[Hóa 11] Vấn đề về Nitơ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi giotbuonkhongten, 1 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 37,886

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  - Sẽ có 3 dạng bài cần làm:
  1. Muối NO3-
  2. Bài tập về HNO3
  3. Bài tập khí (N2)
  Tóm tắt lthuýêt:
  0o_AXIT NITRIC_o0
  Số oxi hóa: +5
  Hóa trị: 4
  I. Tính chất vật lý: chất lỏng, bốc khói mạnh trong không khí, kém bền --> to sôi --> phân hủy.
  HNO3 --> 2NO2 + O2 + H2O
  - Lâu có màu vàng
  II. Tính chất hóa học.
  1. Tính axit mạnh:
  • Chất điện ly mạnh: H+ & NO3-
  • Các pư của axit với bazơ (pư trung hòa).
  • Oxit, hiđroxit, muối có gốc axit thì số oxh cao nhất.
  Vd: FeO Fe2O3
  Fe(OH)2 Fe(OH)3
  Na2SO3 Na2SO4
  --> Lưu ý: tác dụng với kim loại không giải phóng H2.
  0o_NH3 & MUỐI AMONI_o0
  - Khả năng tạo phức
  + AgCl ko tan trong H2O
  + Zn(OH)2 lưỡng tính, tan trong kiềm
  + Cu(OH)2 bazơ không tan
  --> Cả 3 đều phải tan trong dd NH3, ko do tính khử, tính bazơ của NH3.
  --> Gthích:
  • Ag+, Zn2+, Cu2+: kim loại nhóm B.
  • Cặp e tự do NH3
  AgCl + NH3 --> [Ag(NH4)2]Cl
  Zn(OH)2 + NH3 --> [Zn(NH4)4](OH)2
  Cu(OH)2 + NH3 --> [Cu(NH4)4](OH)2
  --> Áp dụng nhận biết: AlCl3, ZnCl2 dùng NH3
  Al+3 + NH3 + H2O --> Al(OH)3
  Zn+2 + NH3 + H2O --> Zn(OH)2 +(NH3 dư)-->[Zn(NO3)4](OH)2
  • NH3 + Cl2
  NH3 + Cl2 --> N2 + HCl
  NH3 (dư) --> sản phẩm khói trắng
  NH3 + HCl --> NH4Cl

  - Sau đây là cách giải bài tập HNO3_của các anh chị để lại, rất hay :)
  Nhớ mấy cái này là làm bài rất nhanh :)
  Bài tập về vần khí N2( cập nhật sau)
  Chém nào :x
  Đơn giản đến khó nghen :)
  1) Vieát phaûn öùng chöùng minh
  a) NO2 laø moät chaát khöû.
  b) NO2 laø chaát oxihoùa
  c) NH3 taùc duïng vôùi Cl2, xuaát hieän khoùi traéng..
  d) N2 laø chaát khöû, N2 laø chaát oâxihoùa.
  e) NH3 laø moät chaát khöû hay chaát oxihoùa khi taùc duïng vôùi O2 (2pt), Cl2, CuO? Taïi sao?
  f) Khi nhieät phaân NaNO3, Cu(NO3)2 vaø AgNO3 coù gì gioáng vaø khaùc nhau?
  2. a) HNO3--> H2SO4--> NH4HSO4--> (NH4)2SO4--> NH4NO3--> NH3--> NO --> NO2--> HNO3 --> NaNO3--> HNO3
  3.
  Nhaän bieát (phaân bieät)
  NH4NO3, (NH4)2CO3, (NH4)2S, (NH4)2SO4. NaNO3, Na2SO4, Na2S, HNO3, H2SO4, NaOH.

  4. Moät löôïng 13,5 gam nhoâm taùc duïng vöøa ñuû vôùi 2,2 lít dung dòch HNO3, sau phaûn öùng thu ñöôïc moät hoãn hôïp hai khí NO vaø N2O (coù tyû khoái vôùi H2 laø 19,2).
  a) Tính soá mol moãi khí taïo thaønh.
  b) Tính noàng ñoä mol/l cuûa HNO3 ban ñaàu
  c) Cuøng löôïng HNO3 treân vaø dung dòch H2SO4 loaõng dö thì hoøa tan ñöôïc toái ña bao nhieâu gam Cu.

  5. Cho hoãn hôïp N2 vaø H2 vaøo bình phaûn öùng coù nhieät ñoä khoâng ñoåi. Sau moät thôøi gian phaûn öùng thì aùp suaát trong bình giaûm 5%. Tính %V cuûa N2 vaø H2 luùc ñaàu, bieát N2 ñaõ phaûn öùng 10%.
  6. Cho 5,376 g Cu taùc duïng vôùi 400 ml dung dòch HNO3 thu ñöôïc dung dòch A vaø 1344 ml hoãn hôïp hai khí NO vaø NO2 (ñkc). Ñeå trung hoøa axit dö caàn 215 ml dung dòch Ba(OH)2 0,4 M.
  a) Tính % theå tích hoãn hôïp khí NO vaø NO2.
  b) Tính tyû khoái hoãn hôïp khí naøy ñoái vôùi khoâng khí.
  c) Tính noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch HNO3 ban ñaàu.

   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2010
 2. tvxq289

  tvxq289 Guest

  Bài 4
  Goij số mol No là a mol
  số mol N2O là b mol
  [TEX]\frac{a}{b}=\frac{2}{3}(1)[/TEX]
  Bảo toàn e
  [TEX]3nAl=3a+8b=1.5(2)[/TEX]
  Giải [TEX](1)(2)=>a=0.1;b=0.15[/TEX]
  [TEX]nHNO3=1.5+0.1+0.15.2=1.9 mol[/TEX]
  b.[TEX]=> CM=\frac{1.9}{2.2}=[/TEX]
  c. Mình nghĩ nó phải cho ra khí gì để viết pt ion chứ nhỉ
  5.[TEX]N2 + 3H2--->2NH3[/TEX]
  BĐ [TEX]a----b[/TEX]
  Pu [TEX]0.1a-->0.3a-->0.2a[/TEX]
  Sau [TEX]0.9a-->b-0.3a->0.2a[/TEX]
  Có[TEX]\frac{p_1}{p_2}=\frac{n_1}{n_2}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \frac{a+b}{0.8a+b}=\frac{100}{95}[/TEX]
  tính a theo b ra % ^^
  6. Gọi số mol NO là amol
  N02 là b mol
  [TEX]a+b=0.06(1)[/TEX]
  [TEX]BTe :3a+b=2.0,084(2)[/TEX]
  [TEX]=> a=0.054; b=6.10^{-3}[/TEX]
  Tỷ khối so với không khí [TEX]\frac{\frac{0.054.30+6.10^{-3}.46}{0.06}}{29}=1.1[/TEX]
  [TEX]H^{+}+ OH- ----> H_2O[/TEX]
  0.172<---0.172
  => tổng số mol [TEX]HNO3=0.172 + 2.0,084+0.054+6.10^{-3}[/TEX]
  [TEX]=0.4 mol[/TEX]
  => CM
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2010
 3. zzthaemzz

  zzthaemzz Guest

  giotbuonkhongten viết nhầm kìa Ag(NH3)2 chứ không phải Ag(NO3)2
  cả Cu và Zn cũng thế...
   
 4. meoxinhtuoi

  meoxinhtuoi Guest

  Ui ui, sửa lại phức đi kìa.....lựợm đâu ra mấy cái mẹo hay nhỉ:khi (60):
  Mọi người chén xong đống bài tập rồi ak....
  Thôi thì làm câu f góp vui nhểy: Cu(NO3)2->CuO+NO2
  NaNO3->NaNO2+O2
  AgNO3->Ag+NO2+O2
  P/s: câu C bài 4, mình nghĩ có H2SO4 loãng k thì cũng vậy vì Cu k tác dụng H2SO4 loãng mà
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2010
 5. tvxq289

  tvxq289 Guest

  Nó t/d với [TEX]H^{+} + NO3^{-}[/TEX] ( H+ ở H2SO4 và HNO3 )
  Nhưng mình ko biết ra khí gì........
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2010
 6. Ra NO bạn à, các pt vs Cu ra NO ( Ag cũng thế).

  Cu còn tdụng vs H+/NO3- nên mới có H2SO4 loãng :)

  3Cu + 8H+ + 2NO3- -->3 Cu2+ + 2NO + 4H2O

  Sai rồi :)
  Cu(NO3)2->CuO+NO2 + O2
  Sau Cu mới ra sp thế :)
  Ko ai làm lý thuyết hả =((


   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2010
 7. 1) Vieát phaûn öùng chöùng minh
  a) NO2 laø moät chaát khöû.

  4NO2+2H2O+O2----------->4HNO3

  b) NO2 laø chaát oxihoùa

  2NO2+2NaOH ---->NaNO3+NaNO2+H2O

  c) NH3 taùc duïng vôùi Cl2, xuaát hieän khoùi traéng..

  2NH3(k)+3Cl2(k)----------->N2(K)+6HCl(k)

  HCl(k)+NH3(k)------------>NH4Cl(r)

  d) N2 laø chaát khöû, N2 laø chaát oâxihoùa.

  oxi hóa khi tác dụng với kim loại và H2

  N2+3H2-------->2NH3

  N2+6Li ----------->2Li3N

  tính khử
  N2+O2----->2NO
   
 8. ken73n

  ken73n Guest

  Nhận tiện đây cho em hỏi tý @};-
  -tại sao lại viết là :" kl nhóm B " thì nt ạ (ý em là kl nhóm B thì như thế nào )
  -Tạo phức khi có AO trống (và do cặp e tự do NH3)
  Anh cho em 2 VD : Zn2+ , Ag+ , Cu2+ , Cu+ đc ko ạ , em ko hiểu tại sao lại nói là AO trống .

  Đều là 2 chất lưỡng tính , sao Zn đc mà Al ko đc ạ ?
  E cảm ơn .
  P.s: câu hỏi 1 hơi lủng củng , nhưng em cũng ko biết diễn tả ý em ntn cả.:D
   
 9. Cái này học từ hè năm ngoái, nhớ sơ sơ thoai à.
  - Ion phức tạo thành nhờ lkết cho nhận giữa các cặp electron N trong NH3 vs obitan trống trong ion Cu2+, Ag+,...
  - Nói rõ hơn về kim lọai thì đợi anh học xong hóa 12. Nhưng có thể nói sơ sơ: Các ion nhóm b có AO-d vì vậy chúng có thể dễ dàng tạo liên kết phối trí. Al không có AO-d nên không thể tạo phối trí.
  - Cái phần này ko nhầm là lớp 10, phần lai hóa. Nghĩa là kim loại nhóm B có d trống.
  - 2 ví dụ của e anh ko hiểu, lục lại lớp 10 thì quá ngại. Mà nói thật, phần lai hóa này chỉ cần hiểu ở mức phổ thông, hiểu sâu thì rất khó. Lời khuyên chân thành - Cái câu này ghi ra chỉ để chú ý: Việc tạo phức ko liên quan đến tính bazơ của NH3.
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2010


 10. Câu 4 : Cho 200 ml gồm HNO3 0,5M và H2SO4 0,25M tác dụng với Cu dư được V lit NO ở (đktc) cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan . V và m có giá trị lần lượt là :
  A.2,24; 12,7 B.1,12 ; 10,8 C.1,12 ; 12,4 D.1,12 ; 12,7
  Câu 5 : Cho 0,96 gam Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,08M và H2SO4 0,2M sinh ra V (lit ) một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A . V có giá trị là :
  A. 0,1702 lit B. 0,3584 lit C. 0,448 lit D. 0,336 lit
  Câu 6 : Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại , làm nguội rồi đem cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam . Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là :
  A.0,5 gam B.0,49 gam C.9,4 gam D.0,94 gam
  7. Nung nóng hỗn hợp 27,3 gam hỗn hợp NaNO3 , Cu(NO3)2 . Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào 89,2 ml nước thì còn dư 1,12 lít khí đktc không bị hấp thụ . Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu
  8. Cho bột Cu dư vào V1 lít dung dịch HNO3 4M và vào V2 lít dung dịch HNO3 3M và H2SO4 1M . NO là khí duy nhất thoát ra . Xác định mối quan hệ giữa V1 và V2 biết rằng khí thoát ra ở hai thí nghiệm là như nhau .
   
 11. tvxq289

  tvxq289 Guest

  4. [TEX]nH+=0.2 mol[/TEX]
  [TEX]nNO3-=0.1 mol[/TEX]
  [TEX]nSo42-=0.05(mol)[/TEX]
  3Cu+8 H+ +2 NO3- -----> 3Cu2+ + 2NO +4H20
  ........0.2------0.05--------->0.075---->0.05
  [TEX]=> m=0,075.64+0,05.62+0,05.96=12.7(g)[/TEX]
  (Nhưng mình ko hiểu lắm Cu ko t/d với H2SO4 mà vẫn có SO42- trong dung dịch nhỉ)
  [TEX]V=0.05.22.4=1.12l[/TEX]
  5.
  [TEX]nCu=0.015 mol[/TEX]
  [TEX]nNO3-=8.10^{-3} mol[/TEX]
  [TEX]nH+=0.4mol[/TEX]
  3Cu + 8 H+ +2 NO3- -----> 3Cu2+ + 2NO +4H20
  .......................8.10^-3--------------->8.10^-3
  [TEX]V=8,10^{-3}.22,4= 0.1792[/TEX]
  6. Cu(NO3)2 -----> CuO+ 2NO2 +1/2O2
  a--------------------------->2a--->0.5a
  [TEX]2a.46+0.5a.32=0.54[/TEX]
  [TEX]=>a=5.10^{-3}=>m=0.94g[/TEX]
  7.H20 dư => Khí thoát ra chính là O2 do NaNo3 nhiệt phân
  H2O thiếu tính kiểu gì nhỉ
  8.
  [TEX]G/s V2=1(l)[/TEX]
  3Cu+8HNo3----->3Cu(No3)2 +2NO+4H2O
  ......4V1------------------------->V1
  [TEX]nH+ =3+2=5[/TEX]
  3Cu+8H+ + 2NO3- ----> 3Cu2+ 2NO + 4 H2O
  ........5-------------------------------->1.25
  [TEX]=>V1=1.25[/TEX]

  [TEX]=> V1/V2=1.25[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2010
 12. mình cũng đang học đến chương nitơ nè :D! học đên' phần muối amoni rồi!
  tiện thể cho mình hỏi bài 4 sgk hoa' nâng cao 11 trang 36 luôn hic khó ko hiểu luôn!!!
  .. Tại sao trog các hơp chất nitơ chỉ có hoá trị tối đa là 4 trog khi đối vs các nguyên tố còn lại hoá trị tối đa của chúng lại la 5????? help vs thank you mọi người nhiều !!! arigato gozaimasu!!!
   
 13. 1 .Cho 0,03 mol Al vµ 0,05 mol Fe t¸c dông víi 200 ml dung dÞch Y chøa AgNO3 vµ Cu(NO3)2 . Sau khi ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn thu ®­îc 8,12 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i vµ dung dÞch B . Cho hçn hîp kim lo¹i nµy t¸c dông víi HCl d­ thu ®­îc 0,03 mol H2 . TÝnh CM cña c¸c muèi trong Y.

  2. Mét hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A vµ B (®Òu cã hãa trÞ II, MA MB) cã khèi l­îng lµ 9,7 gam. Hçn hîp X tan hÕt trong 200 ml dung dÞch Y chøa H2SO4 12M vµ HNO3 2M t¹o ra 2,688 lÝt hçn hîp khÝ Z gåm 2 khÝ SO2 vµ NO cã tØ khèi ®èi víi H2 b»ng 23,5. H•y x¸c ®Þnh hai kim lo¹i A vµ B.

  3).. Hoµ tan hÕt 4,4312 (g) gåm Mg vµ Al trong HNO3 lo¶ng thu ®­îc dung dÞch A vµ 1,568 lÝt khÝ hçn hîp 2 khÝ kh«ng mµu cã khèi l­îng 2,59 gam. Trong ®ã cã 1 khÝ ho¸ n©u ngoµi kh«ng khÝ .
  a. TÝnh % vÒ khèi l­îng cña mçi kim lo¹i.
  b. TÝnh sè mol HNO3 ph¶n øng
  c. Khi c« canh dung dÞch A thu ®­îc bao nhiªu gam muèi khan
   
 14. tvxq289

  tvxq289 Guest

  Sao đề bài mình ko đọc đc nhỉ nhìn như chữ la tinh >"<:-SS:-SS
  Đọc đc mỗi bài 1
  bai1:3 kim loai Fe dư,Cu(y)mol và Ag(x) mol
  nH2=nFe dư=0.03 mol
  => nFe phản ứng =0.02 mol
  Bảo toàn e
  [TEX]3nAl+2nFe=x+2y \Leftrightarrow x+2y=0.13[/TEX]
  [TEX]108x+64y+0,03.56=8.12 (2)[/TEX]
  Giải =>[TEX] x=0.03;y=0.05[/TEX]
  [TEX]=> nAgNo3=0.03[/TEX]
  [TEX]nCu(No3)=0.05[/TEX]
  [TEX]=> CMAgNO3=0.15M[/TEX]
  [TEX]CMCu(NO3)2=0.25M[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2010
 15. Đừgn quên còn phản ứng này
  4NO2 + O2 + 2H2O--> 4HNO3

  .

  Tham khảo
  ở đây
  Câu 13. Cho 1,92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.
  Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).
  A. 3,584lít B. 0,3584lít C. 35,84lít D. 358,4lít


  Câu 14. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO30,8M và
  H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).
  Giá trị của V là

  A. 0,746. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,792.


  15.
  Hòa tan một mẫu hợp kim Ba-Na ( với tỉ lệ số mol nBa :nNa =1:1) vào nước thì thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (ở đktc)
  a) cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hòa 1/10 dung dịch A?
  b) Cho 56ml CO2 (đktc) hấp thụ hết 1/10 dd A .Tính khối lượng kết tủa tạo thành .
  c)Thêm m gam NaOH vào 1/10 dung dịch A ta được dung dịch B .Cho dd B tác dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2 M được kết tủa C.Tính m để cho lượng kết tủa C là lớn nhất ,bé nhất
  Tính khối lượng kết tủa lớn nhất ,nhỏ nhất

  Câu 16. Cho 11,28 gam hỗn hợp A gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch B gồm HNO3 1M và H2SO4 0,2M thu được khí NO duy nhất và dung dịch C chứa m gam chất tan. Giá trị của m là
  A. 19,34. B. 15,12. C. 23,18. D. 27,52.

  Câu 1. 7 Hỗn hợp A gồm Al, Fe ,Mg .Cho 15,5 gam hỗn hợp A vào 1 lít dd HNO3 2M .Sau phản ứng thu được dd B và 8,96 lít NO duy nhất (đktc) và không tạo muối NH4NO3
  Mặt khác cho 0,05 mol A vào 500 ml dd H2SO4 0,5 M thu được ddC .Cho dd C tác dụng với ddNaOH dư thu được kết tủa .Lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu đượ 2 gam chất rắn
  a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A
  b) Tính thể tích dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,2 M và NaOH 0,1 M cần cho vào dd B để thu được lượng kết tủa là lớn nhất ? là nhỏ nhất ?
  c)Tính nồng độ của các ion trong dd C
   
 16. nHNO3 = 0.08 -> nCu = 0.03 -> Cu dư
  [FONT=&quot]4HN03 + 3e = 3NO3- + NO + 2H20
  ..0.08............................0.02
  -> Vno = 0.02x22.4 = 0.448l
  -> B

  [/FONT]
    17. 3Cu + 8H + 2 NO3 ==>3Cu + 2NO + 4H2O


  nCu=0.05
  nH+ =0.12
  ==>nNO=0.12x2/8=0.03mol
  ==>V=0.672 ===> C
   
 18. Câu 13. Cho 1,92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.
  Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).
  A. 3,584lít B. 0,3584lít C. 35,84lít D. 358,4lít

  3Cu + 8H + 2NO3 ==> 3Cu + 2NO + 4H2O


  nCu=0.03mol
  nH=0.08mol
  nNO3=0.016mol
  =======> nNO=0.016mol =======>VNO=0.3584(l)
  =======>B

   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2010
 19. tvxq289

  tvxq289 Guest

  Viết pt
  thấy nOH-=2nH2=0.6mol
  1/10 dung dich => nOH-=0.06mol
  H+ + OH- ---->H20
  0.06<-0.06
  =>CMHCL=0.06/0.1=0.6(l)
  b.nCo2=2,5.10^-3
  OH- dư
  CO2 + 2OH- ----> CO32-
  2.5.10^-3-------->2,5.10^-3
  Ba2+ + CO32- ----> BaCO3
  ...........2.5.10^-3->2.5.10^-3
  m Kết tủa=2,5.10^-3.197=0.4925g
  c.Thêm m g NaOh=> nOH-=m/40+0.06
  nAL3+=0.04
  Al3+ + 3OH- ----> Al(OH)3
  0.04---m/40+0.06->0.04
  Dể kết tủa mã => 0.04.3=m/40 + 0.06
  =>m=2,4g
  Để kết tủa min
  Al(OH)3+NaOH----> NaAlO2 + 2 H2O
  0.04---->0.04------>0.04
  m=2.4+0.04.40=4g
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2010
 20. Dạng mới :x:x

  Bài tập dạng này cũng khá hay về cách giải :)

  18. cho hh khí A (N2, H2) có tỉ khối so với H2 là 4.5, sau đó cung cấp một số điều kiện để phản ứng xảy ra. Thu được hh khí có tỉ khối hơi so với H2 là 9.
  tính hiệu suất phản ứng???

  19. Cho hỗn hợp khí N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dd H2SO4 đặc dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :
  A. 25% H2, 25% N2, 50% NH3 C. 25% H2, 50% N2, 25% NH3
  B. 50% H2, 25% N2, 25% NH3 , D. 30%N2, 20%H2, 50% NH3

  20. Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết ti lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là:
  A. 15% và 85% B. 82,35% và 77,5% C. 25% và 75% D. 22,5% và 77,5%.

  21. Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là:
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->