Toán [Lớp 10] Chứng minh vectơ

Cat Pusheen ► Ly ♫♪

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
173
113
136
20

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
a)
- Cm MG là đường trung bình của tam giác BIC
[tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} MG//IC\\ MG=\frac{1}{2}IC \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} AG//IC\\ AG=IC(doAG=2GM) \end{matrix}\right.[/tex]
=> AGCI là hình bình hành
png.latex

[tex]2\vec{AC}-\vec{AB}=3\vec{AI}\Leftrightarrow 2\vec{AG}+2\vec{GC}+\vec{BG}+\vec{GA}=3\vec{GC}\Leftrightarrow 2\vec{GC}+\vec{GI}+\vec{AG}\Leftrightarrow 3\vec{GC}=2\vec{GC}+\vec{AI}\Leftrightarrow 3\vec{GC}=3\vec{GC}[/tex] (đúng)
b)
[tex]\vec{AB}+\vec{AC}=3\vec{IC}\Leftrightarrow \vec{AG}+\vec{GB}+\vec{AG}+\vec{GC}=3\vec{IC}\Leftrightarrow 2\vec{AG}+2\vec{GM}=3\vec{IC}\Leftrightarrow 2\vec{AG}+\vec{AG}=3\vec{IC}\Leftrightarrow 3\vec{AG}=3\vec{IC}\Leftrightarrow \vec{AG}=\vec{IC}[/tex]
(do AGCI là hình bình hành)
c) Ta có
[tex]\left\{\begin{matrix} 3\vec{AI}=2\vec{AC}-\vec{AB}(theoa)\\ 2\vec{AM}=\vec{AB}+\vec{AC}(qthbh) \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} 6\vec{AI}=4\vec{AC}-2\vec{AB}\\ 6\vec{AM}=3\vec{AB}+3\vec{AC} \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\Rightarrow 6\vec{AI}-6\vec{AM}=4\vec{AC}-2\vec{AB}-3\vec{AB}-3\vec{AC} \Leftrightarrow 6\vec{MI}=\vec{AC}-5\vec{AB}[/tex]
 
Top Bottom