[Hoá 12]cacohidrat

M

maths.dang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho xenlulozo pư với anhidric axetic thu được 9,84 g este và 4,8 g axit axetic . Công thức phân tử của este là :

A. [TEX][C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3OH]_n[/TEX]

B. [TEX][C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n[/TEX]

C. [TEX][C_6H_7O_2(OOCCH_3)(OH)_2]_n[/TEX]

D. [TEX][C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n[/TEX] VÀ [TEX][C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
M

maths.dang

giúp mình gấp

đun nóng dd chứa 3,42 g saccarozo với dd axit sunfuric loãng thu được dd X . kiềm hóa dd X bằng NaOH rồi cho pư hoàn toàn với [TEX]Cu(OH)_2[/TEX] dư thu được 1,44g kết tủa màu đỏ gạch và dd Y . axit hóa dd Y bằng dd axit sunfuric loãng rồi đun nóng cho đến hết saccarozo thì đem trung hòa lượng dư dung dịch NaOH loãng ta được dung dịch Z . Tính khối lượng Ag sinh ra khi cho dd Z pư với dd [TEX]AgNO_3[/TEX] / [TEX]NH_3[/TEX]
 
P

phamthimai146

cho xenlulozo pư với anhidric axetic thu được 9,84 g este và 4,8 g axit axetic . Công thức phân tử của este là :
A. [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3OH]_n
B. [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n
C. [C_6H_7O_2(OOCCH_3)(OH)_2]_n
D. [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_3]_n VÀ [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n
$C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nx (CH_3CO)_2O -----> [C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OOC-CH_3)_x]_n + nx CH_3COOH$
------------------------------------------------------------------------------------------a--------------------------------------anx

số mol axit: anx = 4.8/60 = 0.08
Phân tử lượng este = 162n + 42nx = 9,84/a = 123nx ===> x = 2
$[C_6H_7O_2(OH)(OOC-CH_3)_2]_n$ ====> Câu B
 
S

smileandhappy1995

đun nóng dd chứa 3,42 g saccarozo với dd axit sunfuric loãng thu được dd X . kiềm hóa dd X bằng NaOH rồi cho pư hoàn toàn với [TEX]Cu(OH)_2[/TEX] dư thu được 1,44g kết tủa màu đỏ gạch và dd Y . axit hóa dd Y bằng dd axit sunfuric loãng rồi đun nóng cho đến hết saccarozo thì đem trung hòa lượng dư dung dịch NaOH loãng ta được dung dịch Z . Tính khối lượng Ag sinh ra khi cho dd Z pư với dd [TEX]AgNO_3[/TEX] / [TEX]NH_3[/TEX]

ta có:$ n_{C_{12}H_{22}O_{11}}$=0,01 mol ; $n_{Cu_2O}$=0,01mol
$C_{12}H_{22}O_{11}$---> 2$Cu_2O$
0,005......................0,01
\Rightarrow$n_{C_{12}H_{22}O_{11}}$dư=0,005mol
$C_{12}H_{22}O_{11}$-->$ 2C_6H_{12}O_6$--> 4Ag
0,005......................................0,02
=> $m_{Ag}=0,02.108=2,16g$
 
Top Bottom