Hóa [Hóa 8]•..¤Chuyên đề:Pha chế dung dịch¤..•

Thảo luận trong 'Dung dịch' bắt đầu bởi binbon249, 11 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 23,022

 1. mọi người xem bài này đi nhé , bài này cũng rất lạ , theo mình thi đề sai
   
 2. Giai
  theo bai ta co[TEX]n_(H_2)=\frac{4,48}{22,4}=0,2mol[/TEX]
  goi so mol cua Mg va Fe lan luot la x va y
  PTHH:
  [TEX]Mg+2HCl--->MgCl_2+H_2[/TEX](1)
  [TEX]Fe+2HCl--->FeCl_2+H_2[/TEX](2)
  24x+56y=8
  x+y=0,2
  giai ra ta duoc
  x=0,1 y=0,1
  \Rightarrow[TEX]m_(Mg)=0,1*24=2,4g[/TEX]
  [TEX]m_(Fe)=0,1*56=5,6g[/TEX]
  \Rightarrow%Mg=[TEX]\frac{2,4}{8}*100%=30%[/TEX]
  %Fe=100%-30%=70%
  n_(HCl)=0,1*2=0,2mol
  100ml=0,1l
  CM=[TEX]\frac{0,2}{0,1}=2M[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng năm 2012
 3. phần cuối bạn nhầm rồi kia
  nHCl = 0.4(mol) chứ
  CM_HCl=0.4/0.1=4M
   
 4. ak dung roi minh sai that n HCl o ca hai PT co ma thanks ban nhiu nha
   
 5. cobedagyeu

  cobedagyeu Guest

  Mọi người giúp mình bài này nhé:
  Cần hòa tan bao nhiêu gam K vào 70.6g nước để đc dung dịch KOH 14% ?
   
 6. nK=x; PT: 2K+2H2O>2KOH +H2
  =>nK=nKOH=x mol; nH2=x/2 mol
  =>mdd= 39.x+70.6-x/2;
  ta có: 56x/(39x+70.6+x/2)=0.14
  giải pt trên đc x~0.2=>mK=7.8g
   
 7. ltvien

  ltvien Guest

  bài cũng hay đấy . .
   
 8. Mình vừa thi chuyển lớp, có bài liên quan đến pha chế dung dịch sau nhờ các bạn làm hộ:

  Trong 800ml của một dung dịch có chứa 11,2 gam KOH.
  a) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch này.
  b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch KOH 0.1M.
   
 9. suabeovip

  suabeovip Guest

  trộn dung dịch A chứa KOH và dung dịch B chứa Ba(OH)2 theo tỉ lệ thể tích 1:1 được dung dịch C. Để chung hoà hết 400ml dung dịch C cần dùng 140ml dung dịch H2SO4 2M . Sau phản ứng đc 37,28g BaSO4 kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch A và B biết các phản ứng xảy ra
  2KOH+ H2SO4---> K2SO4+2H2O
  Ba(OH)2 +H2SO4 ----> BaSO4 + 2H2O
   
 10. nkoccatinh

  nkoccatinh Guest

  n_SO_3=12:80=0,15(mol)
  n_Na_2O=0,2
  pthh: SO_3 +H2O ==> H_2SO_4
  0,15 0,15 mol
  A
  Na_2O +H_2_O==> 2NaOH
  0,2 0.4
  B
  H2SO4+2NaOH -==>Na2SO4+H2O
  số mọ bài cho 0,15 0.4 C
  số mol pư: 0,15 0,3 0,15
  số mol sau pư 0 0,1 0,15
  mA =0,15 x98=14,7
  mB ,mC tương tự
   
 11. nkoccatinh

  nkoccatinh Guest

  n_SO_3=12:80=0,15(mol)
  n_Na_2O=0,2
  pthh: SO_3 +H2O ==> H_2SO_4
  0,15 0,15 mol
  A
  Na_2O +H_2_O==> 2NaOH
  0,2 0.4
  B
  H2SO4+2NaOH -==>Na2SO4+H2O
  số mọ bài cho 0,15 0.4 C
  số mol pư: 0,15 0,3 0,15
  số mol sau pư 0 0,1 0,15
  mA =0,15 x98=14,7
  mB ,mC tương tự
   
 12. nkoccatinh

  nkoccatinh Guest

  tra loi

  n_SO_3=12:80=0,15(mol)
  n_Na_2O=0,2
  pthh: SO_3 +H2O ==> H_2SO_4
  0,15 0,15 mol
  A
  Na_2O +H_2_O==> 2NaOH
  0,2 0.4
  B
  H2SO4+2NaOH -==>Na2SO4+H2O
  số mọ bài cho 0,15 0.4 C
  số mol pư: 0,15 0,3 0,15
  số mol sau pư 0 0,1 0,15
  mA =0,15 x98=14,7
  mB ,mC tương tự
   
 13. nkoccatinh

  nkoccatinh Guest

  cho X VÀ Y LÀ HAI Đ HCL CÓ NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU .NẾU TRỘN V1 LÍT ĐX VỚI V2 LÍT Đ Y CHO TÁC DUNG VOI HỖN HỢP KIM LOẠI Mg Al Cu thấy vừa đủ hoà tan các kim loại hoạt đông và thu được 358,4 ml khí H2(đktc) .õihoas phần kim loại không hoà tan rồi hoà tan õit thu dc coi H2SO4 thì cũng cần dùng một lượng giống như trên . biét V1 +V2 = 56ml . nồng độ M của Y lớn gấp 2 lần của X và (1/6)V1 lit X hoà tan vừa hết 1/2 lượng Al của hỗn hợp.
  a , viết các PTHH và tính C% của hỗn hợp kim loại
  b, tính mồng độ mol của X vaf Y .giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
   
 14. tranbatin

  tranbatin Guest

  SO3+H2O->H2SO4(axit sunfuric)
  NA2O+H2O->2NAOH(naatrihidroxit)
  H2SO4+2NAOH->NA2SO4+2H2O(natri sunfat)
  nSO3=12:80=0,15mol
  nH2SO4=nSO3=0,15mol
  =>mH2SO4=0,15.98=14,7g
  nNA2O=12,4:62=0,2mol
  =>NAOH=nNA2O=0,2mol
  =>mNAOH=0,2.40=8g
  lập tỉ lệ: 0,15:1 > 0,2:2
  =>sau phản ứng,H2SO4 hết,NAOH dư
  =>tính số mol NA2SO4 dựa vào số mol H2SO4
  =>nNA2SO4=nH2SO4=0,15mol
  =>mNA2SO4=0,15.142=21,3
   
 15. tranbatin

  tranbatin Guest

  SO3+H2O->H2SO4(axit sunfuric)
  NA2O+H2O->2NAOH(naatrihidroxit)
  H2SO4+2NAOH->NA2SO4+2H2O(natri sunfat)
  nSO3=12:80=0,15mol
  nH2SO4=nSO3=0,15mol
  =>mH2SO4=0,15.98=14,7g
  nNA2O=12,4:62=0,2mol
  =>NAOH=nNA2O=0,2mol
  =>mNAOH=0,2.40=8g
  lập tỉ lệ: 0,15:1 > 0,2:2
  =>sau phản ứng,H2SO4 hết,NAOH dư
  =>tính số mol NA2SO4 dựa vào số mol H2SO4
  =>nNA2SO4=nH2SO4=0,15mol
  =>mNA2SO4=0,15.142=21,3
   
 16. httnha

  httnha Guest

  n [TEX]Na_2CO_3 [/TEX]=n [TEX]Na_2CO_3.10H_2O [/TEX] =[tex]\frac{m}{\ M}[/tex]=[tex]{\frac{5,72}{\ 286}[/tex]=0,02(mol)
  m [TEX]Na_2CO_3. [/TEX]=n*M=0,02*106=2,12(g)
  m [TEX]H_2O [/TEX]=D*V=1*44,28=44,28(g)
  mdd=5,72+44,28=50
  C%=[tex]\frac{2,12}{\50}*100[/tex]=4,24%
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2014
 17. httnha

  httnha Guest

  n HCl(1)=[tex]\mathrm{CM}*Vdd[/tex]=4*2=8(mol)
  n HCl(2)=[tex]\mathrm{CM}*Vdd[/tex]=0,5*1=0,5(mol)
  n HCl sau khi trộn=8+0,5=8,5(mol)
  Vdd HCl sau khi trộn=2+1=3(l)
  [tex]\mathrm{CM}[/tex]=[tex]{\frac{8,5}{\ 3}[/tex]=2,833(M)
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2014
 18. httnha

  httnha Guest

  Giả sử có 1 l dung dịch [​IMG] 98%
  1 l=1000 ml
  mdd=D*V=1,84*1000=1840(g)
  m [TEX]H_2SO_4[/TEX] =[tex]\frac{1840*98}{\100}[/tex]=1803,2(g)
  n [TEX]H_2SO_4[/TEX] = [tex]\frac{1803,2}{\98}[/tex]=18,4(mol)
  CM=[tex]\frac{18,4}{\1}[/tex]=18,4(M)
  n [TEX]H_2SO_4[/TEX] lúc sau = CM*Vdd=4*5=20(mol)
  m [TEX]H_2SO_4[/TEX] lúc sau = n*M=20*98=1960(g)
  m dd= [tex]\frac{1960*100}{\ 98}[/tex]=2000(g)
  Vdd=[tex]\frac{2000}{\1,84}[/tex]=1087(ml)=1,087(l)
   
 19. httnha

  httnha Guest

  a)Gọi a-n Fe
  b-n Mg
  56*a+24*b=8(g) (1)
  n H_2=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)
  Fe +\frac 2HCl \to FeCl_2\uparrow + H_2
  a mol \rightarrow \ a mol
  Mg +\frac 2HCl \to MgCl_2\uparrow + H_2
  b mol \rightarrow \ b mol
  Ta có : a+b=0,2 (2)
  (1),(2) \Rightarrow \[TEX]\left{\begin{a=0,1}\\{b=0,1} [/TEX]
  m Fe=n*M=0,1*56=5,6(g)
  m Mg=n*M=0,1*24=2,4(g)
  %m Fe=[tex]\frac{5,6}{8} *100[/tex]=70%
  %mMg=100%-70%=30%
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2014
 20. nhoc_surita

  nhoc_surita Guest

  Đề bài,giải thử nhá

  Bài 1: Cần hoà tan bao nhiêu gam $K_2O$ vào 70,6 gam $H_2O$ để có đc dd KOH 14% ,biết có PƯ :
  $K_2O$ + $H_2O$ ----------------->2KOH
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->