Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Global warming

Hien Dang

Mod tiếng Anh
Cu li diễn đàn
2 Tháng chín 2021
836
1
850
136
19
Nam Định
NEU
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1659620628766.png
1659620637247.png

Vocabulary
greenhouse gas: khí nhà kính
greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính
climate change: biến đổi khí hậu
emission: khí thải
carbon footprint: dấu chân carbon (lượng khí nhà kính thải ra)
ecological balance: cân bằng sinh thái
heat-related illness: bệnh liên quan đến nhiệt
heatwave: sóng nhiệt
temperature: nhiệt độ
drought: hạn hán
catastrophic (adj): thảm hoạ
atmosphere (n): khí quyển
ecosystem (n): hệ sinh thái
extreme weather: thời tiết khắc nghiệt
to pose a threat: gây ra mối đe doạ
to reduce/lower/offset emission: giảm khí thải
to implement solutions: thực hiện các giải pháp
 
 • Like
Reactions: Andrea Valerie

Hien Dang

Mod tiếng Anh
Cu li diễn đàn
2 Tháng chín 2021
836
1
850
136
19
Nam Định
NEU
1659620712581.png
Topic: What are the causes and effects of global warming?
Đề bài: Nguyên nhân và ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu

Chúng ta sẽ dựa trên outline của SGK để viết bài này
1. Introduction
In recent years, we have witnessed some dramatic changes in the climatic patterns of the Earth. Global warming has become a threat to the life of humans. This essay will discuss the causes of this environmental problem and its effects.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số thay đổi lớn trong đặc điểm khí hậu của trái đất. Nóng lên toàn cầu đã trở thành một mối đe dọa đối với cuộc sống của con người. Bài viết này sẽ bàn luận về vấn đề môi trường này và tác động của nó.

2. What global warming is and what causes it?
Global warming is the phenomenon of increasing air temperature near the Earth’s surface. The main causes of global warming are human activities. In particular, the utilization of fossil fuels in power plants and motor vehicles leads to an increase in carbon dioxide emissions. Such gas traps heat from the sun, which causes the global temperature to rise. Other activities contributing to global warming include deforestation and the use of chemicals in agriculture.
Nóng lên toàn cầu là hiện tượng nhiệt độ không khí gần bề mặt Trái đất tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu của nóng lên toàn cầu là từ hoạt động của con người. Cụ thể là việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch ở các nhà máy điện và xe cộ dẫn đến sự gia tăng khí thải CO2. Khí đó giữ nhiệt từ mặt trời, điều đó khiến cho nhiệt độ toàn cầu tăng. Các hoạt động khác góp phần gây ra nóng lên toàn cầu bao gồm phá rừng và việc sử dụng hoá chất trong nông nghiệp.

3. Effects of global warming
Global warming has serious consequences on the environment and human life. Rising temperature due to global warming can result in the melting of polar ice caps and rising sea levels. Additionally, global warming also leads to extreme weather patterns such as severe storms and heatwaves. That, in turn, causes heat-related illnesses and deaths.
Nóng lên toàn cầu có hậu quả nghiêm trọng với môi trường và cuộc sống của con người. Nhiệt độ tăng cao do nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến băng tan và mực nước biển dâng. Thêm vào đó, nóng lên toàn cầu cũng dẫn đến những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão mạnh và sóng nhiệt. Kết quả là điều đó gây ra các căn bệnh và các ca tử vong liên quan đến nhiệt.

4. Some possible solutions
In order to reduce global warming, some solutions as follows should be implemented. The first solution is to encourage the use of environmentally friendly sources of energy instead of fossil fuels. Another feasible solution is to enforce stricter policies and regulations to prevent illegal logging and lower emissions from industries. Besides, individuals should lead a greener lifestyle to limit their negative impact on the environment.
Để giảm nóng lên toàn cầu, một vài giải pháp như dưới đây nên được thực hiện. Giải pháp đầu tiên là khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường thay cho nhiên liệu hoá thạch. Một giải pháp khả thi nữa là ban hành các chính sách và quy định nghiêm ngặt hơn để phòng tránh khai thác gỗ trái phép và giảm thiểu khí thải từ các ngành công nghiệp. Ngoài ra, các cá nhân nên có lối sống xanh hơn để giảm tác động tiêu cực của họ lên môi trường.

5. Conclusion
In conclusion, global warming is a major threat to human life and the ecosystem. It is essential that both the government and individuals take steps to overcome this issue.

Tóm lại, nóng lên toàn cầu là một mối đe doạ lớn đối với cuộc sống con người và hệ sinh thái. Cả chính phủ và các cá nhân cần hành động để vượt qua vấn đề này.
 

Hien Dang

Mod tiếng Anh
Cu li diễn đàn
2 Tháng chín 2021
836
1
850
136
19
Nam Định
NEU
1659620850315.png
Topic: Some people say protecting the environment is the government’s responsibility, others believe individuals should be responsible for it. Discuss both views and give your opinion.
Đề bài: Một số người nói bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chính phủ, những người khác tin rằng các cá nhân nên chịu trách nhiệm về điều này. Bàn luận về cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Có thể triển khai theo những ý sau:

 • Government:
  • The government has more authority and power (Chính phủ có nhiều quyền lực và sức mạnh hơn) -> can impose new laws and policies (có thể áp dụng luật, chính sách mới)
  • Global environmental problems (global warming, climate change,...) needs cooperation of many countries (Các vấn đề môi trường toàn cầu cần sự hợp tác của nhiều nước)
  • To solve environmental problems, we need scientists to do research and modern labs, machines (để giải quyết vấn đề môi trường, chúng ta cần nhà khoa học làm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, máy móc hiện đại -> need a large amount of money (cần lượng tiền lớn)
 • Individuals:
  • Can still contribute by small actions: using public transport, recycling, planting trees,... (Vẫn có thể đóng góp bằng những hành động nhỏ: dùng phương tiện công cộng, tái chế, trồng cây,...)
  • If individuals don’t follow the regulation of the government, the regulation will not be effective. (Nếu cá nhân không làm theo quy định của chính phủ, quy định sẽ không hiệu quả)
-> Opinion: Protecting the environment is both the government and individuals’ responsibility
 
 • Like
Reactions: Andrea Valerie
Top Bottom