hình học toạ độ không gian

D

dien0709

c
Cho hai điểm A(1;2;1) và B(3;-1;5). Viết Pt mp vuông góc với đường thẳng AB và tạo với mp toạ độ 1 tứ diện có thể tích là 3/2

[TEX]\vec{AB}=(2;-3;4)\to (P):2x-3y+4z+d=0[/TEX]

+)(P) cắt 3 trục tại A(a;0;0) ; B(0;b;0) ; C(0;0;c)[TEX]\to \left{\begin{2a+d=0}\\{-3b+d=0}\\{4c+d=0}\to \left{\begin{a=\frac{-3b}{2}}\\{c=\frac{-3b}{4}}[/TEX]

+)[TEX]V_{O.ABC}=3/2\to 1/6.abc=3/2\to 9b^3=72\to b=2 \to B(0;2;0)[/TEX]

+)[TEX]\to (P):2x-3y+4z+6=0[/TEX]
 
Top Bottom