Hoàn thành các câu sau ở dạng thì quá khứ

Top Bottom