kujo
32. Nguyễn Thị Trúc Vi - Bình Định @Vi Nguyen
33. Phạm Thị Hải Yến - Nam Định @shirona
34. Bùi Văn Mạnh - Thái Bình @Ven cơ
35. Sơn Trần Ngọc Anh - Nghệ An @Kar Kar
1. You're going to church tomorrow, ______aren't you_______?

2. Henry signed the petition, ______didn't he_______?

3. There're a trip tomorrow, ______isn't there_______?

4. Janet will be attending the college in September, ______won't he_______?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, ______hasn't she_______?


6. It sure is rainy today, ______isn't it_______?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, ______shouldn't they_______?

8. You can't play volley ball today, ______can you_______?

9. There aren't any apples left, ______are there_______?

10. We've seen that picture, _______haven't we______?

11. Ba wasn't angry, ______was he_______?

12. Ben hasn't had lunch, ______has he_______?

13. You won't tell anything, _______will you______?

14. I didn't wake him up, ______did I_______?

15. Kerry doesn't like oysters, _______does she______?

16. His married couple don't want to sell the shop, ______do they_______?

17. Your leg doesn't hurt, ______does it_______?

18. People shouldn't drink and drive, ______should they_______?

19. Margaret isn't going alone, ______is he_______?

20. Peter couldn't pay the rent, _______could he______?

21. Mary doesn't agree with Bill, ______does she_______?

22. There wasn't a lot to do, ______was there_______?

23. He needn't stay anything, ______need he_______?

24. That wasn't Hoe on the phone, _____was it________?

25. You didn't to it on purpose, _______did you______?

26. You take salt in soup, ______don't you_______?

27. But you don't take sugar in coffee, ______do you_______?

28. The lift isn't working today, ______is it_______?

29. It never works very well, _____does it________?

30. The erea was evacuated immediately, _______wasn't it______?

31.There was a notice board on the wall, ______wasn't there_______?

32. Though everyone relized the danger, _____didn't they________?

33. There was a lot of noise in the hall, _____wasn't there________?

34. But no one complained, ______did they_______?

35. Her eldest daughter hardly ever cooks, _______does she______?
 
  • Like
Reactions: Di Thư

G I N

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng tám 2017
1,209
1,790
211
20
Hà Nội
1. You're going to church tomorrow, aren't you?

2. Henry signed the petition, didn't he?

3. There're a trip tomorrow, isn't it?

4. Janet will be attending the college in September, won't he?

5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, hasn't she?

6. It sure is rainy today, isn't it?

7. Nam and Ba should stay in the hotel, shouldn't they?

8. You can't play volley ball today, can you ?

9. There aren't any apples left, are there?

10. We've seen that picture, haven't we?

11. Ba wasn't angry, was he?

12. Ben hasn't had lunch, has he?

13. You won't tell anything, will you?

14. I didn't wake him up, did I?

15. Kerry doesn't like oysters, does he ?

16. His married couple don't want to sell the shop, do they?

17. Your leg doesn't hurt, does it?

18. People shouldn't drink and drive, should they?

19. Margaret isn't going alone, is he?

20. Peter couldn't pay the rent, could he?

21. Mary doesn't agree with Bill, does he?

22. There wasn't a lot to do, was there?

23. He needn't stay anything, need he?

24. That wasn't Hoe on the phone, was she?

25. You didn't to it on purpose, did you?

26. You take salt in soup, don't you?

27. But you don't take sugar in coffee, do you?

28. The lift isn't working today, is it?

29. It never works very well, does it?

30. The area was evacuated immediately, wasn't it?

31.There was a notice board on the wall, wasn't there?

32. Though everyone realized the danger, didn't they?
33. There was a lot of noise in the hall, wasn't there?

34. But no one complained, did they?

35. Her eldrest daughter hardly ever cooks, does she?
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
Hi mọi người,đây là bài tập ôn của sách mới nhé

A. LANGUAGE CONTENT


I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect

II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.

A

less comfortable

B

comfortable

C

least comfortable

D

most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) … city of Japan, is one of the three (2) … cities in the world. (3) … 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) … Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) … place. It (6) … a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) … 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?

…………………………………………………….

2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?

……………………………………………………

3. Why do some tenagers try to learn hard?

……………………………………………………

4. How do you feel if you get a bad mark?

……………………………………………………

C. WRITING

I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones. (1,5 m)

1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.

-> Nick wondered ..................................................................................................

2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.

-> Although ...........................................................................................................

3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)

- I am . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . Bana Hills.

II. Arrage the words in the correct order(1m)

1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/

2. final /have / can /to/ They/ harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/

3. of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/

4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/

1. Trần Lê Quỳnh Anh - Nghệ An @tienganh220403@gmail.com
2. Lê Thuận An - Hưng Yên @Ann Lee
3. Mai Thị Phương Linh - Hải Phòng @Nhọ cute
4. Đỗ Thanh Tâm - Hà Nội @Scarlet Rosabella
5. Hồ Châu Thiên Thuận - Vĩnh Long @Thiên Thuận
6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phú Thọ @Anhnguyen252003
7. Trương Ngô Huyền Trâm - Hà Tĩnh @Huyentram2619
8. Nguyễn Trần Thành Đạt - Lâm Đồng @Ngọc Đạt
9. Lưu Thị Thanh Trúc - Hà Nội @Nữ Thần Mặt Trăng
10. Đỗ Minh Hòa - Khánh Hòa @hoaminzi2701@gmail.com
11. Lê Thị Minh Duyên - Nghệ An @nhokcute1002
12. Dương Ngọc Mai - Thái Nguyên @maithuy202@gmail.com
13. Đặng Phương Thanh - Hà Nội @bonechimte@gmail.com
14. Nguyễn Như Nam - Nghệ An @ngocsangnam12
15. Nguyễn Tấn Sương - Phú Yên @suongpro2k3
16. Nguyễn Tú Anh - Bắc Ninh @WindyTA
17. Phạm Thúy Hằng - Hà Nội @Phạm Thúy Hằng
18. Phạm Thị Bảo An - Nghệ An @tiểu thiên sứ
19. Nguyễn Thị Thảo - Nghệ An @Lý Dịch
20. Trần Kim Thi - Đắk Lắk @Trần Kim Thi
21. Lê Thị Lương Uyên - Nghệ An @Ocmaxcute
22. Nguyễn Thị Minh Phương - Hải Phòng @Tuệ Phương
23. Lê Nhật Hiền Nhi - Nghệ An @Hiền Còi
24. Đỗ Thùy Linh - Nam ĐỊnh @Một Nửa Của Sự Thật
25. Nguyễn Nga Hoàng - Bình Định @hoangnga2709
26. Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội @P L A N
27. Ngô Vân Anh - Nghệ An @angngo9c
28. Trần Diễm Quỳnh - Nghệ An @JinMin Young
29. Nguyễn Võ Hà Trang - Hà Tĩnh @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
30. Huỳnh Đức Nhật - Quảng Nam @nhat010105@gmail.com
31. Nguyễn Quang Trung - Hà Nội @Jotaro Kujo
32. Nguyễn Thị Trúc Vi - Bình Định @Vi Nguyen
33. Phạm Thị Hải Yến - Nam Định @shirona
34. Bùi Văn Mạnh - Thái Bình @Ven cơ
35. Sơn Trần Ngọc Anh - Nghệ An @Kar Kar
 

Scarlet Rosabella

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng tám 2017
14
11
6
19
Hà Nội
A. LANGUAGE CONTENT

I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect

II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.

A

less comfortable

B

comfortable

C

least comfortable

D

most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) … city of Japan, is one of the three (2) … cities in the world. (3) … 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) … Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) … place. It (6) … a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) … 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?

…………………………………………………….

2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?

……………………………………………………

3. Why do some tenagers try to learn hard?

……………………………………………………

4. How do you feel if you get a bad mark?

……………………………………………………

C. WRITING

I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones. (1,5 m)

1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.

-> Nick wondered ..................................................................................................

2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.

-> Although ...........................................................................................................

3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)

- I am . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . Bana Hills.

II. Arrage the words in the correct order(1m)

1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/

2. final /have / can /to/ They/ harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/

3. of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/

4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
19
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Hi mọi người,đây là bài tập ôn của sách mới nhé

A. LANGUAGE CONTENT


I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect

II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.

A

less comfortable

B

comfortable

C

least comfortable

D

most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) … city of Japan, is one of the three (2) … cities in the world. (3) … 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) … Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) … place. It (6) … a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) … 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?

…………………………………………………….

2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?

……………………………………………………

3. Why do some tenagers try to learn hard?

……………………………………………………

4. How do you feel if you get a bad mark?

……………………………………………………

C. WRITING

I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones. (1,5 m)

1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.

-> Nick wondered ..................................................................................................

2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.

-> Although ...........................................................................................................

3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)

- I am . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . Bana Hills.

II. Arrage the words in the correct order(1m)

1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/

2. final /have / can /to/ They/ harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/

3. of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/

4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/

1. Trần Lê Quỳnh Anh - Nghệ An @tienganh220403@gmail.com
2. Lê Thuận An - Hưng Yên @Ann Lee
3. Mai Thị Phương Linh - Hải Phòng @Nhọ cute
4. Đỗ Thanh Tâm - Hà Nội @Scarlet Rosabella
5. Hồ Châu Thiên Thuận - Vĩnh Long @Thiên Thuận
6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phú Thọ @Anhnguyen252003
7. Trương Ngô Huyền Trâm - Hà Tĩnh @Huyentram2619
8. Nguyễn Trần Thành Đạt - Lâm Đồng @Ngọc Đạt
9. Lưu Thị Thanh Trúc - Hà Nội @Nữ Thần Mặt Trăng
10. Đỗ Minh Hòa - Khánh Hòa @hoaminzi2701@gmail.com
11. Lê Thị Minh Duyên - Nghệ An @nhokcute1002
12. Dương Ngọc Mai - Thái Nguyên @maithuy202@gmail.com
13. Đặng Phương Thanh - Hà Nội @bonechimte@gmail.com
14. Nguyễn Như Nam - Nghệ An @ngocsangnam12
15. Nguyễn Tấn Sương - Phú Yên @suongpro2k3
16. Nguyễn Tú Anh - Bắc Ninh @WindyTA
17. Phạm Thúy Hằng - Hà Nội @Phạm Thúy Hằng
18. Phạm Thị Bảo An - Nghệ An @tiểu thiên sứ
19. Nguyễn Thị Thảo - Nghệ An @Lý Dịch
20. Trần Kim Thi - Đắk Lắk @Trần Kim Thi
21. Lê Thị Lương Uyên - Nghệ An @Ocmaxcute
22. Nguyễn Thị Minh Phương - Hải Phòng @Tuệ Phương
23. Lê Nhật Hiền Nhi - Nghệ An @Hiền Còi
24. Đỗ Thùy Linh - Nam ĐỊnh @Một Nửa Của Sự Thật
25. Nguyễn Nga Hoàng - Bình Định @hoangnga2709
26. Nguyễn Hoàng Minh - Hà Nội @P L A N
27. Ngô Vân Anh - Nghệ An @angngo9c
28. Trần Diễm Quỳnh - Nghệ An @JinMin Young
29. Nguyễn Võ Hà Trang - Hà Tĩnh @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
30. Huỳnh Đức Nhật - Quảng Nam @nhat010105@gmail.com
31. Nguyễn Quang Trung - Hà Nội @Jotaro Kujo
32. Nguyễn Thị Trúc Vi - Bình Định @Vi Nguyen
33. Phạm Thị Hải Yến - Nam Định @shirona
34. Bùi Văn Mạnh - Thái Bình @Ven cơ
35. Sơn Trần Ngọc Anh - Nghệ An @Kar Kar
anh có thể cho em xin nghỉ phép từ bây giờ đến cuối tháng được không ? em đang chuẩn bị thi rồi sợ không có thời gian làm bài :)
 

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,924
1
9,868
924
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
A. LANGUAGE CONTENT

I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect
A k cho từ gạch chân nên e lm mò


II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.

A.less comfortable

B.comfortable

C.least comfortable

D.most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) largest city of Japan, is one of the three (2) busy cities in the world. (3) in 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) from Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) capital place. It (6) is a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) in 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?
They suffer from different kinds of pressures
2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?
No , there aren't
3. Why do some teenagers try to learn hard?
Because they do not want to disappoint their parents
4. How do you feel if you get a bad mark?
I am so sad
C. WRITING
I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones.
(1,5 m)
1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.
-> Nick wondered where he could get those traditional handicrafts
2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.
-> Although the weather was bad , we visited Tay Ho village.
3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)
- I am looking forward to the trip to Bana Hills.
II. Arrange the words in the correct order(1m)
1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/
Anna asked her mother whether she could have a new bicycle
2. final /have / can /to/ They / harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/
They have to try harder so that they pass the examination
3. of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/
Bat Trang is one of the most traditional craft village of Ha Noi
4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/
Why do they keep on talking about money all the time ?
Anh cố gắng cho đúng đề bài I nha
 

tienganh220403@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng hai 2016
363
320
121
19
Nghệ An
A. LANGUAGE CONTENT

I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect

II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.

A. less comfortable B. comfortable C. least comfortable D. most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) ..largest.. city of Japan, is one of the three (2) ..busy.. cities in the world. (3) ...In… 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) ...from… Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) ..capital.… place. It (6) ...is… a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) ...in… 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?

…………Teenagers have to suffer from different kinds of pressures………………………………………….

2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?

…………Yes, they are…………………………………………

3. Why do some tenagers try to learn hard?

……………Because they don't want to disappoint their parents………………………………………

4. How do you feel if you get a bad mark?

…………If I get a bad mark, I will feel bad and disappoited…………………………………………

C. WRITING

I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones. (1,5 m)

1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.

-> Nick wondered ......where he could get those traditional handicrafts............................................................................................

2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.

-> Although ......the weather was bad, we visited Tay Ho village.....................................................................................................

3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)

- I am . . . looking forward to the trip to. . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . Bana Hills.

II. Arrage the words in the correct order(1m)

1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/

=> Anna asked her mother whether she could have a new bicycle

2. final /have / can /to/ They/ harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/

=>They have to try harder so that they can pass the final examination

3.
of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/

=> Bat Trang is one of the most traditional craft villages of Ha Noi

4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/

=> Why do they keep on talking about money all the time?
 

Hiền Nhi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
727
910
164
19
Nghệ An
THPT Phan Đăng Lưu
I. Phonetics: Choose the word that has a different pronunciation ( 1m)

1. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

2. A. strip B. visual C. artistic D. remind

3. A. drum B. illustration C. earplug D. drugstore

4. A. pottery B. museum C. preserve D. effect

II. Choose the correct answer (1,5ms)

1. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying.

A. talk B. quit C. continue D. stop

2. After I found all the information I needed, I ________ the computer.

A. switched on B.turned off C. looked for D.put off

3. Life in the past was .............................. than it is now.
A. less comfortable B. comfortable C. least comfortable D. most comfortable

4. I couldn't sleep last night______the bar nearby played music so loudly.

A. although B. so that C. while D. because

5. Nam didn't know____to find more information about the course.

A. what B. why C. where D. while

6. She has been staying up late studying for the exam because she doesn’t want to disappoint her parents. That ‘s why she a bit tense now.

A. delighted B. left-out C. surprised D. stressed

B. READING

I.Read the passage and choose the correct words to fill in the blanks: 1,5ms

A FAMOUS PLACE.

largest / in / capital / from / busy / in / is

Tokyo, which is the (1) capital city of Japan, is one of the three (2) largest cities in the world. (3) From 12th century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people (4) in Kyoto moved to a city called Yedo, renamed it Tokyo, and made this city the capital of all Japan, which is still is. Today, Tokyo is a (5) busy place. It (6) is a center for business and education. It is also a center for religion. In addition Tokyo university, the beautiful grounds of the Imperial Palace, the famous Imperial Hotel built (9) in 1920 by a noted American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters, and eating places can be found in this capital.

II.Read the passage and answer the questions (1m)

TEENAGEER

Nowadays, teenagers suffer from different kinds of pressures, however a part of them is come from their parents. Particularly, several teenagers are trying their best to meet the expectation of their parents, because they do not want to disappoint their parents. While there are some parents do not expect their teenagers to do what they can hardly do. In my opinion, parents should be the ones who should make students feel relaxed. If they are frustrated or depressed with their bad grades, please don’t get angry with them and let’s put yourselves in your children’s shoes to understand how much stressful they are.

1. What do teenagers have to suffer?

Teenagers suffer from different kinds of pressures

2. Are all teenagers trying their best to meet the expectation of their parents?

Yes, they are
3. Why do some tenagers try to learn hard?

Because they don't want to disappoint their parents

4. How do you feel if you get a bad mark?

I will feel disappont and bored
C. WRITING

I. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones. (1,5 m)

1. "Where can I get those traditional handicrafts?" Nick wondered.

-> Nick wondered .where to get those traditional handicrafts

2. Despite the bad weather, we visited Tay Ho village.

-> Although The weather was bad, we visited Tay Ho village

3/I am thinking with pleasure about the trip to Bana Hills. (forward)

- I am .looking forward to the trip to. Bana Hills.

II. Arrage the words in the correct order(1m)

1. whether /new /Anna / have/ her / she / asked /could /bicycle./ mother/ a/
Anna asked her mother whether she could have a new bicycle.
2. final /have / can /to/ They/ harder / they /pass/ so the/ examination./ try/ that/
They have to try harder so that they can pass the final examination
3. of/ traditional /Bat Trang / one / the / villages/ is of Ha Noi./ most / craft/
Bat Trang is one of the most traditional craft villages of Ha Noi.
4. about /Why / they / on/ all/ talking / the/ do/ time?/ keep/ money/
Why do they keep on talking about money all the time?


 
Top Bottom